ข้อสอบชุดที่ 7

ข้อสอบชุดที่ 7

ข้อสอบชุดที่ 7

รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 7
president = ประธานาธิบดี
uneven = ไม่สม่ำเสมอ
effect = ผลกระทบ
lifestyle = วิถีชีวิต
cognac = เหล้าคอนยัค
organic product = สินค้าอินทรีย์
regime = ระบบการปกครอง
sightseeing = การชมทิวทัศน์
built = สร้าง
flight = บิน
privacy = ความเป็นส่วนตัว
thinking = กำลังคิด
takeout = เอาออก
island = เกาะ
political = ในทางการเมือง
demand = ความต้องการ
famous = ชื่อเสียง
hungry = หิว
manslaughter = การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
avoid = หลีกเลี่ยง

Leave a Reply