ยกร่างข้อเสนอโครงการงดเหล้าบุหรี่ บ้านไร่ศิลาทอง

เหล้าบุหรี่ ไร่ศิลาทอง

เหล้าบุหรี่ ไร่ศิลาทอง

จากการไปประชุมใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จ.เชียงใหม่ หลังการประชุมได้ร่วมกันยกร่างข้อเสนอโครงการกับชุมชน เพื่อเตรียมพิจารณาร่วมกันในชุมชนกับกลุ่มอสม. วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 แล้วนำกลับมาปรับปรุง เพื่อเสนอรอบสุดท้ายกับชุมชนในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 มีกิจกรรมหลัก ๆ ที่พูดคุยกับหัวหน้าโครงการในเบื้องต้นแล้ว ดังนี้
1. ประชุมทบทวนกับชุมชนถึงที่มาที่ไป แผนงาน กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมาย
2. สำรวจชุมชน โดยอาศัย อสม. และเด็กในชุมชน
มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม ออกสำรวจ และสรุปผล
3. ประชุมชี้แจงโครงการ และผลสำรวจให้คนในหมู่บ้านได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนัก
4. จัดค่ายบรรยายธรรม กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้มีพฤติกรรมดื่มสุรา ที่แจ้ซ้อน 50 คน
กลุ่มผู้มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ที่… 50 คน
5. จัดค่ายบรรยายธรรม กลุ่มเยาวชน และกลุ่มเสี่ยง 50 คน
เด็กโรงเรียนชาวนา และเด็กพุทธศาสนาวันอาทิตย์
6. จัดเวทีประชาคมเรื่องงดเหล้าบุหรี่ หาแนวทางจัดทำประชามติ
7. จัดทำป้ายงดเหล้าบุหรี่งานศพ และงานบุญ
8. กิจกรรมคน 3 วัย 30 ครอบครัว ที่จิตอารีย์
9. สำรวจชุมชน โดยอาศัย อสม. และเด็กในชุมชน
มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม ออกสำรวจ และสรุปผล
10. สรุปผลในทีมวิจัย
11. จัดเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน
12. จัดทำรายงานสรุปผล

ขยะวารสาร (journal spam or scam)

journal scam

journal scam

ไปอ่านพบเรื่อง Journal spam or scam (วารสารหลอกลวง)
ที่ http://econjeff.blogspot.com/2010/07/journal-spam.html
มีการโพสต์เรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2010 จนถึง  August 28, 2014 at 2:14 PM ก็มีการ comment
พอเข้าไปตรวจในเว็บไซต์ http://academicstar.us
ก็พบฉบับล่าสุด ISSN:2155-7950 ที่ http://academicstar.us/journalsshow.asp?ArtID=371
Journal of Business and Economics ลงวันที่ 16 september 2014
พบ บทความแรก ชื่อ Problem Solving in the Workplace through Application of Business Knowledge and Quantitative Methods
โดย Robert T. Barrett, Samuel H. Tolbert
http://academicstar.us/UploadFile/Picture/2014-9/2014916114047933.pdf
แต่ตรวจแล้วพบว่าเคยตีพิมพ์ใน SEDSI Conference ปี 2013
ใน http://www.sedsi.org/2013_Conference/proc/proc/P121011004.pdf
เป็นไปได้ว่า เขาคัดลอกของ Robert T. Barrett, Samuel H. Tolbert
มาปรับปรุงนิดนึง ลงไว้ให้ดูน่าเชื่อถือ ถ้าไม่ตรวจจริงก็คงเชื่อกันไปแล้วครับ
และมี http://www.astarstore.us/ ขาย journal เล่ม $380 – $780

อีเมลที่เพื่อนผมได้รับ 14 ต.ค.2557 แล้วส่งมาให้ตรวจสอบมีเนื้อความดังนี้

Dear  your name ,

This is Journal of Business and Economics (ISSN 2155-7950), a professional journal published by Academic Star Publishing Company, USA. We have learned your paper
“Body of Knowledge on Folktales to Build Up Identity of Tourist attractions in Lampang Province” in The 3rd ICADA 2014—SSIS . If you have the idea of making our journal a vehicle for your research interests, please send the electronic version of your latest paper to us through email attachment in MS word format. All of your original papers and books which have not been published are welcome. All your original and unpublished papers and books are welcome.
Hope to keep in touch by email and publish some papers or books from you and your friends in USA. As an American academic publishing group, we wish to become your friends if necessary. We also want to invite some people to be our reviewers or become our editorial board members. If you are interested in our journal, you can send your updated CV to us.

Expect to get your reply soon.
You can find our sample journal in the attachemnt.

Best regards,

Amy

ต่อไปไม่มีตัง แม้อยากเรียน ถ้าไม่เก่ง ไม่จิตอาสา ก็ไม่ได้เรียนแล้ว

ต่อไปไม่มีตัง แม้อยากเรียน ถ้าไม่เก่ง ไม่จิตอาสา ก็ไม่ได้เรียนแล้ว

ต่อไปไม่มีตัง แม้อยากเรียน ถ้าไม่เก่ง ไม่จิตอาสา ก็ไม่ได้เรียนแล้ว

ตีความตามข่าวเรื่อง กยศ. ว่า
ในอดีต ไม่เก่ง ไม่จิตอาสา ถ้าอยากเรียนย่อมได้เรียน
ในอนาคต แม้อยากเรียน ถ้าไม่เก่ง และไม่จิตอาสา ก็ไม่ได้เรียนนะครับ
สถาบันไหน รุ่นพี่เบี้ยวหนี้เยอะ ก็จะได้วงเงินกู้ปีต่อไปลดลง
สถาบันไหนเปิดหลักสูตรใหม่ ก็จะกู้ กยศ. ไม่ได้

2 ก.ย.57 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายเกี่ยวกับการปล่อยกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นั้น
ให้เน้นกู้ให้ยาก จ่ายคืนง่าย โดยในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9570000100630

เมื่อเร็วๆ นี้ มีมติเห็นชอบกำหนดมาตรการการและปรับหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมกองทุน กยศ. ประกอบด้วย
1. หลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ที่จะจัดสรรเงิน กยศ. ให้นักเรียนกู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ต้องเปิดการเรียนการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
มีผลการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพศึกษา (สมศ.)
และต้องมีโครงการที่มุ่งจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
ส่วนระดับอนุปริญญาตรี และปริญญาตรี นอกจากจะต้องเปิดสอนมาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
และมีโครงการที่มุ่งจิตอาสา แล้วหลักสูตรที่เปิดสอนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผ่านการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตลอดจนมีผลการรับรองจาก สมศ. ด้วย

2. หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้ที่จะยื่นกู้จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่า 2.00
ระดับ ปวช. ปวท. และ ปวส. ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว
เพราะต้องการส่งเสริมให้มีการเรียนสายอาชีพมากขึ้น
ส่วนระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.00
รวมทั้งต้องมีหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาด้วย
ส่วนผู้กู้รายเก่าที่จะเลื่อนชั้นปีหากจะกู้ต่อได้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 เช่นกันทุกภาคเรียน
และยังต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อภาคการศึกษา
โดยต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคการศึกษา
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในส่วนของผู้ที่กู้ยืมนั้นจะดูเฉพาะเรื่องรายได้เท่านั้น
แต่ส่วนอื่นไม่ได้กำหนด เช่น เรื่องผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบหลักเกณฑ์สัดส่วนวงเงินให้กู้ยืมแก่สถานศึกษา ไว้ 4 ส่วน
อาทิ กำหนดสัดส่วนจำนวนผู้กู้ที่มาชำระหนี้คืนไว้ 40% ซึ่งต่อไปหากสถานศึกษาใดมีการค้างชำระหนี้ของผู้กู้มาก
จะได้รับจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมน้อยลงด้วย
อีกทั้งยังได้กำหนดสัดส่วนจำนวนผู้กู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อสายอาชีพ ไว้ในสัดส่วน 50 : 50
และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ต่อสายสังคมในสัดส่วน 50 : 50 เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม กยศ. จะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

นั่งคุยกับเพื่อนเรื่อง ร่างคู่มือประกันฯ ฉบับปี 2557 มี 2 version

ร่างคู่มือประกันฯ ฉบับปี 2557 มี 2 version

ร่างคู่มือประกันฯ ฉบับปี 2557 มี 2 version

30 ก.ย.57 นั่งคุยกับเพื่อน
เรื่องตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ระดับในร่างคู่มือประกันฯ ฉบับปี 2557
ซึ่งเป็นฉบับนี้ห้ามใช้อ้างอิงนะครับ แต่ใช้นั่งคุยกัน เพื่อเตรียมความพร้อมได้
เพราะต้องดำเนินการตามเอกสารนี้ตั้งแต่สิงหาคม 2557 แต่เกณฑ์ทางการยังไม่ออก
จะรอให้ออก ก็เชื่อแน่ว่าไม่ทันการ จะไปอ้างกับใครว่าเกณฑ์ออกช้าก็คงไม่ได้
เพราะไม่มีใครฟัง
แล้วพบว่า สกอ. ปรับปรุงคู่มือบางหน้า ซึ่งฉบับเดิมที่ผมมีจะมี 50 หน้า
แต่ฉบับใหม่มี 52 หน้า โดยเพิ่มตัวบ่งชี้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เข้าไปในตัวบ่งชี้ระดับคณะวิชา ทำให้เพิ่มจาก 8 ตัว เป็น 9 ตัว
หา download ฉบับได้จาก
http://www.mua.go.th/users/bhes/
ชื่อลิงค์ ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ฉบับประชาพิจารณ์
แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ผม up เข้าไปใน scribd.com
จะเพิ่มเอกสารแนบคือ
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ที่อยู่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127 ง หน้า 14 วันที่ 1 ตุลาคม 2556