สช.ส่งเสริมเรียนอาชีพใต้

20 พฤษภาคม 2556

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ สช.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิทางการศึกษาที่ถูกต้อง เช่น เปิดอบรมประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ให้กับครูปอเนาะ ครูสอนศาสนาอิสลามเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้เข้าคุณสมบัติตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ที่สำคัญคือในปอเนาะ สช.จะส่งเสริมการเรียนวิชาชีพมากขึ้น เมื่อนักเรียนศึกษาจบแล้วก็จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งต้องทำให้ควบคู่กันทั้งศาสนาและอาชีพ เมื่อจบแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะพัฒนาโรงเรียนปอเนาะต้นแบบด้วย โรงเรียนไหนที่ถูกสุขลักษณะจัดการเรียนการสอนดีจะคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทุกปี

เลขาธิการ กช. กล่าวต่อว่า ส่วนหลักสูตรจะมีมาตรฐานกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ จุฬาราชมนตรี ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้ถูกต้องตามหลักศาสนา ที่สำคัญยังน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สช.ยังเร่งรัดการสอนภาษาไทยให้เรียนรู้มากขึ้น รวมทั้งให้มีภาษามลายู ภาษายาวี และประเมินผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา หรือ ไอเน็ต ร่วมกับสทศ.เพื่อให้ได้มาตรฐานมากขึ้น

–ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32757&Key=hotnews

facebook twitter