สอศ.งัด7มาตรการแก้อาชีวะตีกัน คุมเข้มปวช.1-เพิ่มสัดส่วนเรียนอาชีพ-ขู่ลงโทษ

20 พฤษภาคม 2556

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้เชิญตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู ผู้นำชุมชน พระ ทหาร ตำรวจ กรมควบคุมประพฤติ กรมพินิจฯ กรมสุขภาพจิต และสื่อมวลชน มาร่วมกันระดมความคิด เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ให้เกิดเป็นรูปธรรม ก่อนจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกและวิธีการแก้ปัญหาเพื่อนำไปปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้ สอศ.ได้นำข้อสรุปของทุกภาคส่วนมาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า “มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา” พร้อมทั้งทำหนังสือเวียนให้วิทยาลัยสังกัด สอศ.ได้นำไปปฏิบัติแล้ว โดยหนังสือฉบับดังกล่าวได้กำหนดมาตรการเชิงรุก 7 ข้อ มาตรการต่อเนื่อง 5 ข้อ มาตรการทางสังคม 1 ข้อ มาตรการทางกฎหมาย 2 ข้อ ตลอดจนจุดเสี่ยงทั้ง 11 จุด และรถโดยสารที่เป็นสายที่เสี่ยง 23 สาย

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการเชิงรุก อาทิ ควบคุม ดูแล เฝ้าระวังนักเรียนระดับ ปวช.ปีที่ 1 ในช่วงเปิดภาคเรียนอย่างใกล้ชิด โดยไม่ให้รุ่นพี่เข้ามาครอบงำในทางที่ผิดทั้งในสถานศึกษาหรือระหว่างเดินทาง ตลอดจนคัดกรองและแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา เป็นรายบุคคลร่วมกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด โดยให้สถานศึกษาประชุมครูที่ปรึกษาทุกสาขาวิชาทุกสัปดาห์ เป็นต้น มาตรการต่อเนื่อง คือ ปรับแผนการเรียนให้สัดส่วนการเรียนสายวิชาชีพมากขึ้น เพื่อให้เด็กมองเห็นอนาคตของการเรียนสายวิชาชีพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกงาน และมีรายได้ระหว่างเรียน ส่วนมาตรการทางกฎหมาย อาทิ การลงโทษนักเรียนนักศึกษาที่กระทำความผิดให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาในการให้ออก และจัดหาสถานที่เรียนให้ใหม่ เพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

–ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32758&Key=hotnews