สพฐ. รายงานยุบ ร.ร.เสร็จ 28 พ.ค.

28 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 182 เขตทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพฯ) เสนอแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 60 คน มายังส่วนกลางภายในวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ จึงมี สพป.ประมาณ 90 เขต ที่รายงานข้อมูลเข้ามาแล้ว ที่เหลืออีกกว่าครึ่งนั้น สพฐ.ขีดเส้นให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 28 พฤษภาคม เมื่อ สพป.ทุกแห่งส่งข้อมูลมาแล้ว สพฐ.จะนำข้อมูลมาประมวลเป็นรายงานแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของ สพฐ.เพื่อกำหนดอย่างชัดเจนว่า โรงเรียนขนาดเล็กแต่ละแห่งจะได้รับการพัฒนาอย่างไร และมีโรงเรียนขนาดเล็กแห่งใด บ้างที่จะเข้าสู่กระบวนการยุบรวมโรงเรียน โดยต้องผ่านเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนดไว้ คือไม่มีนักเรียน มีโรงเรียนใกล้เคียงรองรับ จัดระบบรับส่งนักเรียนรองรับ และผ่านการสอบถามความเห็นจากประชาคม ซึ่งชุมชนยินยอมให้ยุบรวมโรงเรียน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32822&Key=hotnews

facebook twitter