สพฐ.จัดนิทรรศน์ศิลป์ฯ

30 พฤษภาคม 2556

นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เปิดเผยว่า สพฐ.ได้จัด “นิทรรศน์ศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ.” (OBEC Arts Education Exhibition 2013) ภายใต้แนวคิด ร้อยจินตนาการ ล้านความหมาย ภายในห้องนิทรรศการ ชั้น 4 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ. ในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตัวผู้เรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาระการเรียนรู้ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่สำคัญศิลปะยังเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการแสดงออกทางความคิด รู้จักถ่ายทอดเรื่องราว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นางพจมานกล่าวต่อว่า สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้รวบรวมผลงานนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มทัศนศิลป์มาจัดนิทรรศ ศิลป์ฯ แบ่งเป็น 4 ห้อง ประกอบด้วย ห้องที่ 1 ร้อยเรียง คุณพ่อหลวง ไพศาล ห้องที่ 2 จินตนาการ จากใจ ไทยวิถี ห้องที่ 3 ล้านสำเนียง อาเซียน หนึ่งปฐพี และห้องที่ 4 ความหมาย แห่งสุนทรีย์ เมธีศิลป์วัยเยาว์ จำแนกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ การนำผลงานชนะเลิศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์ สาระทัศนศิลป์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 กว่า 300 ผลงาน มาจัดแสดงในรูปแบบร้อยเรื่องนิทรรศน์ด้วย

–ข่าวสด ฉบับวันที่ 31 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32859&Key=hotnews

facebook twitter