ร.ร.สพฐ. 65% ไม่ผ่านมาตรฐานเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ AEC

31 พฤษภาคม 2556

กรุงเทพฯ : “เสริมศักดิ์” เผยโรงเรียนสังกัด สพฐ. ร้อยละ 65 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนเกินครึ่งไม่ผ่านการประเมินผล เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC) และมาตรฐานสากลว่า จากผลการวิเคราะห์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาพบว่าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศกว่า 30,000 แห่ง ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกว่าร้อยละ 65 โดยในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 14,000 แห่ง รวมถึงผลการประเมินผล ผู้เรียนที่พบว่าเด็กนักเรียนเกิน กว่าครึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอด รับกับการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ การประชุมประกอบด้วยการกำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยการบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32871&Key=hotnews

facebook twitter