ม.พะเยาร่วมมือ ม.ไห่หนานพัฒนาทักษะภาษาให้นักศึกษา

4 มิถุนายน 2556

ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยครูไห่หนาน (Hainan Normal University, HNU) เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน โดยได้มีการหารือถึงรายละเอียดของหลักสูตร ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดส่งนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตในหลักสูตรแพทย์แผนจีนและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน ไปพัฒนาทักษะภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยครูไห่หนาน ทั้งนี้ จากการสอบถามตัวแทนนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาภาษาจีนถึงความพึงพอใจในด้านการเรียนการสอน ความเป็นอยู่และการพัฒนาทักษะภาษาจีนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ พบว่านักศึกษาเกือบทั้งหมดพอใจมากกับการเรียน การสอน ความใส่ใจของอาจารย์ บรรยากาศการเรียนและความเป็นอยู่ ตลอดจนอุปนิสัยและความเป็นมิตรของคนในมณฑลแห่งนี้ โดยให้คะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวม 9 จาก 10 และส่วนใหญ่ยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดจนค่าใช้จ่ายประจำวันมีความสมเหตุสมผลและยอมรับได้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวด้วยว่า ม.พะเยามีแผนที่จะจัดส่งนิสิตอย่างน้อยปีละ 60 คน เพื่อที่จะไปพัฒนาทักษะภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยครูไห่หนานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจะเริ่มจากปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป รวมทั้งจะได้จัดส่งอาจารย์สาขาภาษาจีนไปพัฒนาทักษะทางภาษาเพิ่ม ทั้งในหลักสูตรพัฒนาระยะสั้นและระดับปริญญาเอกอีกด้วย และในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยครูไห่หนาน ได้เสนอทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกของรัฐบาลจีน อย่างน้อย 1 ทุน ให้กับอาจารย์ภาษาจีนของมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย

มหาวิทยาลัยครูไห่หนาน (ไหหลำ) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2492 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในเขตไห่หนาน (ไหหลำ) มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 52 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11 หลักสูตร ปริญญาเอก 4 หลักสูตร ประกอบด้วยคณะ 18 คณะ ศูนย์วิจัย 30 ศูนย์ โดยเป็นศูนย์วิจัยระดับชาติ 2 ศูนย์ และระดับมณฑล 3 ศูนย์ มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 20,000 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 16,000 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาไทยจำนวน 900 คน มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลจีนให้มีการรับนักศึกษาจากต่างชาติเข้ามาศึกษาภาษาจีน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 100 แห่ง จาก 58 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้เป็นศูนย์อบรมภาษาจีนแห่งชาติให้กับอาจารย์ภาษาจีนที่จะเป็นอาสาสมัครไปสอนภาษาจีนในนานาประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย และเคยมีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวิธีการเรียนการสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกด้วย
จากผลการอบรมนักศึกษาในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง พบว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้นักศึกษาไทยสอบผ่านการสอบ Chinese Language Proficiency Test (HSK) ในระดับ 5 ได้ในระยะเวลา 6 เดือน โดยมีพัฒนาการ ของผลการสอบ 3 ปีย้อนหลัง เป็นประมาณร้อยละ 75 , 85 และ 100 ตามลำดับ พร้อมทั้งได้รับคำยืนยันจากนักศึกษาไทยว่าอาจารย์ที่นี่ให้ความใส่ใจนักศึกษาอย่างมาก และเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาจีนดีที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยจีนที่มีนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีมาเรียน

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32907&Key=hotnews

facebook twitter