สพฐ. เชิญครู – นร. 10 ประเทศอาเซียน เรียนรู้อัตลักษณ์เห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกัน

28 มิถุนายน 2556

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรในสังกัด จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 3 รูปแบบ คือ แบบ Sister School Buffer School และ ASEAN Focus School โครงการภาษาที่สอง โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน โครงการโรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนผ่าน ICT แต่อย่างไรก็ตาม การจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น ๆที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง รวมถึงสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกได้อย่างแท้จริง

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สพฐ.ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้นครั้งแรกขึ้นเมื่อปี 2553 และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างความเข้าใจและการเห็นคุณค่าของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน และอัตลักษณ์ของพลเมืองอาเซียน การสร้างเครือข่ายการศึกษาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น สพฐ.จึงได้เชิญครูและนักเรียนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน กว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการนานาชาติประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน นี้ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

นายชินภัทร กล่าวด้วยว่า สำหรับกิจกรรมที่สพฐ.จัดขึ้น นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม การเรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างความรู้และการแบ่งปัน ผ่านกิจกรรมปฏิบัติการ เกม และการอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกัน แล้วยังมีการจัดเทศกาลอาเซียนประกอบการเรียนรู้ และศึกษาดูงานสถานที่สำคัญ ๆของประเทศไทย อาทิ พาครูและนักเรียน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง และพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยกิจกรรมต่าง ๆที่สพฐ.จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 2 นี้ จึงคาดหวังว่าจะทำให้ครูและนักเรียนที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียน เห็นคุณค่าต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน และสร้างเครือข่ายการศึกษาระหว่างกลุ่มประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

ที่มา: http://www.naewna.com

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=33195&Key=hotnews

facebook twitter