ดัน พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนเข้าสภาบริหารจัดการศึกษาชัดเจนคล่องตัว

30 กรกฎาคม 2556

สกอ.เผยร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน คาดเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร ส.ค.นี้ ชี้มี พ.ร.บ.ของตัวเอง ทำให้การบริหารจัดการคล่องตัวมากขึ้น มีความชัดเจนในการจัดการศึกษา ขณะเดียวกันบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ ขณะที่ “เสริมศักดิ์” เร่งดัน ก.ม.ต่างๆ เข้าสู่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ ทั้ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และ พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน

รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว และกำลังรอบรรจุเข้าพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการประชุมหน้า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวน่าจะได้รับการพิจารณา ซึ่งหากร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนผ่านการพิจารณาและมีการประกาศใช้บังคับ ก็จะส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนอย่างมาก เพราะตอนนี้วิทยาลัยชุมชนมีอยู่ 20 แห่งทั่วประเทศ และแต่ละแห่งมีการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของชุมชน การมีพ.ร.บ.ของตนเองจะช่วยสนับสนุนในการจัดการศึกษาของแต่ละวิทยาลัยชุมชนมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงจะช่วยการบริหารจัดการในส่วนของโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากรให้มีความชัดเจนมากขึ้น

“วิทยาลัยชุมชนเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสถาบันการศึกษา แต่บุคลากรที่อยู่ในสังกัดวิทยาลัยชุมชนกลับมีสิทธิ์ในเรื่องต่างๆ ค่อนข้างน้อย ดังนั้น การที่เรามีพ.ร.บ.ของตนเอง จะทำให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะครู บุคลากรวิทยาลัยชุมชนจะมีสิทธิ์และได้รับประโยชน์จากการเป็นบุคลากรในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเต็มที่ รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพด้วย ส่วนการจัดการศึกษา แม้เน้นหลักสูตรด้านวิชาการฐานสมรรถนะเหมือนเดิม แต่จะทำให้ผู้เข้ารับการศึกษา ไม่ว่าจะเรียนเพื่อได้รับอนุปริญญา หรือฝึกอบรม เพื่อขอใบประกาศนียบัตร สามารถสะสมหน่วยกิตเอามาเทียบโอนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้” รศ.ดร.ชวนีกล่าว

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตอนนี้มีกฎหมายหลายฉบับที่ยังไม่ได้เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กำลังจะออกนอกระบบ หรือพ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน ซึ่งในการประชุมสภาสมัยสามัญในเดือนสิงหาคมนี้ จะพยายามผลักดันกฎหมายต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ เพื่อให้การบริหารจัดการในแต่ละแห่งมีความคล่องตัวมากขึ้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=33520&Key=hotnews

facebook twitter