‘จาตุรนต์’ สั่งทบทวนสถานะ ‘สคบศ.’

30 กรกฎาคม 2556

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการทำงานแก่ผู้บริหารสำนักงานปลัด ศธ. ว่า มอบให้สำนักงานปลัด ศธ.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เดือนกันยายนนี้ เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาและประกาศการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และสั่งให้ช่วยดูแลเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับแท็บเล็ต รวมถึงการพัฒนาครู โดยให้ประเมินบทบาทสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ว่าต้องปรับบทบาทอย่างไรและจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนสถานะเป็นองค์การมหาชนหรือไม่ ทั้งนี้ ตนสนับสนุนให้มีสำนักงานเลขาธิการภาคทั่วประเทศและให้ผู้ตรวจราชการ 13 เขต เป็นผู้ดูแล เพราะดูแล้วมีความจำเป็นต่อการทำงานในภาพรวมของ ศธ.และมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานของรัฐมนตรี

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า นอกจากนี้ จะช่วยผลักดันกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่ค้างอยู่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ อาทิ ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ สำหรับโรงเรียนในระบบ,การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2555-2556 การเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานของครู สังกัดสำนักบริหารงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 6,124 คน ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนรายหัว ต้องทบทวน เช่น กศน.บอกว่าครูได้เงินน้อย เพราะเงินอุดหนุนรายหัวน้อย ระเบียบกำหนดว่าต้องมีนักเรียนอย่างน้อย 60 คน จึงมีเงินอุดหนุนเพียงพอสามารถจ้างครูได้ 1 คน ซึ่งเห็นว่าคิดผิด มองว่าเป็นการบังคับให้ห้องเรียนมีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่เป็นผลดี จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปคิดว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร รวมถึงปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=33517&Key=hotnews

facebook twitter