คะแนนเฉลี่ยสอบ NT เด็ก ป.3 ไม่ถึงครึ่งทุกวิชา สพฐ.เตรียมวิเคราะห์หาทางแก้ไข

20 มีนาคม 2556
สพฐ.เผยผลสอบ NT ม.3 หลังเปลี่ยนใช้แนวทางวัดผล 3 ด้านแบบ PISA พบคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง เตรียมวิเคราะห์แบบรายภาค และแบบเชิงลึกหาจุดอ่อนของนักเรียน พร้อมจัดทำเป็นคู่มือการเรียนการสอน หวังแก้ปัญหาให้ตรงจุด

วันนี้ (20 มี.ค. 2556) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ National Test (NT) ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 496,196 คน จาก 28,204 โรงเรียน โดยได้เปลี่ยนแนวข้อสอบไปใช้แนวทางการวัดผลของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านการคำนวณ และด้านเหตุผล ซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่า ด้านภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 42.94 โดยนักเรียนยังต้องปรับปรุงเรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และการสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่อ่าน รวมถึงการนำเรื่องที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านการคำนวน มีคะแนนเฉลี่ย 37.45 ต้องปรับปรุงเรื่องการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น และด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ย 45.92 ซึ่งนักเรียนยังมีปัญหาอยู่คือ เรื่องการนำข้อมูลหรือสารสนเทศมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผน

นายชินภัทร กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ สพฐ.จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุง เพื่อจัดทำเป็นคู่มือและสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในปีการศึกษา 2556 ต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการวิเคราะห์ผลคะแนนเป็นรายภูมิภาค ยังคงเป็นคะแนนภาพรวมในเบื้องต้น แต่ก็พอจะทำให้ สพฐ. เห็นภาพรวมในรอบแรกแล้วว่า คุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างไร ส่วนการวิเคราะห์ในเชิงลึกว่าจุดใดเป็นจุดอ่อนของนักเรียน และเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมถึงการจำแนกผลคะแนนตามกลุ่มพื้นที่ต่าง ๆ นั้น สพฐ.จะมีการดำเนินการวิเคราะห์ต่อไป เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากที่สุด

สำหรับรายงานผลการประเมิน NT มีรายละเอียด ดังนี้
1.ความสามารถด้านภาษา
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 28 คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย 12.88 คิดเป็นร้อยละ 42.94
มีนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 16.39
พอใช้ ร้อยละ 32.61
ดี ร้อยละ 35.02
และดีเยี่ยม ร้อยละ 15.98
2.ความสามารถด้านคำนวน
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 30 คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย 11.23 คิดเป็นร้อยละ 37.45
มีนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 13.41
พอใช้ ร้อยละ 46.54
ดี ร้อยละ 22.05
และดีเยี่ยม ร้อยละ 17.99
3.ความสามารถด้านเหตุผล
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 30 คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย 13.77 คิดเป็นร้อยละ 45.92
มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 21.54
พอใช้ ร้อยละ 27.24
ดี ร้อยละ 33.12
และดีเยี่ยม ร้อยละ 18.10

กรุงเทพฯ–20 มี.ค.–ASTVผู้จัดการออนไลน์

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32160&Key=hotnews

Leave a Reply