ศธ.เน้นสอนอาชีพผู้พิการ

25 ตุลาคม 2556

วังจันทรเกษม : กระทรวงศึกษาธิการจับมือกระทรวงแรงงานพัฒนาการศึกษานอกระบบในสถานประกอบการ มอบ กศน. เปิดศูนย์ดูแลผู้พิการ เน้นสอนอาชีพเพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำ

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับคณะผู้บริหารการศึกษา โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เข้าร่วมว่า ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาฯที่ต้องทำให้ทุกคนในชุมชนอ่านออกเขียนได้ และมีงานทำ โดยมีครูอาสารับผิดชอบการสอน ในการรับสมัครครูอาสาในหมู่บ้านต้องมีหลักเกณฑ์ และเพิ่มจำนวนครู กศน. ที่เป็น ข้าราชการให้มากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาฯจะร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบในสถานประกอบการ ด้านการศึกษาอย่างน้อยต้องจบภาคบังคับ เพื่อให้ประชากรวัยแรงงานมีศักยภาพทางการศึกษา เพราะยิ่งการศึกษาน้อยประสิทธิภาพในการทำงานก็น้อยลงด้วย ในส่วนของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ มีศูนย์ดูแลผู้พิการ ซึ่ง กศน. ของไทยก็ควรมีด้วย โดยให้ใช้สถานที่ กศน.อำเภอ, กศน.ตำบล เป็นศูนย์ดูแลผู้พิการ ทำให้ผู้พิการสามารถออกจากบ้านได้และไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว โดยจัดรถรับส่งให้ผู้พิการเข้ามาเรียนหนังสือหรือฝึกอาชีพที่ศูนย์ดูแล

อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาฯมอบนโยบายให้ กศน. จัดการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับความต้องการของชุมชน ให้ครบวงจร อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยทำ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ต่างๆมาช่วยในเรื่องวิชาการ การศึกษาดูงาน เช่น ในพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงในด้านวิชา- การ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ตลอดจนสถานประกอบการซึ่งจะช่วยในการฝึกอาชีพ ต้องปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนมากที่สุด มีแหล่งเรียนรู้ ที่ทั่วโลกยอมรับ

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34573&Key=hotnews

facebook twitter