เล็งแก้โจทย์ 15 ปี ปั๊มครูเกิน 2.8 แสน

25 พฤศจิกายน 2556

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ” ซึ่งที่ประชุมได้หารือเรื่องการผลิตและพัฒนาครูเพื่อรองรับอัตราที่จะเกษียณอายุราชการในระยะยาวก่อน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พบว่า อีกประมาณ 10 ปี (2556-2565) จะมีครูเกษียณอายุราชการประมาณ 2 แสนคน ถึงปี 2570 ประมาณ 2.8 แสนคน เฉลี่ยจะมีครูเกษียณอายุราชการปีละประมาณ 2 หมื่นคน ขณะที่ตัวเลขการผลิตครูแต่ละปีประมาณ 5 หมื่น เท่ากับว่า ในช่วง 10 ปี จะมีครูเกิน 3 แสนคน 15 ปี เกิน 4.5 แสนคน ซึ่งเกินจำนวนครูเกษียณอายุราชการ 2.5 เท่า เพราะฉะนั้นจะต้องแก้ปัญหาเร่งด่วน ควบคุมปริมาณในการผลิตครู และวางแผนดูแลครูที่จบเกินอยู่ขณะนี้ รวมถึงครูอัตราจ้างในระบบมี 6 หมื่นคน โดยจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปต่างๆ ในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ทั้งนี้ สถาบันผลิตครูจะรับนักศึกษาครูกันตามอัธยาศัยต่อไปไม่ได้แล้ว จะทำให้ปัญหาอัตราครูเกินสะสมไปเรื่อย

นายจาตุรนต์ กล่าวด้วยว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 เพื่อสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งรับทราบสรุปการจัดทำร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ควรให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนี้ให้กว้างขวางมากขึ้น เพราะยังมีความเห็นต่างกันมาก บางรายเห็นว่า หลักสูตรในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไร บางรายอาจจะเห็นว่าต้องปรับปรุงเป็นบางส่วน ฯลฯ
ด้าน นายภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมโดยทั่วไปเห็นด้วยที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร ขณะเดียวกันก็มีข้อกังวลต่างๆ ทั้งในแง่ของการนำหลักสูตรไปใช้ การปรับตัวของครูผู้สอน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน ซึ่งเดิมจะใช้ศึกษานิเทศก์ แต่ระบบใหม่จะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเมื่อเร็วๆ นี้ นายจาตุรนต์จึงไฟเขียวให้จัดตั้งสถาบันดังกล่าวขึ้น ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและวิจัยหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ ไปหยุดนิ่ง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทำงานเชื่อมโยงหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34922&Key=hotnews

facebook twitter