ศธ.หนุนเด็กใต้เรียน ม.ปลาย

6 ธันวาคม 2556

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศธ.เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2556-2558) โดยที่มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์การเพิ่มคุณภาพการศึกษา การพัฒนาไอซีที และการให้ทุนการศึกษา เพื่อเรียนต่อระดับอุดมศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่ได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีหรือจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และเรียนต่อระดับ ม.ปลาย มากขึ้น เนื่องจากพบว่าสัดส่วนนักเรียนที่จบชั้น ม.ปลายยังมีไม่มาก เพราะส่วนใหญ่จะเรียนด้านศาสนา ซึ่งยังไม่สามารถเทียบโอนระดับชั้น ม.ปลาย ได้จึงยังทำให้ไม่สามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ ดังนั้นที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เข้าไปช่วยส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนจนจบระดับ ม.ปลาย เพิ่มขึ้น

“ที่ประชุมยังเสนอให้ส่งเสริมการเรียนการสอนสองภาษา หรือ ทวิภาษาให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนใต้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ นอกจากนี้นายจาตุรนต์ได้ย้ำให้ส่งเสริมการเรียนภาษาเพื่อเชื่อมโยงกับความเป็นอาเซียนและสากล โดยตั้งเป้าให้เด็กใต้เรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี และการเพิ่มสัดส่วนการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพตลอดจนการพัฒนาครูในพื้นที่ให้ได้อย่างน้อย 80% ด้วย” นางสุทธศรีกล่าว.

–เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 ธ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34994&Key=hotnews

facebook twitter