การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนด้านเทคโนโลยี

นักศึกษา top 5

นักศึกษา top 5

จากการไปพัฒนาตนเองด้วยการอบรมโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที
ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อขยายองค์ความรู้ด้านไอทีไปสู่สังคมไทยครอบคลุมทุกกลุ่ม และขยายวงกว้างมากขึ้นจากโครงการเดิม และยังเป็นรากฐานระบบการเรียนการสอนทางไกลในอนาคตต่อไป
2) เพื่อยกระดับความรู้ของครู และเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพทางด้านไอที พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3) เพื่อสร้างกระแสความสนใจ และตระหนักถึงผลดีและข้อควรระวังในการใช้งานไอซีที
4) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ กสทช. ที่ต้องการให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
5) เพื่อสร้างระบบงานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโครงการฯ นำไปเผยแพร่ในรูปแบบสื่อดิจิตอลออนไลน์ทั่วประเทศ
6) เพื่อปูพื้นฐานคอมพิวเตอร์พื้นฐานสู่กลุ่มครู และนักเรียนที่เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติให้มีศักยภาพสูงสุด
หลักสูตรของโครงการ  The Internet and Computing Core (IC3) Certificate
โดยวิทยากรคือ อ.ณัชดนีย์ ธัญพรหิรัณย์ หรือ อ.ตอง หรือ ค้างคาวลูกเจี๊ยบ หรือ อ.พัชรินทร์ จันทร์นาง pattong9@hotmail.com
เมื่อวันที่ 28-31 ต.ค.56 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทั้ง 4 วันที่อบรม แบ่งเป็น 4 หลักสูตร ประกอบด้วย ‪#‎Computing‬ Fundamentals, Key Applications, Living Online, and Netizen
อบรมแล้วก็สอบ ‪#‎certificate‬ กับ #certiport.com ในช่วงเย็นของแต่ละวัน
สำหรับหลักสูตร Netizen เป็นของโครงการที่จัดทำตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่มีใน Certiport.com

https://www.facebook.com/thaiall/posts/10152124071193895
http://www.thaiall.com/netgen/index.html

เมื่อกลับมาถึงมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกนักศึกษา 20 คนเข้าสอบรอบที่ 1
โดยจัดอบรมตามที่ได้ไปอบรมมาแล้วนั้น ให้กับนักศึกษา
ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (TECH 101)
และวิชาระบบปฏิบัติการ (CPSC 205) แล้วจัดสอบ และคัดเลือกเหลือเพียง 5 คน
และจะนำไปสอบรอบ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มิ.ย.57
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม่
ผู้ผ่านการสอบและได้คะแนนสูงสุด 5 ท่านแรก ได้แก่
น.ส.กรรณิการ์ วงค์ปัญญา
น.ส.ศัลณ์ษิกา ไชยกุล
น.ส.โชติชนิต สนธิ
น.ส.กวินนา เงินสุวรรณ์
น.ส.ศิริวารินทร์ ตามล
โครงการนี้นักศึกษาทั้ง 20 คนจะได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ในหัวข้อข้างต้น
และ 5 คนจะได้รับประสบการณ์สอบกับข้อสอบสากลผ่านเว็บไซต์ certiport.com

facebook twitter