ยกร่างข้อเสนอโครงการงดเหล้าบุหรี่ บ้านไร่ศิลาทอง

เหล้าบุหรี่ ไร่ศิลาทอง

เหล้าบุหรี่ ไร่ศิลาทอง

จากการไปประชุมใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จ.เชียงใหม่ หลังการประชุมได้ร่วมกันยกร่างข้อเสนอโครงการกับชุมชน เพื่อเตรียมพิจารณาร่วมกันในชุมชนกับกลุ่มอสม. วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 แล้วนำกลับมาปรับปรุง เพื่อเสนอรอบสุดท้ายกับชุมชนในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 มีกิจกรรมหลัก ๆ ที่พูดคุยกับหัวหน้าโครงการในเบื้องต้นแล้ว ดังนี้
1. ประชุมทบทวนกับชุมชนถึงที่มาที่ไป แผนงาน กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมาย
2. สำรวจชุมชน โดยอาศัย อสม. และเด็กในชุมชน
มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม ออกสำรวจ และสรุปผล
3. ประชุมชี้แจงโครงการ และผลสำรวจให้คนในหมู่บ้านได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนัก
4. จัดค่ายบรรยายธรรม กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้มีพฤติกรรมดื่มสุรา ที่แจ้ซ้อน 50 คน
กลุ่มผู้มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ที่… 50 คน
5. จัดค่ายบรรยายธรรม กลุ่มเยาวชน และกลุ่มเสี่ยง 50 คน
เด็กโรงเรียนชาวนา และเด็กพุทธศาสนาวันอาทิตย์
6. จัดเวทีประชาคมเรื่องงดเหล้าบุหรี่ หาแนวทางจัดทำประชามติ
7. จัดทำป้ายงดเหล้าบุหรี่งานศพ และงานบุญ
8. กิจกรรมคน 3 วัย 30 ครอบครัว ที่จิตอารีย์
9. สำรวจชุมชน โดยอาศัย อสม. และเด็กในชุมชน
มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม ออกสำรวจ และสรุปผล
10. สรุปผลในทีมวิจัย
11. จัดเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน
12. จัดทำรายงานสรุปผล