สจล.ประกาศ 3 แนวทางพัฒนาสถาบัน สู่แถวหน้า ม.วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีอาเซียน

28 มีนาคม 2556

ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า เป้าหมายที่สำคัญของ สจล.ที่จะต้องก้าวไปให้ถึง คือการพัฒนาให้สถาบันเป็นสถาบัน 1 ใน 5 ของประเทศไทยภายใน 4 ปี และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นสถาบัน 1 ใน 3 ของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 10 ของสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าแห่งประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเริ่มต้นพัฒนาผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากเล็งเห็นว่าคณาจารย์และบุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการผลิตผลงานทางวิชาการ ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำจะสามารถพัฒนาศักยภาพของสถาบันและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้

อธิการบดี สจล.กล่าวว่า แนวทางที่ 2 คือ ผลงานวิจัยปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ชิ้นที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานออกมาเป็นจำนวนมาก โดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญนำเสนอการเรียนการสอนควบคู่งานวิจัย เป็นสิ่งที่สถาบันต้องนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศได้ และแนวทางที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดการปรับตัวได้ในทุกภาคอุตสาหกรรม

“สิ่งที่สถาบันยังคงเน้นย้ำอย่างต่อเนื่อง คือการพัฒนาสถาบันไปสู่การเป็นสถาบันอันดับหนึ่งทางด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม พร้อมเดินหน้าปักหมุดกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการให้ก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อวางรากฐานสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจะพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี ผู้นำ หลักสูตร บุคลากร และการพัฒนานักศึกษาสู่ระดับสากล ที่เน้นการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเทคโนโลยีอันล้ำสมัย โดยใช้เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนให้มีความล้ำหน้า นำวิทยาการใหม่เข้ามาใช้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาอาคารเรียนไฮเทคที่ควบคุมและประเมินผลการเรียนการสอนได้จากส่วนกลาง ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะของตนเองได้อย่างเต็มที่” อธิการบดี สจล.กล่าว

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32280&Key=hotnews

Leave a Reply