ศึกษาไทย เจ้าภาพสภาซีเมค’58 มอบรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

29 มีนาคม 2556

เกศกาญจน์ บุญเพ็ญ

สิ้นสุดการเดินทางเยือนกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(สภาซีเมค) ครั้งที่ 47(47th SEAMEO Council Conference: SEAMEC)ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ของคณะผู้แทนไทยที่มีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เป็นหัวเรือใหญ่ พ่วงด้วยลูกเรือระดับผู้บริหาร นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์รองปลัด ศธ. น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผอ.สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ โดยการประชุมครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

สำหรับการประชุมสภาซีเมค เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจาก 10 ประเทศกลุ่มอาเซียนบวกติมอร์เลสเต เป็น 11 ประเทศ และยังมีสมาชิกสมทบอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศสเยอรมนี นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน และล่าสุดการประชุมครั้งที่47 ได้รับรองสหราชอาณาจักร เข้าเป็นสมาชิกสมทบเพิ่มลำดับที่ 7 ด้วย

ตลอดเวลา 3 วันของการร่วมประชุม นายพงศ์เทพ เปิดเผยถึงบทบาทของประเทศไทยในเวทีสภาซีเมค ว่า การประชุมสภาซีเมค เป็นโอกาสที่แต่ละประเทศในกลุ่มซีมีโอ ได้มารวมตัวเพื่อประชุมวาระสำคัญๆ ร่วมกัน และเป็นโอกาสที่ให้แต่ละประเทศได้หารือกันในระดับทวิภาคี ซึ่งตนได้ร่วมหารือกับ H.E. Br. Armin A. Luistro Fsc รมว.ศธ.แห่งประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อตกลงแลกเปลี่ยนครู ซึ่งประเทศไทยมีความต้องการครูเจ้าของภาษาไปสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู ซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 2 เดือนจะได้มีการทำความตกลงร่วมมือเป็นทางการ

นอกจากนั้น ได้ร่วมเปิดตัวศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของซีมีโอ-เซล ณ กรุงฮานอย เวียดนาม ศูนย์ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในกลุ่มประเทศ ซึ่งการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี นั้นให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว เห็นร่วมกันว่าควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งเสริม นั่นคือกลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะที่กลุ่มคนทั่วไปควรใช้การศึกษามาเป็นเครื่องมือเพื่อทำให้คนตระหนักว่าการที่มีความรู้จะช่วยต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มให้ตนเอง ซึ่งตนได้เสนอว่าควรนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนเพื่อเป็นช่องทางให้คนเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น และควรร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา หากประเทศใดมีแล้วนำมาแบ่งปันหรือจำหน่ายราคาถูก จะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการพัฒนาซึ่งแต่ละปีมูลค่ามหาศาล

ส่วนการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจากนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 2 ปีนั้น รมว.ศึกษาธิการ ระบุด้วยว่า การประชุมสภาซีเมค ครั้งนี้มุ่งมั่นที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย โดยมีการวางแผนระดับนโยบายต่างๆ และ
กำหนดกิจกรรมที่ประเทศสมาชิกจะทำร่วมกันด้วย ซึ่งปรากฏในแถลงการณ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาค ในช่วงปี 2556-2563 มีประเด็นสำคัญ อาทิ การสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนการร่วมมือระดับรัฐบาลจัดการศึกษาพื้นฐาน การทำงานร่วมอาเซียนเพื่อแก้ปัญหามาตรฐานและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น รวมทั้งเปิดตัวโครงการซีมีโอคอลเลจครั้งแรก เป็นเวทีที่ให้ระดับรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้นำเยาวชนในด้านการศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศ เป็นการนำซีมีโอก้าวไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ “Golden SEAMEO” ภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ. 2020) พร้อมสู่อาเซียน

อย่างไรก็ดี การประชุมสภาซีเมคนี้ นายฟา อู ลวน รมว.ศึกษาธิการของเวียดนาม ได้รับเลือกให้เป็นประธานซีเมคคนใหม่ และ รมว.ศึกษาธิการของไทย นั้นได้รับเลือกให้เป็นรองประธานด้วย ซึ่งในปี 2558 นอกจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นแล้ว นายพงศ์เทพ กล่าวด้วยว่า รมว.ศึกษาธิการไทย จะได้รับเลือกเป็นประธานซีเมคและเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 48 ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2558 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมคราวนี้ด้วยว่า ปีเดียวกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยตลอดมาทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาการศึกษาของไทย ดังนั้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสดังกล่าว ศธ. จึงจัดมอบรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลดีเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 48 โดยให้สิทธิขาดแก่กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 11 ประเทศสมาชิกคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตรงที่กำหนดประเทศละ 1 คนเข้ารับรางวัล ซึ่งมีประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 บาท
“ส่วนการเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนั้นจะใช้เวลา 2 ปีนี้ที่ไทยได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาซีเมค ทำงานควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมกำหนดแนวทางที่จะผลักดันและขับเคลื่อนซีมีโออย่างไรเพื่อประโยชน์

ต่อการศึกษาในกลุ่มประเทศซีมีโอ โดยเฉพาะในปี 2558 (ค.ศ.2015)ยูเนสโกได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งด้วย” นายพงศ์เทพ กล่าวทิ้งท้าย

เริ่มตระเตรียมไว้แต่เนิ่นๆ ขนาดนี้เชื่อว่าอีก 2 ปีข้างหน้าไม่ว่ามุ่งสู่ประชาคมอาเซียนเต็มตัว และภารกิจเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 48 งานหนักเพียงใดศึกษาธิการไทยเอาอยู่!

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32298&Key=hotnews

Leave a Reply