พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเนชั่น

พิธีประสาทปริญญาบัตร

พิธีประสาทปริญญาบัตร

ยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเนชั่น
ที่จะเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค.2560
และซ้อมใหญ่ 21 ม.ค.2560
และลงทะเบียน และรายงานตัว 20 ม.ค.2560
#congratulation #graduation #nationuniversity

พิธีประสาทปริญญาบัตร

พิธีประสาทปริญญาบัตร

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
ณ อัฒจันทร์กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

8.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตถ่ายภาพตามอัธยาศัย
12.30 น. จัดแถวบัณฑิต และมหาบัณฑิตเพื่อเตรียมถ่ายรูปหมู่
13.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณะกรรมการสภา ผู้บริหารและคณาจารย์
15.30 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตจัดแถวเตรียมความพร้อม
แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองเข้านั่งประจำที่
16.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่บริเวณพิธีฯ
16.20 น. พิธีประสาทปริญญาบัตร
– ประธานจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย
– ประธานฝ่ายพิธีการ กล่าวรายงาน
– พิธีมอบปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
– พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตดีเด่น
– ผู้ได้รับปริญญากล่าวคำปฏิญาณตน
17.45 น. ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท

พิธีประสาทปริญญาบัตร

พิธีประสาทปริญญาบัตร

 

view2 view1

[วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น]
มีภาพสวย ๆ ของบัณฑิต และมหาบัณฑิต
ในวารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น
ฉบับปีการศึกษา 2557 จำแนกตามสาขาวิชาเพียบเลย
http://it.nation.ac.th/std/journal57/
http://issuu.com/55560/docs/ntu_journal_2557_b67df48f32480f

วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น

วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น

 

เหนือฟ้าคือฟ้า

ฟ้าสดใส โลกสวยงาม
ฝันยังทอประกายฉายส่อง
ด้วยพลังเปี่ยมหวังเรืองรอง
เราถักทอสัมพันธ์ร่วมใจ

แม้เขตฟ้า จะสูงชัน
เราผู้กล้าฝ่าฟันไม่หวั่นไหว
ที่เหนือฟ้าเราคือฟ้า มีสัญญายิ่งใหญ่
คือร้อยดวงใจแล้วไปด้วยกัน

ด้วยศรัทธา สร้างปัญญาก้าวไกล มหาวิทยาลัยเนชั่น
กายต่างกายแต่ดวงใจเดียวกัน รักในการสร้างสรรค์สุดใจ
ฟ้ากว้างไกลสุดสายตา โอบล้อมให้เราชาวฟ้าขาวมั่นใจ
ก้าวสู่ฝัน สู่คืนวัน ชีวิตอันสดใส
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ปี 2559 ให้ทุนผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3395 ราย มาลุ่นกันว่า ปี 2560 จะได้กี่ราย

คุณครูที่ปรากฎในสื่อ

คุณครูที่ปรากฎในสื่อ

พบข่าวพัฒนาครูท้องถิ่น เป็นโอกาสสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอยากรับราชการครู ในปีการศึกษา 2560

ตามที่แฟนสาวของผมแนะนำมาว่าให้อ่านเรื่องนี้
อ่านที่ “ครูอัพเดตดอทคอม” แล้ว รู้สึกว่าน่าสนใจดังว่าจริง
http://www.krooupdate.com/news/newid-2450.html

มีเนื้อหาประมาณว่า

เมื่อจันทร์ที่ 9 ม.ค.2560 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
มอบให้ สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เพราะ สพฐ. เป็นผู้ใช้ครู จะได้จัดครูได้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่
มีระยะเวลา 2559 – 2572 งบทั้งหมดประมาณ 3800 ล้านบาท สำหรับผลิตครู 9264 คน
– ปี 2559 เป็นรุ่นแรก ที่รับผิดชอบหลักโดย สกอ.
– ปี 2560 เป็นรุ่นที่ 2 เปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักเป็น สพฐ.
โครงการเปิดรับนักเรียน นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และรับประกันการมีงานทำ
มีรายละเอียดใน เดลินิวส์ เรื่องการต่อโครงการโดย สพฐ.
http://www.dailynews.co.th/education/547720

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2559

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2559

อ้างถึง ข้อมูลโครงการนี้ เมื่อปีพ.ศ.2559
พบ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559
มีผู้ผ่านการคัดเลือก 3,395 ราย
พบว่า โครงการนี้ให้โอกาสรวมถึงนิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5
แต่หากผลการเรียนสะสมที่กำหนดในเกณฑ์ ต่ำกว่า 3.00
ก็จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
http://www.niets.or.th/protbyohec/file/announceprocbyohec.pdf
หรือ
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/751047131712774/

โครงการในปี พ.ศ.2559 พบรายละเอียดในประกาศข้างต้น
ว่ากำหนดวันรายงานตัว 16 ตุลาคม 2559
มีสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการเกือบทุกสาขา
ดังนั้นนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเป็นครู คงต้องรอติดตามข่าวสาร
และโอกาสที่จะมีมาสำหรับปีการศึกษา 2560 ต่อไป

ประกาศของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับนักเรียนเข้าหลักสูตรพยาบาล สถาบันพระบรมราชนก ปี 2560 เข้าวิทยาลัย 39 แห่งในเครือข่าย

ประกาศของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับนักเรียนเข้าหลักสูตรพยาบาล สถาบันพระบรมราชนก ปี 2560
เข้าวิทยาลัย 39 แห่งในเครือข่าย

nurse pi admission

nurse pi admission

เคยเห็นข้อมูลการสมัครโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560
นักเรียนในเขตภาคเหนือเลือกพยาบาลจำนวน (2324 + 979) 3303 คน
แต่รับเพียง 125 คน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีผู้สมัครจำนวนมากที่สุด
แสดงว่านักเรียนสนใจเรียนพยาบาลกันมาก
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/2318/

 

nurse announcement

nurse announcement

แล้วปีการศึกษา 2560 นี้ สถาบันพระบรมราชนก
(Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development)
รับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ
มีรายละเอียดตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

โดยมีปริญญาตรี 5 หลักสูตร
1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557
3. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หรือ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
4. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
5. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

สถานศึกษาในสังกัด คือ วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 39 แห่ง แบ่งเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มพัฒนาบุคลากร

เกณฑ์ที่สำคัญ
1. ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
2. เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50
4. เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50
5. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test: GAT รหัสวิชา 85)
ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน
6. ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
(Professional and Academic Aptitude Test : PAT2 รหัส 72) ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

โดยองค์ปรกอบการคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 20%
2. ผลการทดสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85) 30%
3. ผลการทดสอบ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2 รหัส 72) 40%
4. สัมภาษณ์ (ตามแนบท้ายประกาศ) 10%
ผู้สมัครตรวจสอบ และยืนยันคะแนนระหว่าง 28 – 30 มกราคม 2560
สัมภาษณ์ที่วิทยาลัยแต่ละแห่งในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา วันอังคารที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
หากไม่ครบตามจำนวน จะเรียกสำรองเข้าสัมภาษณ์เพิ่มเติมต่อไป
http://admission.pi.in.th/admission/
https://admission.pi.in.th/admission/document/2560-LocalSelection-AnnounceEdit.pdf

ปฏิทินล้านนา ปีระกา พ.ศ.2560 ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

This slideshow requires JavaScript.

 

ปฏิทินล้านนา ปีระกา พ.ศ.2560
ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ข้อมูลโดย อ.สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

http://www.thaiall.com/calendar/calendar60.htm

http://www.mculampang.com

 

อ่านหนังสือดิจิตอลเทคนิค มาครับ ขอแชร์

karnaugh in digital technique

karnaugh in digital technique

ตื่นเช้าครับ ก็อ่านหนังสือดิจิตอลเทคนิค
ของ น.อ.ธวัชชัย เลื่อนฉวี พ.ต.อนุรักษ์ เถื่อนศิริ
เล่มที่ผมมีพิมพ์ครั้งที่ 15 เมื่อ พฤษภาคม 2543

หนังสือมี 6 บท
1. ระบบตัวเลข
2. รหัส
3. พีชคณิตบูลีน และการออกแบบวงจรลอจิก
4. แผนผังคาร์โนท์
5. การเข้ารหัสและการถอดรหัส
6. ฟลิป ฟลอป

http://www.thaiall.com/digitallogic/

บทที่ 1 พูดเรื่องเลขฐาน แล้วก็พูดถึงเทคโนโลยี
ว่าเราใช้ฐาน 2 (Binary number) ฐาน 16 (Hexadecimal number)
มีแบบฝึกหัด และตัวอย่างละเอียดมากในบทนี้
ผมว่าต้องมีนักวิชาการนอกสายไอที
ตั้งคำถามว่า “ในชีวิตจริงต้องใช้เลขฐานด้วยหราาาา”
อยากชวนไปดูหนังเรื่อง “inferno”
ชอบคำพูดตอนท้าย ๆ ที่บอกว่า “เธอคิดว่า เธอกู้โลก”
ก็จริงนะ
แต่ละคนมีวิธีช่วยกู้โลกแตกต่างกันไป พระเอกกู้อีกแบบหนึ่ง

บทที่ 2 แปลงอักษรเป็นตัวเลข
ถ้าดูหนังเรื่อง Matrix หรือ Source code Movie
จะรู้ว่า ข้อมูล (Data) ที่เราเห็น เข้าใจ และตีความอยู่
ในทางไอที เค้าเก็บ 0 กับ 1 คือด้วยหลักสภาวะทางไฟฟ้า
แล้วก็มีการ encode และ decode ตลอดเวลา
ซึ่ง BCD (Binary-Coded Decimal) ก็ใช้แทน 0-9
ก็เป็นหัวข้อให้เรียนรู้การเข้ารหัสและถอดรหัสอย่างง่าย
ชีวิตจริงใช้ ASCII กับ Unicode ในปัจจุบัน

บทที่ 3 Boolean Algebra
สรุปว่าเป็นเรื่องของ และ (and) กับ หรือ (or)
แล้วแทนด้วยสัญลักษณ์ที่ชื่อ Gate และ Truth Table
อ่านแล้วนึกถึงอดีตของคนเขียนกฎด้านหนึ่ง
ในคู่มือสมัยนั้น เค้าเขียนว่า “และ” แต่เจตนารมณ์คือ “หรือ”
ซึ่งภาษาไทยก็ยืดหยุ่นครับ
เหมือนเขียนว่าวงจรจะส่งสัญญาณ “ออกเป็น 0 และ 1
ซึ่งบางคนจะค้านว่า “ออกเป็น 0 หรือ 1

บทที่ 4 แผนผังคาร์โนห์ ซึ่งผมชอบบทเรียนนี้
อ่านแล้วสนุก ตีความตามภาพ ออกมาเป็น 0 กับ 1
หรือฟังก์ชันคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้เลย
เอาเรื่องนี้คุยกับนักศึกษาทีไรก็สนุกครับ
เหมือนตาราง XO นั่นหละ ถ้าเป็นตาราง 9 ช่อง
มีหลักที่เล่นแล้วไม่มีวันแพ้ มีแต่ชนะ กับเสมอนั่นหละครับ
แต่ Karnaugh ไม่ได้มี 9 ช่องนะครับ
เค้ามี 4 หรือ 8 หรือ 16 หรือมากกว่านั้น
จากที่มาของเลขฐาน 2 ที่กระทำต่อกัน

บทที่ 5 เข้ารหัส (Encode) และถอดรหัส (Decode)
คือการแปลงจากรหัสหนึ่งเป็นอีกรหัสหนึ่ง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเทคนิคอย่างชัดเจน
ตัวอย่างที่ชัดเลย คือ ส่ง BCD Code แล้วแปลงเป็นเลขฐาน 10
เอาวงจรนี้ไปควบคุมหลอด LED ให้แสดงเลขดิจิตอล
ตัวอย่าง ให้นึกถึงเลขดิจิตอลตามสัญญาณไฟจราจรในอดีต
ว่าเลข 1 ตัว ใช้หลอดไฟคุม 7 ดวง ถ้าเลข 8 ก็สว่างทุกดวง
หัวข้อนี้เหมาะกับคนที่จะต่อยอดทางอิเล็กทรอนิกส์
ผมล่ะนึกถึง อ.ทรงเกียรติ ขึ้นมาเลย เห็นท่านแชร์เรื่อง IoT ตลอด

บทที่ 6 ฟลิป ฟลอป คือวงจรที่มี output เป็น 0 หรือ 1 อีกนั่นหละ
เค้าออกแบบ ไว้ 4 แบบที่เล่าในหนังสือเล่มนี้
คือ RS Flip Flop, D Flip Flop, T Flip Flop, JK Flip Flop
เพื่อแนะนำว่าแต่ละ Flip Flop มีเงื่อนไขการทำงานอย่างไร
อาจนำไปประยุกต์ทำงานกับวงจรที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต

electronic logic

electronic logic

 

12 ดาราชายสุดฮอตในปฏิทินปี 2560

This slideshow requires JavaScript.


ที่กระปุก (Kapook.com) เค้าจัดอันดับ ดาราชายสุดฮอตแห่งปี 2556 ไว้
ปีนี้ 2559 จะขึ้น 2560 รอมร่อแล้ว ดูสิว่า
ดาราชายคนไหน ยังฮอตเหมือนเดิม เพิ่มขึ้น หรือลดลง
จับดาราชายมาใส่ปฏิทิน เผื่อได้ใช้ในโอกาสอื่นด้วย
ตอนนี้เราจะเป็น ประเทศไทย 4.0 และจะเป็น คนไทย 4.0 กันแล้ว
มาลุ่นกันว่า ว่าที่คนไทย 4.0 เช่นท่านจะจัดอันดับได้ตรงกับผลนี้หรือไม่

12 ดาราชายที่เลือกมาทำปฏิทินมีดังนี้
1. เจมส์ จิรายุ
2. เจมส์ มาร์
3. บอม ธนิน
4. เกรท วรินทร
5. โป๊ป ธนวรรธน์
6. ต่อ ธนภพ
7. มาริโอ้ เมาเร่อ
8. ณเดชน์ คูกิมิยะ
9. หมาก ปริญ
10. บอย ปกรณ์
11. พอร์ช ศรัณย์
12. ป้อง ณวัฒน์

ปฏิทินดาราชายสุดฮอต ปี 2560

ปฏิทินดาราชายสุดฮอต ปี 2560

http://women.kapook.com/view79251.html
http://www.thaiall.com/calendar/calendar60.htm

การสร้างนิสัยแห่งความสุข 20 ประการ

การสร้างนิสัยแห่งความสุข 20 ประการ จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่ามี 2o นิสัยนี้ที่จะทำให้เรามีความสุข (Happiness) ซึ่งเพื่อนรักและใจดีแชร์มา บอกว่าให้แชร์คนที่รักต่อไป .. จัดปายยย

Harvard Research Reveals 20 Habits
That Will Make You Happy, Guaranteed!

1. Be Grateful .. สำนึกบุญคุณคนที่ดีต่อเรา
2. Choose Your Friends Wisely .. เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด
3. Cultivate Compassion .. ให้ความเห็นอกเห็นใจแก่คนอื่น
4. Keep Learning .. หมั่นเรียนรู้
5. Become a Problem Solver .. เป็นผู้แก้ปัญหาได้
6. Do What You Love .. ทำในสิ่งที่คุณรัก
7. Live in the Present .. อยู่กับปัจจุบัน
8. Laugh often .. หัวเราะบ่อย ๆ
9. Practice Forgiveness .. ฝึกการให้อภัย
10. Say Thanks often .. กล่าวขอบคุณเสมอ
11. Create Deeper Connections .. สร้างความสัมพันธ์ลึกล้ำ
12. Keep Your Agreement .. รักษาสัญญา คำพูด
13. Meditate .. ทำสมาธิ
14. Focus on What You’re Doing .. ตั้งมั่นในสิ่งที่กำลังทำ
15. Be Optimistic .. มองโลกในแง่ดี
16. Love Unconditionally .. รักอย่างไม่มีเงื่อนไข
17. Don’t Give up .. อย่ายอมแพ้
18. Do Your Best and then Let it Go .. ทำดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด
19. Take Care of Yourself .. ดูแลตัวเอง
20. Give back to society .. ตอบแทนสังคม

http://www.cycleharmony.com/healthy-living/emotional-wellbeing/harvard-research-reveals-20-habits-that-will-make-you-happy-guaranteed
http://www.huffingtonpost.com/andrew-merle/top-20-habits-for-happine_b_9835174.html

Timeline รับบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 รอบ

ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมร่วมกับที่ประอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)
และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.)
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ณ สำนักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนจนครบหลักสูตรมัธยมปลาย
2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบหลายที่สามารถเลือกสาขาที่ต้องการเรียน มีความถนัด
3. เพื่อยังคงเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกนักเรียนได้ตามความต้องการ

http://www.moe.go.th

timeline admission 2561

timeline admission 2561

แล้วพบว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ได้ออกแถลงข่าวเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

Timeline รับบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 รอบ

Timeline รับบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 รอบ

พบว่ารับนักเรียนเข้าศึกษาในระบบมีทั้งหมด 5 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ใช้แฟ้มสะสมงาน
การรับนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
ไม่มีการสอบคัดเลือก เช่น การรับนักเรียนดี/ช้างเผือก
นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ดนตรีศิลปวัฒนธรรม
โอลิมปิกวิชาการ นักเรียนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
หรือ เด็กดีมีคุณธรรม เป็นต้น
คัดเลือกโดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว
มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อให้ ทปอ. ทำการตัดสิทธิ์
การเข้าศึกษาในระบบอื่น ๆ ผ่านเคลียริ่งเฮาส์

รอบที่ 2 ใช้คะแนน ช่วง มี.ค.2561 – เม.ย.2561

ระบบโควตา หรือรับตรงโดยใช้คะแนน ที่มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้เอง

รูปแบบที่ 1 โควตา
เช่น
โควตาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตามภูมิภาค
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
โครงการผลิตแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) เป็นต้น
คัดเลือกโดยข้อสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ

รูปแบบที่ 2 สอบตรงที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
เช่น การสอบตรงของคณะ/สาขาต่าง ๆ

รูปแบบที่ 3 รับตรงโดยใช้คะแนนที่จัดสอบโดย สทศ.
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
(O-NET , GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ)
เช่น โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ทั้งนี้ การจัดสอบโดยสทศ. หรือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เช่น O-NET ,GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ และการจัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
เช่น ข้อสอบโควตา ข้อสอบตรงของคณะ/สาขาต่าง ๆ
จะต้องอยู่ภายในช่วงเวลาเดียวกัน
คือ ช่วงเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2561

โดยนักเรียนเลือกสมัครได้ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดดำเนินการคัดเลือกเอง
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและต้องการเข้าศึกษา
ต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพียง 1 ที่ ผ่านเคลียริ่งเฮาส์
และจะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบเคลียริ่งเฮาส์
รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

รอบที่ 3 ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 1 (ระบบรับตรงร่วมกัน)

คัดเลือกโดยใช้ ผลคะแนนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
(GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา)
ผลคะแนน O-NET และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX)

โดยนักเรียนเลือกสมัครได้ 4 อันดับ คณะ/สาขาและมหาวิทยาลัย
ผ่านการคัดเลือกได้มากที่สุด 4 อันดับ คณะ/สาขาและมหาวิทยาลัย

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและต้องการเข้าศึกษา
ต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพียง 1 ที่ ผ่านเคลียริ่งเฮาส์
เมื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 1 แล้ว
จะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกใน ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 2

รอบที่ 4 ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 2 (ระบบคัดเลือกกลาง)

คัดเลือกโดย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX)
ผลคะแนน O-NET และ ผลคะแนน GAT/PAT
ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
โดยยังคงสัดส่วนและกระบวนการคัดเลือกเหมือนระบบแอดมิชชันเดิม
นักเรียนเลือกสมัครได้ 4 อันดับ คณะ/สาขาและมหาวิทยาลัย
ผ่านการคัดเลือกได้เพียง 1 อันดับ คณะ/สาขาและมหาวิทยาลัย

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ทั้งนี้ภายหลังการรับนักศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้วเสร็จ
หากมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถรับนักเรียนได้ตามจำนวนที่ต้องการ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้เอง
รวมทั้ง มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา ต่าง ๆ
สามารถเปิดสอบวิชาเฉพาะได้เองอีกด้วย

รับบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 รอบ

รับบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 รอบ

http://p-dome.com/new-admissions-61/
http://www.komchadluek.com/news/edu-health/247329

ตีแสกหน้าอาจารย์คอม กับความเสี่ยงของโปรแกรมเมอร์

ในความเห็นของผม

ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สะท้อนภาพความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ และหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างความตระหนัก และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่ความเสี่ยงเหล่านั้นจะเกิดขึ้น เห็นการสะท้อนแรง ๆ ที่ของใช้คำว่า ตีแสกหน้า เพราะหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเร็ว

ซึ่งเรื่องนี้หัวหน้าแชร์มา แล้วผมก็นำไปเล่าต่อ แล้วก็ repost ส่วนของ quote และ บทความ อีกหลายที่ครับ เพราะเป็นสิ่งที่ควรตะหนักกัน

 

เคยอ่านบทความ 2 เรื่อง เขียนโดย ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านเขียนบทความลง manager online มีความสนใจในหลายเรื่อง โดยเฉพาะความเสี่ยง (Risk Management) และความเสี่ยงที่ใกล้ตัว คือ สถาบันการศึกษา และ อาชีพอาจารย์

ใครที่สนใจเรื่องความเสี่ยง คาดไว้ก่อนว่าต้องทำงานประกันคุณภาพ เคยเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในเรื่องการบริหารจัดการ แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ ดร.อานนท์ มาอยู่ในเว็บเพจหน้านี้ บทความ 2 เรื่องที่ท่านเขียน กระแทกเข้ามาที่อาชีพ โปรแกรมเมอร์ และวิทยากรคอมพิวเตอร์ สำหรับผมแล้ว จิ้งจกทักยังต้องเหลียวไปมอง ดังนั้นสิ่งที่ท่านกระแทกมา นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจด้าน Developer จะวางเฉยได้ไง ถ้า ดร.อานนท์ กระแทกเข้ามาซึ่งหน้าแบบนี้แล้ว แล้วอาจารย์หรือนักศึกษาที่เกี่ยวข้องยังวางเฉยได้ ก็อ่ะนะ เรียก สงบ สยบ เคลื่อนไหว ก็แล้วกัน แล้วบทความของท่านเขียนมายาว ผมคัดลอกฉบับเต็มให้นักศึกษาผมได้อ่านที่ /webmaster/responsive

 

จากบทความเมื่อ 25 พฤษภาคม 2559
ที่ท่านเขียนถึงมหาวิทยาลัย

ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปิดสอนกันแทบทุกสถาบันในประเทศไทย แต่บริษัทเอกชนกลับหาคนมาทำงานด้าน Computer ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต้องการคนเก่งคนมีความรู้ความสามารถอีกมากได้ยากมาก บัณฑิตด้าน computer sciences จำนวนมากจากหลายสถาบันไม่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริงได้เลย หรือในอีกด้านเราผลิตคนที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพไม่เพียงพอ
http://www.manager.co.th

 

จากบทความเมื่อ 28 ธันวาคม 2559
ที่ท่านเขียนถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

ทุกวันนี้ประเทศไทยขาดแคลนโปรแกรมเมอร์อย่างรุนแรง มีคนสมัครมาก แต่คุณภาพนั้นมีปัญหา ทำงานไม่ได้จริง ไม่ตรงตามสิ่งที่ภาคเอกชนและภาคธุรกิจใช้กันในปัจจุบัน ประกอบกับนักศึกษาก็ไม่อยากเรียนอะไรที่ยาก ชอบเรียนอะไรง่ายๆ สบายๆ ซึ่งเป็นการทำลายตนเองในระยะยาวอยู่ดี น่าเห็นใจอาจารย์ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก โลกของดิจิทัลและวิทยาการข้อมูลกำลังรุกล้ำเข้ามาอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจที่ใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นฐานทำให้อาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนมากตกยุค อาจารย์มหาวิทยาลัยคงไม่สามารถสอนเรื่องเดิมๆ ที่ตนเองเคยเรียนมาเมื่อ 20-30 ปีก่อนได้อีกต่อไป
http://www.manager.co.th

มะละกอ ปลูกร้อยกว่าต้น ตายเป็นครึ่ง

ต้นอ่อนมะละกอก็ตายได้

ต้นอ่อนมะละกอก็ตายได้

แม้ว่าผมเป็นนักคอมพิวเตอร์ (IT Person) ก็จริง
แต่มีโอกาสสนในเรื่องการเกษตร (Agriculture)
ได้ปลูกมะละกอ (Papaya) ไว้ทานเอง
เพาะไว้มากกว่า 200 ในฐาดรองกระถาง
งอกขึ้นมาร้อยกว่าต้น ก็เอาลงถุงดำ
โดยเลือกเฉพาะที่แข็งแรง
เลี้ยงได้ไม่กี่สัปดาห์เริ่มใบหงิก และตายลงเรื่อย ๆ
จึงเข้า กลุ่มเฟสสาธารณะ ชื่อ “กลุ่มคนอยากทำเกษตร
มีสมาชิก 87963 เมื่อ 28 ธันวาคม 2559
https://www.facebook.com/groups/687744234676444/1187133838070812/
โดยส่งภาพเข้าไปโพสต์ถามว่า
ขอถามมืออาชีพทางมะละกอหน่อย
เพราะ มะละกอปลูกยังไม่ทันโต
ใบเหลือง และตายทีละต้น
เกิดจากอะไรครับนี่
แก้ไขอย่างไรดี
ก็ได้รับคำตอบจากเกษตรกรหลายท่าน
ไม่ผิดหวังเลยที่เข้ากลุ่มนี้

คำแนะนำที่ได้รับ

– ต้องระวังไม่ให้น้ำเยอะไป หรือน้อยไป
– ต้องระวังเรื่องดิน ให้ใช้ดินธรรมดาไปก่อน
– สารอาหารมากไปน้อยไป ก็ทำให้ต้นอ่อนตายได้
– บำรุงมากไป รากเน่าได้

สรุปว่าผมน่าจะทำผิดพลาดในเกือบทุกคำเตือน

– รดน้ำมากไป ดินเปียก
– อินทรีย์วัตถุ บำรุงมากไป ทำให้ดินเค็ม
– ย้ายต้น 2 รอบ น่าจะทำให้รากสะเทือน
– กรดน่าจะเกิด ผมใส่เศษอาหารเน่าเสียลงไป