สารสนเทศระดับอุดมศึกษา (itinlife400)

สารสนเทศอุดมศึกษา

สารสนเทศอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษาที่สอนผู้ใหญ่ในประเทศไทย ส่วนสถาบันการศึกษาที่สอนเด็กนั้นกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แม้อันดับของระบบการศึกษาไทยในเวทีโลกจะทำได้ไม่ดีนัก แต่ก็มีการขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้ว่ามีความพยายามรวบรวมข้อมูลของสกอ. ที่ได้ข้อมูลจากสถาบันการศึกษารวมร้อยกว่าแห่งทุกภาคการศึกษา แล้วจัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อช่วยให้ผู้บริหารนำไปประกอบการตัดสินใจ ในเว็บไซต์สารสนเทศอุดมศึกษา (Information) มีข้อมูลสถิติการศึกษา เกี่ยวกับนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และบุคลากรที่ถูกรวบรวมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึงปัจจุบันก็เกือบ 10 ปีแล้ว

กว่าจะมาเป็นสารสนเทศอย่างทุกวันนี้ สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจะมีหน่วยงานรับผิดชอบในการเตรียมข้อมูล (Data) อาทิ งานบุคลากร งานทะเบียน งานงบประมาณ งานผู้สำเร็จการศึกษา งานหลักสูตร โดยมีรูปแบบตาราง (Template) ที่ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษาออกแบบให้สถาบันการศึกษากรอกข้อมูลแล้วส่งเข้าระบบฐานข้อมูล โดยการอัพโหลดข้อมูล (Upload) แล้วมีการตรวจสอบความถูกต้อง (Verify) ถ้าจำนวนความถูกต้องของข้อมูลเป็นที่พึงพอใจในระดับหนึ่งก็จะยืนยันการส่งข้อมูล แล้วข้อมูลทั้งหมดจะนำไปรวมกันเป็นข้อมูลระดับประเทศ เพื่อประมวลผลเป็นกราฟ (Graph) หรือตารางที่ผ่านการประมวลผล แล้วนำเสนอในรูปของสารสนเทศ (Information) ที่หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์

ในความเป็นจริง การได้มาของข้อมูล และส่งเข้าระบบของสกอ. ยังไม่ครบถ้วนด้วยหลายสาเหตุ มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทั้งในระดับสถาบันและส่วนกลางที่ดูแลข้อมูล ความเข้าใจในการตรวจสอบความถูกต้อง การเผยแพร่สารสนเทศ และการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลร่วมกันแบบบูรณาการ ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องการข้อมูลหลักสูตรไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืม กรมแรงงานใช้ข้อมูลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา หรือสกอ.ต้องการใช้ข้อมูลวันเกิดของนักศึกษาจากกระทรวงมหาดไทย ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาทั้งระบบและกลไกกันต่อไป เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สมบูรณ์ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว และเชื่อถือได้

 

 

facebook twitter