พื้นที่การศึกษาไทย ไร้พรมแดน
learning exchange
บล็อกการศึกษา "อดีตเป็นบทเรียนให้ก้าวต่อไป อย่างถูกทิศ" .. แล้วนักวิชาการก็ให้ความสำคัญกับ Literature Review อย่างมาก
Categories
+ ข่าวการศึกษา
+ ประชุม สัมมนา บทเรียน
+ blog.nation.ac.th
+ thainame.net/edu

Private web hosting
+ thainame.net/ntu
+ thainame.net/home
icon เลือกใช้ธีมของ wordpress ตัวไหนดี #neve01     10 พ.ย.64 มีเพื่อนถามว่าใช้ theme ของ wordpress ตัวไหนดี เมื่อค้นดูพบว่าใน wordpress.org แนะนำธีมไว้ โดย neve เป็น 1 ใน 9 ธีมแรก https://wordpress.org/themes/ ส่วน atthemes.com เขียนเรื่อง free-wordpress-themes แนะนำให้ neve เป็นอันดับที่ 3 https://atthemes.com/collections/free-wordpress-themes/ ส่วน codeinwp.com เขียนเรื่อง best-free-themes พบว่า Neve เป็นแบบ Multipurpose และ Active Installs สูงถึง 200000+ https://codeinwp.com/blog/best-free-wordpress-themes ซึ่งคุณสมบัติเด่นของ neve มีดังนี้ responsive design, compatibility with drag-and-drop page builders, lightweight and SEO friendly, […]
icon แอปพลิเคชันในสำนักงาน     ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office) เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และแอปเปิลแม็คอินทอช ไมโครซอฟท์ออฟฟิศยังใช้บริการได้บนระบบเครื่องแม่ข่าย และบริการผ่านหน้าเว็บ (Web Based) ซึ่งรุ่นใหม่ของไมโครซอฟท์ออฟฟิศ จะเรียกว่า ระบบสำนักงาน (Office System) แทนแบบเก่า คือ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Office Suite) ระบบสำนักงาน จะรวมการทำงานกับเครื่องแม่ข่าย เมื่อ 16 ก.พ.2006 ไมโครซอฟท์ได้ประกาศเรื่อง “ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 2007” ที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าจอการใช้งาน (User Interface) และรูปแบบไฟล์แบบ XML เป็นหลัก รุ่นเสถียรล่าสุด คือ ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2007 ซึ่งออกจำหน่าย 30 ม.ค.2550 (2007) ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office และ Applicaiton) Microsoft Access (เก็บตาราง ฟอร์ม โมดูล รายงาน) […]
icon Thai Eco font โดยนักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     นักวิจัย “ม.วลัยลักษณ์” พัฒนาฟอนต์ไทย ประหยัดหมึก http://www.thaiall.com/fonts/ พบว่าเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2564 ว่า ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช และทีมนักวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีแนวคิดในการออกแบบชุดตัวอักษรไทยประหยัดพลังงาน (Thai Eco font) เพื่อลดการใช้หมึกพิมพ์ให้ได้มากที่สุด แต่ยังคงความคมชัดของตัวอักษรไว้ได้เช่นเดิม ผลการพัฒนาประสบความสำเร็จ และได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยใช้ฟอนต์ TH Sarabun อย่างแพร่หลาย จึงได้ออกแบบชุดตัวอักษรไทยที่ประหยัดพลังงาน ชื่อ Thai Eco font ด้วยการลดปริมาณพื้นที่ภายในตัวอักษร และพบว่าสามารถประหยัดหมึกพิมพ์ได้ร้อยละ 30 และคงความคมชัดไว้ได้ไม่แตกต่างจากเดิม โดยที่ผู้อ่านไม่สามารถสังเกตเห็นการลดลงของพื้นที่ภายใน ที่ขนาดตัวอักษรสูงสุดเท่ากับ 18 pt พร้อมจดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติแล้ว ซึ่งผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารนานาชาติ Sustainability 2021 (Scopus Q1) https://www.mdpi.com/2071-1050/13/7/4070/htm
icon หนังสือ เส้นทางธรรม วัดจังหวัดลำปาง vol.18     ใน #สังคมคนรักอ่าน พบเพื่อน ๆ เล่าเรื่องการอ่านหนังสือ แบ่งปันประสบการณ์ เรื่องราวชวนคิด และชวนอ่านหนังสืออยู่เสมอ ทำให้นึกถึงหนังสือเล่มหนึ่ง เป็น limited edition แต่ผมมีโชคได้รับมา 3 เล่ม ด้วยความเมตตา จาก พระครูสิริธรรมบัณฑิต และ พระครูสุตชยาภรณ์ แล้วได้สนทนาธรรมเรื่องงานกฐิน และหนังสือชื่อ “ปักหมุดเมืองไทย บันทึกเรื่องราววัดในจังหวัดลำปาง” หรือ “เส้นทางธรรม วัดจังหวัดลำปาง vol.18” จากการพูดคุยกับพระครูทำให้ผมเข้าใจ และคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้ได้ชัดเจนขึ้น สำหรับรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือจะมีข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละวัด แต่ภาพในหนังสือสวยสดงดงามกดไลค์ได้ทุกภาพ แต่ใน e-book จะถูกลดความละเอียดลง เพื่อลดเวลาดาวน์โหลดสำหรับการอ่านออนไลน์ ตัวอย่างข้อมูลที่ปรากฎในหนังสือของ วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ที่เผยแพร่ข้อมูลรวมพบ 4 หน้า คือ หน้า 74 – 77 มีข้อมูลที่น่าสนใจของวัดในหัวข้อ ความเป็นมา อาคารเสนาสนะ ปูชนียวัตถุ อาณาเขต การบริหารและการปกครอง […]
icon หนังสือ วิทยาการคำนวณ ม.3     มีโอกาสอ่านหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียบเรียงคือ อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุทธยา ของ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) มี 191 หน้า มีเนื้อหาน่าสนใจ ซึ่งแบ่งหน่วยการเรียนรู้เป็น 4 หน่วย ดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 “การพัฒนาแอปพลิเคชัน” หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 “การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล” หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 “การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลอ้างอิง และผลกระทบ” หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และถูกต้องตามสิทธิในการนำมาใช้” พบเนื้อหา ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน หน้า 14 พบเครื่องมือที่ใช้ คือ MIT App […]
การศึกษาไทย .. ร้อน (Hot Thai Education)
สอบ 'ครูผู้ช่วย' ฉาวพ่นพิษ ชงเสริมศักดิ์ฟัน 4 บิ๊กสพฐ. .. จากกรณีที่ประชุม ก.ค.ศ. ซึ่งมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มีมติให้แจ้งไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 119 เขต และผู้อำนวยการโรงเรียน ให้พิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ในครั้งที่ผ่านมา จำนวน 334 ราย [มีอีก] สอศ.งัด7มาตรการแก้อาชีวะตีกัน คุมเข้มปวช.1-เพิ่มสัดส่วนเรียนอาชีพ-ขู่ลงโทษ .. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. เปิดเผยว่า จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกและวิธีการแก้ปัญหา ใช้ชื่อว่า "มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา" เวียนให้นำไปปฏิบัติแล้ว โดยได้กำหนดมาตรการเชิงรุก 7 ข้อ มาตรการต่อเนื่อง 5 ข้อ มาตรการทางสังคม 1 ข้อ มาตรการทางกฎหมาย 2 ข้อ ตลอดจนจุดเสี่ยงทั้ง 11 จุด และรถโดยสารที่เป็นสายที่เสี่ยง 23 สาย [มีอีก] ชวนคุยเหตุผลการยุบโรงเรียนกับกระทรวง .. มีข่าวว่ากระทรวงงฯ ยุบโรงเรียนขนาดเล็กคือ โรงเรียนที่มีนักเรียนประมาณ 60 คน เมื่อข่าวออกมาก็มีผู้ปกครองออกมาคัดค้านมากมาย ในอังกฤษมีโรงเรียนเด็กประจำมีไม่กี่สิบคนเป็นโรงเรียนเตรียมเด็กเข้าโรงเรียนกินนอน เรียกว่า Public School ต่อไป เขาคิดว่าโรงเรียนยิ่งมีนักเรียนน้อยก็ยิ่งดี เพราะครูสามารถเอาใจใส่เด็กเป็นรายบุคคลได้ ผมอยู่โรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กอยู่ 12 คน หนึ่งในนั้นคือ จักรพันธุ์ โปษยกฤต คือโรงเรียนบ้านครูเนี้ยน [มีอีก] อาจารย์-นักศึกษา ราชภัฏโคราชฮือแต่งดำประท้วง .. ค้านมติสภามหาวิทยาลัยฯ เลือกอธิการบดีคนใหม่ กก.สภาฯ 3 คน สุดทนยื่นลาออก พร้อมชูป้ายประณาม "สภาอัปยศ ไม่ฟังเสียงประชาคม" ชี้ทุกขั้นตอนผ่านการกลั่นกรองมาอย่างหนัก แต่สุดท้ายสภาฯ กลับเลือกเอาคนได้คะแนนแพ้รวดทุกยกเป็นอธิการฯ โดยไม่สนความเหมาะสมตามที่คนส่วนใหญ่เลือกมา กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา นำโดย ผศ.ธวัช ตราชู ได้รวมตัวกันแต่งชุดสีดำแสดงพลังคัดค้านมติสภา ที่ได้ลงมติเลือก รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล [มีอีก] แฉนโยบาย ศธ. ต้นเหตุการศึกษาไทยตกต่ำ .. พบแล้ว! ตัวการใหญ่รับจ้างเขียนผลงานเลื่อนวิทยฐานะครู เปิดขบวนการ "หากิน" ในการเลื่อนวิทยฐานะวงการครู ชี้ "ข้าราชการเขตการศึกษา-อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ" ตัวการใหญ่ รับทรัพย์อื้อ สนนราคาอยู่ที่ 6 หมื่น-1 แสนบาท หากการันตีผลงานผ่าน 100% ต้องจ่าย 2-3 แสนบาท วงในระบุ ครูดีดตัวเลขสุดคุ้ม เพราะจ่ายค่าจ้างจิ๊บๆ แต่ได้เงินตอบแทนจนเกษียณหลายล้านบาท ส่วนครูดี ครูเก่ง 4 สาขา "คณิต-วิทย์-อังกฤษ-สังคม" โรงเรียนดังใน กทม.สุดทน [มีอีก]
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับมัธยม
ชุด ฝนดาวตก ชุด เกาะพีพี ชุด อ่าวมาหยา ชุด ป๊ะป๋าม๊ะม๋า
เศรษฐศาสตร์ #f1
เศรษฐศาสตร์ #f2
เศรษฐศาสตร์ #f3
เศรษฐศาสตร์ #f4
ภาษาอังกฤษ #f1
ภาษาอังกฤษ #f2
ภาษาอังกฤษ #f3
ภาษาอังกฤษ #f4
ภาษาอังกฤษ #f5
ภาษาอังกฤษ #f6
ภาษาอังกฤษ #f7
ภาษาอังกฤษ #f8
ภาษาอังกฤษ #f9
ภาษาอังกฤษ #f10
วิทยาศาสตร์ #f1
วิทยาศาสตร์ #f2
วิทยาศาสตร์ #f3
วิทยาศาสตร์ #f4
วิทยาศาสตร์ #f5
ภาษาไทย #f1
ภาษาไทย #f2
ภาษาไทย #f3
ภาษาไทย #f4
คณิตศาสตร์ #f1
คณิตศาสตร์ #f2
คณิตศาสตร์ #f3
ประวัติศาสตร์ #f1
ประวัติศาสตร์ #f2
ประวัติศาสตร์ #f3
ภาษาอังกฤษ #p1
ภาษาอังกฤษ #p2
ภาษาอังกฤษ #p3
ภาษาอังกฤษ #p4
ภาษาอังกฤษ #p5
ภาษาอังกฤษ #p6
ภาษาอังกฤษ #p7
ภาษาอังกฤษ #p8
ภาษาอังกฤษ #p9
ภาษาอังกฤษ #p10
คณิตศาสตร์ #p1
คณิตศาสตร์ #p2
คณิตศาสตร์ #p3
คณิตศาสตร์ #p4
คณิตศาสตร์ #p5
คณิตศาสตร์ #p6
คณิตศาสตร์ #p7
คณิตศาสตร์ #p8
คณิตศาสตร์ #p9
วิทยาศาสตร์ #p1
วิทยาศาสตร์ #p2
สังคม #p1
สังคม #p2
ภาษาไทย #p1
ภาษาไทย #p2
สุขศึกษา #p1
สุขศึกษา #p2
สุขศึกษา #p3
ภาษาอังกฤษ #m1
ภาษาอังกฤษ #m2
ภาษาอังกฤษ #m3
ภาษาอังกฤษ #m4
ภาษาอังกฤษ #m5
คณิตศาสตร์ #m1
คณิตศาสตร์ #m2
คณิตศาสตร์ #m3
คณิตศาสตร์ #m4
คณิตศาสตร์ #m5
คณิตศาสตร์ #m6
วิทยาศาสตร์ #m1
วิทยาศาสตร์ #m2
วิทยาศาสตร์ #m3
ภาษาไทย #m1
ภาษาไทย #m2
ภาษาไทย #m3
ภาษาไทย #m4
ภาษาไทย #m5
ภาษาไทย #m6
ภาษาไทย #m7
ภาษาไทย #m8
เศรษฐศาสตร์ #m1
เศรษฐศาสตร์ #m2
เศรษฐศาสตร์ #m3
+ คอมพิวเตอร์ #b1
+ คอมพิวเตอร์ #b2
ข้อมูลสถิติ
Truehits directory
8 ก.ย.55 ประเทศไทยมีระบบจัดอันดับเว็บไซต์ ที่บริการโดย truehits ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถูกนำไปใช้อ้างอิงในด้านการตลาดอยู่เสมอ ปัจจุบันมีเว็บไซต์เข้าไปในฐานข้อมูลนี้ 9,953 รายการ และมีการจำแนกหมวดหมู่ทั้งสิ้น 20 หมวดหมู่ ประกอบด้วย ธุรกิจ(1129) ช๊อปปิ้ง(990) หน่วยงานราชการ,องค์กร(891) การศึกษา(878) ท่องเที่ยว(867) บันเทิง(839) บุคคล-สังคม(666) อินเทอร์เน็ต(656) คอมพิวเตอร์(477) ข่าว-สื่อ(399) อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง(367) สุขภาพ(322) กีฬา(294) ยานยนต์(286) ศิลปะ-วัฒนธรรม(250) เกมส์(214) ธนาคาร-การเงิน(189) มือถือ-พีดีเอ(185) บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่(52) ธุรกิจโฆษณา(2)
ข้อมูลจาก http://truehits.net/
All.in.th
8 ก.ย.55 รายชื่อเว็บไซต์ หรือโดเมนเนมที่มีชื่อโดเมนลงท้ายด้วย .th ณ เดือนสิงหาคม 2555 มีทั้งสิ้น 63,705 โดเมนเนม ที่เราทราบสถิตินี้ เพราะทุกโดเมนต้องจดโดเมนไว้กับ thnic.co.th ที่กำกับดูแลโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ประกอบด้วย .ac.th 5,997 (9.41%) .co.th 29,072 (45.64%) .go.th 6,017 (9.45%) .in.th 21,530 (33.8%) .mi.th 28 (0.04%) .net.th 28 (0.04%) .or.th 1,033 (1.62%)
ข้อมูลจาก http://www.all.in.th/
แนะนำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
ก. ข้อมูลด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ทีวี Tutor Channel
ศูนย์สอบออนไลน์
Engl. Test Online
English for Entrance
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ข. เกี่ยวกับ thainame.net
รหัสต้นฉบับของฟรีโฮมเพจ
ยินดีรับการสนับสนุน
ติดต่อทีมงาน .
ค. แนะนำเว็บโฮสติ้ง
chaiyohosting.com
netregis.com
4gbhost.com
appservhosting.com
hosting.co.th
hostrang.com
ง. โรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับบริการพื้นที่ฟรี
1. เนื่องจากผมเปิดบริการพื้นที่โฮมเพจฟรี เป็นกรณีศึกษา เพื่อเผยแพร่ source code ที่ให้บริการนี้ มาหลายปี และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการพื้นที่มีจดหมายเตือนว่า ระบบของผมมีสมาชิกใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์เข้าข่าย ว่า ระบบรับข้อมูลมากไปให้ควบคุมด้วย และมีการแจ้งเตือนว่าบางแฟ้มอาจถูกใช้ใน spam mail
2. ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2554 เว็บไซต์ผมถูกระงับการให้บริการ และผมต้องยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก เขาจึงเปิดให้ และบอกว่าถ้าเกิดขึ้นอีก อาจไม่ได้รับการอภัย
3. ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 10,000 คน ซึ่งผมกรองไม่ได้ว่าแฟ้มของสมาชิกท่านใดเข้าข่ายผิดกฎที่ถูกนำไปใช้ใน spam mail หรือผิดกฎที่ให้ไว้ จึงขอระงับบริการทั้งหมด และไม่มีกำหนดเปิดบริการ (ช่วงนี้งานในอาชีพ รัดตัวครับ)
4. เปิดห้องเพื่อทดสอบ
4.1 http://www.thainame.net/home 4.2 http://www.thainame.net/ntu
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เว็บมาสเตอร์
สื่อสังคม
m1

m2
ทีมงานคนลำปาง มีเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ thaiall.com, thaiabc.com, lampang.net
มีอาชีพสอนหนังสือที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ จังหวัดลำปาง Tel.081-9927223
ปรับปรุง : 2564-10-28 (ปรับปรุงเนื้อหา)
Thainame.net