panorama thainame
classroom

พื้นที่แบ่งปันเพื่อการศึกษาไทย

พื้นที่แบ่งปันเพื่อการศึกษาไทย คือ แหล่งบริการแบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา และ บล็อกเพื่อการศึกษา คือ เรื่องราวที่เน้นด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกวัย โดยแบบทดสอบออนไลน์ คือ แหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการการทดสอบตนเองสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการประเมินความสามารถทางวิชาการของตน
บล็อกการศึกษา แบบทดสอบ พาโนรามา นำสินค้าเข้า ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผลิตร่ม สื่อเก็บข้อมูล พิพิธภัณฑ์
"การเรียนรู้นั้น ควรเรียนรู้ทั้งจากความสำเร็จและความล้มเหลว ของทั้งตนเองและคนอื่น"
พื้นที่แบ่งปันเพื่อการศึกษาไทย (TEA : Thai Educational Area)
classroom thainame logo
ทยเนมดอทเน็ต คือ โดเมนที่ถูกจดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เริ่มจากยุคแรกได้พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นระบบ redirect ด้วยชื่อภาษาไทย ที่ได้รับความนิยมย่อชื่อให้สั้นลง และจดจำได้ง่ายในสมัยนั้น เมื่อความนิยมเสื่อมลง จึงปรับบริการเข้าสู่ยุคที่สอง คือ การเป็นฟรีเว็บโฮสติ้ง ให้บริการนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการมีพื้นที่สร้างโฮมเพจของตนเอง เพื่อแบ่งปันเรื่องราว หรือเรียนรู้การเขียนเว็บเพจ แต่ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่มากขึ้น และไม่มีเวลาดูแลจำนวนสแปมที่เพิ่มขึ้น จึงยุติบริการระบบฟรีเว็บโฮสติ้งลง
ยุคที่สาม มีแนวคิดที่จะพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์ให้สมบูรณ์ขึ้น [1] โดยเน้นไปในทิศทางเดียว คือ การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการด้วยตนเองของนักเรียน ให้มีแหล่งฝึกฝนที่เข้าถึงได้ง่ายและฟรีอีกแหล่งหนึ่ง นอกจากนี้จะได้พัฒนาระบบบล็อกด้านการศึกษา (Education Blog) [2] ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับห้องเรียนจักรวาลนฤมิตโดยเมทาเวิร์สนั้น [3] มีข่าวสารที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แล้วเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับอนาคตที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ แล้วกำหนด Title ของเว็บไซต์ คือ บล็อกการศึกษา และแบบทดสอบสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมสู่อุดมศึกษา
แนะนำอีบุ๊กภาษาไทยที่น่าสนใจสำหรับคุณครู รวมเอกสารที่น่าสนใจสำหรับคุณครูมืออาชีพ 400,000 คน
คู่มือสำหรับครูมืออาชีพหน้า
1. คู่มือ การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
คู่มือ การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
117
2. คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
49
3. คู่มือ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
คู่มือ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
88
4. คู่มือ แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริตไทยเรามีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต)
คู่มือ แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริตไทยเรามีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต)
137
5. คู่มือ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คู่มือ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
44
6. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3
คู่มือเกี่ยวกับวิทยฐานะหน้า
1. คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
263
2. คู่มือ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA ว9/2564 ตำแหน่งครูผู้สอน
คู่มือ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA ว9/2564 ตำแหน่งครูผู้สอน
42
3. คู่มือ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA ว10/2564 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA ว10/2564 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
69
4. คู่มือ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA ว11/2564 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
คู่มือ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA ว11/2564 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
61
5. คู่มือ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA ว12/2564 ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
คู่มือ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA ว12/2564 ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา อกสารนี้ระบุตำแหน่งของผู้บริหารการศึกษาไว้ 2 ตำแหน่ง คือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ยังไม่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีระดับการปฏิบัติการที่คาดหวัง คือ ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Imporve) น.16 ส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ยังไม่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มีระดับการปฏิบัติการที่คาดหวัง คือ คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) น.17 และ ก.ค.ศ. ได้กำหนดแบบเสนอขอรับการประเมินฯ พบว่า การประเมินด้านที่ 1 ด้าน "ทักษะการวางแผนกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร" มี 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การส่งเสริมผู้เรียน 2) คุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน 3) การพัฒนาสมรรถนะ 4) การเป็นที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง 5) กระบวนการทำงาน 6) การสร้างสรรค์นวัตกรรม 7) การประสานความร่วมมือ 8) ความเป็นผู้นำ น. 28
47
คู่มือสำหรับครูโค้ดดิ้งหน้า
1. คู่มือ รู้ทันเด็ก ม.ต้น เรียนเขียนโปรแกรมด้วย Python เริ่มจากติดลบ โดย Jaturapat Patanasongsivilai
เอกสารสไลด์ที่แปลงจาก pptx มาเป็น pdf เอกสารประกอบการสอนเรื่อง Python มีเนื้อหาถึง 462 หน้า แบ่งปันโดย โปรแกรมเมอร์ไทย เมื่อ 26 มิ.ย.66 ในสไลด์มีตัวอย่างที่น่าสนใจอยู่มากมาย เช่น อ่าน Excel มาพล็อตกราฟ น.456 ฝึกใช้เต่าไพทอน น.455 การเรียกใช้สิ่งที่อยู่ในโมดูลย่อย น.442 แล้วถ้าสนใจสั่งซื้อ E-book ฉบับเต็มของ Tutor : Jaturapat Patanasongsivilai ก็ติดต่อตามที่อยู่ในหน้าสุดท้ายของอีบุ๊กนี้
462
2. คู่มือ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต
คู่มือ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต
110
ชื่อไทย (Thai Name) ใน PISA PISA ย่อมาจาก Programme for International Student Assessment เป็นการทดสอบทางการศึกษาที่ดำเนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ให้กับทั้งประเทศสมาชิกและประเทศที่ไม่เป็นสมาชิก มุ่งเน้นวัดความสามารถ 3 ด้าน คือ 1) ด้านคณิตศาสตร์ 2) ด้านวิทยาศาสตร์ และ 3) ด้านการอ่าน ในนักเรียนอายุ 15 ปี PISA ได้รับการทดสอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) และดำเนินการทุก ๆ 3 ปี ผลการทดสอบ PISA ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะและถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศ PISA ให้ความสำคัญกับการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริง มากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น 1) คำถามในหัวข้อคณิตศาสตร์อาจเกี่ยวข้องกับการตีความข้อมูลกราฟิก 2) คำถามในหัวข้อวิทยาศาสตร์อาจเกี่ยวข้องกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 3) คำถามในหัวข้อการอ่านอาจเกี่ยวข้องกับการตีความข้อความเชิงวิเคราะห์
ผล PISA ปี ค.ศ. 2022 พบว่า ทุกทักษะได้คะแนนต่ำสุดในรอบ 20 ปี โดย 1) ทักษะการอ่านอยู่ในอันดับที่ 64 จาก 81 2) ทักษะด้านคณิตศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 58 3) ทักษะด้านวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 58
บทความใน bbc.com
ผล PISA ปี ค.ศ. 2018 โดย 1) ทักษะการอ่านอยู่ในอันดับที่ 67 จาก 79 2) ทักษะด้านคณิตศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 58 3) ทักษะด้านวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 54
บทความใน longtunmom.com
วิเคราะห์ความสามารถด้านการอ่านของเด็กไทยผ่านการสอบ PISA
Blog : เครื่องมือวัดทักษะการคิด
PISA 2022 Results: Factsheets Thailand
เนื้อหา: บล็อก / ชื่อภาษาไทย / แบบทดสอบ / รวมบทความ
[1] แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา บบทดสอบออนไลน์สำหรับผู้ทดสอบด้วยตนเอง (Online Testing) คือ บริการข้อสอบออนไลน์ แบบปรนัย 4 - 6 ตัวเลือก มีฟังก์ชันการแสดงคำถามและตัวเลือกเป็นภาพขนาด 640px * 480px แบบ Lightbox เพื่อสนับสนุนให้คุณครูวางแผนใช้เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดคำถามเป็นภาพบนเครื่องบริการของตน แล้วฉายขึ้น Projector และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งสามารถแยกตามสาระการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์
6พ.ค.2566 ข้อสอบชุดนี้ (Test3 บน Thainame.net) ถูกปรับปรุงเป็นระบบข้อสอบชุดแรก ที่เลือกเปิดการแสดงเฉลย ผ่าน Mouse over - glyphicon glyphicon-eye-open ซึ่งพัฒนาต่อจากการแสดงคำถามผ่าน Lightbox เมื่อคลิก glyphicon glyphicon-th (table header) ให้คุณครูเลือกใช้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในชั้นเรียน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Exchange) แทน การวัดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้วยข้อสอบแบบตัวเลือก (Choice)
ภาษาอังกฤษ : 25 ชุด
ข้อสอบชุดเอฟ วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ บุพบท (Preposition) ได้แก่ การใช้ for ช่วงเวลาหนึ่ง หรือเป็นเวลานาน, during ช่วงเหตุการณ์, at สถานที่ หรือกี่นาฬิกา หรือมุมตึก, on กับด้านไหน หรือวันที่ หรือวันพิเศษ, between ระหว่างสองสิ่ง, until เวลาที่กำหนด, in ส่วนไหนของเมือง หรือ ในเมืองไหน หรือในชุดสีอะไร, by พาหนะใด
ข้อสอบชุดพี วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ คำศัพท์ คำถาม กริยา และบุพบท ได้แก่ การนับจำนวน, การใช้ s กับ es, do กับ does, of หลังกลัว, on วันที่ หรือ กำแพง, next to แปลว่าถัดไป, in เดือน และ he she it they their
ข้อสอบชุดเอ็ม วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ คำศัพท์ คำถาม กริยา และบุพบท (Preposition) ได้แก่ หน่วยของสบู่, of หลังกลัว, รู้ว่าใครขายอะไร, พหูพจน์และเอกพจน์, ในฟาร์มมีอะไร, ถามความบ่อย, ถามอาชีพ
หลักไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ
infinitive verb คือ คำกริยาช่อง 1 ที่ไม่มีการผัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Infinitive with to และ Infinitive without to มีกริยาหรือคุณศัพท์ที่มี to ตามหลัง เช่น deserve to, exptect to, forgot to, like to, need to, lucky to, ready to, proud to และมีตัวอย่างประโยค เช่น I forgot to close the window. Steve is lucky to have such good friends. I’m proud to work with you. หรือ I can play the guitar.
หลักการใช้ Infinitive verb (รูปของกริยาที่ยังไม่ได้ผัน)
หนังสือ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (พต11001)
สารบัญของหนังสือ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (พต11001)
วิทยาศาสตร์ : 10 ชุด
คณิตศาสตร์ : 18 ชุด
ภาษาไทย : 14 ชุด
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : 7 ชุด
ประวัติศาสตร์ : 3 ชุด
สังคมศาสตร์ : 2 ชุด
สุขศึกษา : 3 ชุด
คอมพิวเตอร์ : 2 ชุด
ประเทศไทย : 1 ชุด
[2] ระบบบล็อกด้านการศึกษา (Education Blog)
ครือข่ายสมองแบ่งได้ 3 ส่วน .. 1) เรปทิเลียนเบรน เป็นส่วนสมองของสัตว์เลื้อยคลาน 2) ลิมบิกเบรน เป็นส่วนสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเก่า 3) คอร์เทกซ์ใหม่ เป็นส่วนสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ..
อ่านต่อ »
ต้นไม้ชุมชน คือ เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชน .. โดยแบ่งต้นไม้ออกเป็นส่วน ๆ ที่มีหน้าที่สัมพันธ์กัน แล้วเปรียบเทียบว่าแต่ละส่วนของต้นไม้ก็เหมือนแต่ละส่วนของชุมชน ประกอบด้วย ราก ลำต้น กิ่ง ใบ ผล ..
อ่านต่อ »
ธุรกิจเกิดใหม่ .. ธุรกิจที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ เช่น เกิดจากแนวคิด ไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ มักเริ่มจากการเห็นช่องทาง หรือโอกาสที่คนอื่นยังไม่ได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจนั้น ..
อ่านต่อ »
ยะวารสาร .. พบว่า ขยะไม่ได้มีเฉพาะ junk food เท่านั้น แต่ในแวดวงวิชาการ มีวารสารที่รับตีพิมพ์ผลงานของนักวิจัยอย่างไม่ถูกต้อง ไม่มีการกลั่นกรอง ไม่น่าเชื่อถือ เมื่อสืบค้น plagiarism จะพบว่าคัดลอกมา ..
อ่านต่อ »
อบ 'ครูผู้ช่วย' ฉาวพ่นพิษ ชงเสริมศักดิ์ฟัน 4 บิ๊กสพฐ. .. จากกรณีที่ประชุม ก.ค.ศ. ซึ่งมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มีมติให้แจ้งไปยังคณะอนุกรรม ..
อ่านต่อ »
วนคุยเหตุผลการยุบโรงเรียนกับกระทรวง .. มีข่าวว่ากระทรวงงฯ ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก - โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน เมื่อข่าวออกมาก็มีผู้ปกครองออกมาคัดค้านมากมาย เรื่องขนาดโรงเรียน ..
อ่านต่อ »
าจารย์-นักศึกษา ราชภัฏโคราชฮือแต่งดำประท้วง .. ค้านมติสภามหาวิทยาลัยฯ เลือกอธิการบดีคนใหม่ กก.สภาฯ 3 คน สุดทนยื่นลาออก พร้อมชูป้ายประณาม "สภาอัปยศ ไม่ฟังเสียงประชาคม" ..
อ่านต่อ »
ฉนโยบาย ศธ. ต้นเหตุการศึกษาไทยตกต่ำ .. พบแล้ว! ตัวการใหญ่รับจ้างเขียนผลงานเลื่อนวิทยฐานะครู เปิดขบวนการ "หากิน" ในการเลื่อนวิทยฐานะวงการครู ชี้ "ข้าราชการเขตการศึกษา-อาจารย์ ..
อ่านต่อ »
รวมรายชื่อ ร้านขายส่งผ้าขาวม้า/โรงงานทอผ้าขาวม้า
[3] ห้องเรียนจักรวาลนฤมิต ห้องเรียนจักรวาลนฤมิต หรือ ห้องเรียนเมตาเวิร์ส (Classroom Metaverse) คือ ห้องเรียนที่นักเรียนทุกคนจะสวมอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจักรวาลนฤมิต โดยมีสถานที่หนึ่งในจักรวาลนฤมิตที่ผู้เรียนจะเข้ามาอยู่ร่วมกัน มองเห็นกันและกัน มีบรรยากาศห้องเรียนที่เปรียบเสมือนอยู่ในห้องเรียนปกติ เมื่อเริ่มต้นชั้นเรียน คุณครูก็จะขานชื่อ นายเอ นายบี เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเสมือนสอนแบบ on site ทุกคนได้แสดงตัวตนว่าเข้าชั้นเรียนห้องเรียนจักรวาลนฤมิตแล้ว มีการบรรยาย ดึงสื่อการเรียนการสอนจากไดร์ฟหรือคลาวด์ จัดการเรียนการสอนได้หลากหลายเครื่องมือ อาทิ สอนแบบสร้างสรรค์ สอนแบบปัญหาเป็นฐาน สอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง สอนแบบฝึกปฏิบัติ สอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน หรือ สอนแบบผสมผสานตามความต้องการของผู้เรียน คุณครูสามารถส่งมอบสื่อหลากหลายรูปแบบ คัดลอก แบ่งปันสื่อ แลกเปลี่ยน สามารถนำเสนอทั้งแบบสองมิติ สามมิติ หรือสร้างสื่อในจักรวาลนฤมิตขึ้นมาใหม่ ทุกสิ่งที่ทำได้ในสื่อเดิม หรือที่เคยสอนแบบ online ยังปรับใช้ได้ในห้องเรียนจักรวาลนฤมิต และสิ่งที่สร้างในจักรวาลนฤมิตยังมีคงคุณสมบัติ ความเป็นจริงเสริม (AR = Augmented Reality) ความเป็นจริงเสมือน (VR = Virtual Reality) และ ความเป็นจริงผสม (MR = Mixed Reality) ที่ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพในโลกคู่ขนานเสมือนจริง ที่สื่อสารกันได้ เรียนหนังสือได้ ค้าขายทำธุรกิจได้ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ มีเงินดิจิทัล มีทรัพย์สินดิจิทัล และสร้างสิ่งประดิษฐ์เสมือนจริงเป็นผลงานส่งคุณครูได้ ready player one
บภาพยนตร์หลายเรื่อง และซีรีส์ แนวเมืองจำลอง-ใส่อุปกรณ์-ท่องโลกเสมือน ใน Blog ของ mangozero.com และอีกหลายไซต์ ที่คล้ายกับจักรวาลนฤมิต ดังนี้ 1) Ready Player One (2018) 2) The Matrix (1999) 3) Free Guy (2021) 4) Avatar (2009) 5) Memories of The Alhambra (2018) 6) BlackMirror SS3 ‘Ep.2 Playtest’ (2016) 7) My Holo Love (2020) 8) Upload (2020) 9) Valerian and the City of a Thousand Planets (2017) 10) Blade runner (2017) 11) Ghost in the Shell (2017) 12) Sword art online (2012) 13) Tron (2010) 14) Gamer (2009) แล้วท่านดูเรื่องไหนแล้วบ้าง น่าไปติดตามกันนะครับ
9 กลุ่มบทความ - ส่งเสริมอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจ มื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้พบกลุ่มบทความ ที่เขียนโดยองค์กรทางธุรกิจจำนวน 9 บริษัท แล้วได้สร้างโฮมเพจเชื่อมโยงกับบทความในระบบฐานข้อมูลบทความ ที่ใช้ wordpress แล้วดาวน์โหลดบทความในรูปของ PDF เก็บไว้เป็นตัวอย่างบท ความบริษัทละ 1 เรื่อง ผ่าน Gofullpage Extension บน Google Chrome แล้วส่งไปลดขนาดบน ilovepdf . com ผ่านบริการ Compress PDF online ทำให้แฟ้ม pdf ที่เก็บไว้มีขนาดลดลงกว่า 90% ซึ่งการเผยแพร่บทความแบบ pdf ใช้ script ของ pdf.js ซึ่งนิยมใช้ในกลุ่มผู้เผยแพร่อีบุ๊ก เช่น Thai Journals Online (ThaiJO) คือ ระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
ทั้ง 9 กลุ่มบทความประกอบด้วย
นำเข้าสินค้าจากจีน - /articles/
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ - /offices/
ผลิตร่ม - /umbrella/
สื่อเก็บข้อมูล - /storages/
บทความกลุ่ม 1 - ความรู้เรื่องนำสินค้าเข้าจากจีน (ส่งเสริมอาชีพแห่งอนาคต) รวมบทความ ตั้งแต่ ส.ค.2561 - ส่งเสริมการนำเข้าสินค้าจากจีน
26 เม.ย.66 - นำเข้าสินค้าจากจีนต้องรู้ เหตุใด เศรษฐกิจจีนจึงเติบโตแบบก้าวกระโดด
ผู้ที่นำเข้าสินค้าจากจีนหลายคน ส่วนหนึ่งที่เลือกนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจโลก การเติบโตทางธุรกิจของประเทศจีนนั้น ค่อนข้างเป็นไปได้สูง ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุจากหลายปัจจัย โดยทุกๆ สัปดาห์ภายในประเทศจีน จะมีมหาเศรษฐีระดับพันล้านเกิดขึ้นใหม่ - - >
19 เม.ย.66 - เทคนิคคุมต้นทุนนำเข้าสินค้าจากจีนให้งบไม่บานปลาย ขายได้กำไรดี
ในการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายต่อนั้นถือว่ามีปัญหาและข้อจำกัดมากมายที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้า นักขายต้องรับมือเช่นเดียวกับโมเดลธุรกิจอื่นๆ ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ดูจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้หลายคนถอดใจจากโมเดลธุรกิจนี้ไปก็คือ เรื่องของต้นทุนการสั่งนำเข้าสินค้าจากจีนแต่ละครั้งนั่นเอง - - >
12 เม.ย.66 - นำเข้าสินค้าจากจีน กับขั้นตอนการเริ่มธุรกิจขนาดเล็ก
สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีน แล้วนำสินค้าเหล่านี้เข้ามาขายในประเทศไทยเรา คุณอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย และยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่ใครๆต่างก็เริ่มที่จะทำธุรกิจ เริ่มต้นในการนำเข้าสินค้าจากจีน แล้วนำมาขายเอง ทั้งคนที่ทำเป็นอาชีพหลัก รวมถึงคนที่ทำเป็นอาชีพเสริมด้วย - - >
5 เม.ย.66 - นำเข้าสินค้าจากจีน กับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดีย เข้ามามีอิทธิพลและมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตปัจจุบันของทุกคน และดูเหมือนว่าจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้มีวี่แววจะลดลงเลย ช่องทางนี้จึงกลายเป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ ของการทำธุรกิจ ซึ่งหลายคนหันมาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแล้ว โดยเฉพาะธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ - - >
27 ส.ค.61 - นำเข้าสินค้าส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
ธุรกิจการนำเข้าสินค้าในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยความหลากหลายตลอดจนความทันสมัยของสินค้าจึงทำให้สิ่งที่นำเข้ามานั้นเป็นที่ถูกใจสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้มีอยู่อย่างมากมาย บริการด้วยใจ ทั้งยังมีความเป็นมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ ในการนำเข้าสินค้า - - >
อ่านเพิ่ม ..
บทความกลุ่ม 2 - ความรู้เรื่องเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน รวมบทความ ตั้งแต่ ธ.ค.2563 - ความรู้เรื่องเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
17 พ.ค.66 - ข้อดี และข้อเสียของเฟอร์นิเจอร์แต่ละแบบ
เฟอร์นิเจอร์ เป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านเรือนไม่ว่าจะหลังไหนก็ตาม สิ่งนี้ยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในบ้าน สามารถที่จะปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้อง หากเราอยากให้ห้องของเรา หรือบ้านของเรามีบรรยากาศแบบไหน การใช้เฟอร์นิเจอร์ในแบบที่แตกต่างกันออกไป ก็ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศของห้องหรือบ้านของเราได้เป็นอย่างดี - - >
10 พ.ค.66 - วิธีกะประมาณงบในการสั่งทำเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน
เมื่อพูดถึงเทรนด์ของงาน Interior Design หรือการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร ภายในตัวบ้านในปัจจุบันก็ย่อมต้องนึกถึงเฟอร์นิเจอร์แบบบิวท์อินควบคู่กันไปด้วย เรียกได้ว่าการบิวท์อินเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์บ้านสมัยใหม่มากกว่าเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวก็ว่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดีไซน์ รูปทรงอาคาร - - >
3 พ.ค.66 - เลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน กับสไตล์ธรรมชาตินิยม
มีแนวคิดหนึ่งที่มีความเชื่ออย่างที่สุดว่า การสร้างบรรยากาศการทำงาน ให้มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ จะยิ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น งานมีคุณภาพมากขึ้น และผลลัพธ์ที่ได้จากดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในความเป็นจริง การกล่าวแบบนี้ก็นับว่ามีส่วนเป็นความจริงอยู่ ถึงแม้ว่าอาจจะมีบางคน - - >
26 เม.ย.66 - 4 ทริค กำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่เฟอร์นิเจอร์ของเรา
เฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้กันอยู่ในบ้านนั้น ทำขึ้นมาจากมากมายหลากหลายวัสดุ ครับเป็นวัสดุอย่างพวกเหล็ก ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อะไรมากนัก แต่หากเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุอื่นๆ โดยเฉพาะที่ทำมาจากไม้ แน่นอนว่าอาจจะเกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้ง่าย - - >
18 ธ.ค.63 - เฟอร์นิเจอร์ไม้ ดีไซน์เรียบง่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ถือเป็นหนึ่งในของตกแต่งบ้าน ออฟฟิศ สำนักงาน อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว ด้วยรูปลักษณ์ ดีไซน์ ที่สวยงาม ทันสมัย เรียบหรู บ่งบอกความเป็นสไตล์หรือตัวตนสำหรับเจ้าของบ้าน ออฟฟิศ สำนักงาน ได้เป็นอย่างดี เพราะการตกแต่งห้องต่าง ๆ ของบ้าน ออฟฟิศ สำนักงาน - - >
อ่านเพิ่ม ..
บทความกลุ่ม 3 - ความรู้เรื่องการผลิตร่ม 26 เม.ย.66 - ไอเดียร่มสนาม สำหรับใช้ในการตกแต่งร้านค้า
ในยุคที่ปัจจุบันนี้ ร้านคาเฟ่ และร้านกาแฟสามารถหาได้ทั่วไป และมีอยู่เต็มไปหมดในทุกพื้นที่ ไม่ว่าคุณจะนั่งจิบกาแฟในบรรยากาศยามเช้าสุดชิล หรืออยากจะถ่ายรูปเล่นในคาเฟ่สวยๆ ที่เป็นรูปแบบกลางแจ้ง ก็มีให้คุณเลือกมากมาย ที่ให้คุณได้พักผ่อนหย่อนใจ ไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวนอกสถานที่ ต่างจังหวัด หรือแม้แต่ใกล้บ้านคุณเองก็ตาม คุณก็สามารถที่จะหาคาเฟ่และร้านกาแฟนั่งได้อยู่เสมอ - - >
19 เม.ย.66 - ร่มพกพา กับวิธีการเลือกให้พกได้สะดวกสบาย
ร่ม คืออุปกรณ์สำคัญชนิดหนึ่ง ที่นอกจากจะป้องกันเราจากฝนตกแล้ว เรายังสามารถใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการป้องกันแสงแดด แสงยูวี รวมถึงลมแรงด้วย ไม่เพียงเท่านั้น ประโยชน์ของร่มยังมีด้วยกันอีกมากมายหลากหลาย สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการตกแต่งสถานที่ หรือพกพาไปเพื่อแฟชั่นก็ยังได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยร่มที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดนั้น - - >
5 เม.ย.66 - ร่มรูปแบบแปลกๆ หายาก ที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน ได้มีการประดิษฐ์คิดค้น และต่อยอดอะไรเดิมๆ ให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ จนทุกวันนี้หลายอย่างไม่ได้กลายเป็นเรื่องแปลกอะไรแล้ว แม้แต่สินค้าต่างๆ ที่เราหยิบมาใช้งานกัน ก็ดูมีความแปลกใหม่และแปลกตา ทั้งนี้ทางผู้ผลิตก็ผลิตของเหล่านี้ขึ้น เพื่อที่ให้เป็นจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่จดจำของผู้คนได้เป็นอย่างดี - - >
29 มี.ค.66 - ร่มกลับด้านสองชั้น อีกหนึ่งของพรีเมี่ยมที่ยอดเยี่ยม
เชื่อว่าหลายคนนั้น น่าจะมีความกังวลเรื่องสภาพอากาศของบ้านเรา ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอย่างแน่นอน บางช่วงที่มีฝนตก ฝนก็ตกหนักเอาการ หรือในช่วงนี้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่หน้าร้อน อากาศก็ร้อนอย่างเต็มที่ ร้อนเสื้อจนเราไม่อยากออกไปไหน แต่ชีวิตเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอก และสิ่งที่ช่วยเราในการออกไปเผชิญกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ - - >
17 ก.พ.60 - เกิดมาเป็นร่มทั้งที ก็ต้องเป็นร่มที่มีคุณค่าที่สุด
ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกล้วนต้องมีหน้าที่หลักสำคัญๆซักหนึ่งอย่าง มันถึงจะเกิดคุณค่าในตัวของมันเอง ไม่เว้นแม้กระทั่งร่มที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้ หากมองให้ดีมันก็เกิดมาเพื่อทำหน้ากันแดดกันฝนให้กับผู้ใช้เพียงเท่านั้น แต่หากมองให้ลึกลงไปถึงแก่นแท้ของมัน เราก็จะค้นพบเพิ่มเติมอีกว่ามันเกิดมาเพื่อกันแดด หรือว่ากันฝน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้แม้จะเป็นร่มเหมือนกันแต่ก็ให้ผลที่ไม่ท่ากันถ้าใช้ผ้าทำร่มคนละชนิดกัน - - >
อ่านเพิ่ม ..
บทความกลุ่ม 4 - ความรู้ผ่านบทความเกี่ยวกับสื่อเก็บข้อมูล 10 พ.ค.66 - วิธีใช้แฟลชไดร์ฟลงระบบปฏิบัติการวินโดวส์
เมื่อพูดถึงการใช้งานแฟลชไดร์ฟ แน่นอนว่าโดยทั่วไปแล้วเราย่อมนึกถึงการใช้งานสำหรับเป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บ บันทึกไฟลดิจิทัลต่างๆ รวมถึงการโอนย้าย คัดลอกไฟล์จากอุปกรณ์นึงไม่ยังอุปกรณ์นึง ซึ่งถือเป็นประโยชน์ใช้สอยหลักที่ทำให้เกิดการพัฒนาแก็ดเจ็ตชิ้นนี้ขึ้นมาอยู่แล้ว - - >
3 พ.ค.66 - แฟลชไดร์ฟจากวัสดุรีไซเคิล อันตรายหรือไม่
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีการปรับเปลี่ยนลักษณะ และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาในด้านของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ สิ่ง หนึ่ง ที่เราพบการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม น่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า - - >
26 เม.ย.66 - แฟลชไดร์ฟยังจำเป็นอยู่ไหม? ในยุคที่มี SSD แบบพกพา
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพกพานั้นถือเป็นแก็ดเจ็ตชิ้นนึงที่อยู่คู่กับแวดวงไอทีมาตลอดนับตั้งแต่มีการเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ในหมู่ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป เพื่อตอบสนองกิจกรรมโอนถ่าย เคลื่อนย้าย คัดลอกไฟล์ข้อมูลดิจิทัลต่างๆ ของผู้ใช้งาน - - >
19 เม.ย.66 - แฟลชไดร์ฟกับคลาวด์ งานไหน เลือกใช้อะไรดี
ในการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายต่อนั้นถือว่ามีปัญหาและข้อจำกัดมากมายที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้า นักขายต้องรับมือเช่นเดียวกับโมเดลธุรกิจอื่นๆ ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ดูจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้หลายคนถอดใจจากโมเดลธุรกิจนี้ไป - - >
14 ธ.ค.58 - 5 วิธีง่ายๆที่ช่วยให้แฟลชไดร์ฟปราศจากไวรัส
5 วิธีง่ายๆที่ช่วยให้แฟลชไดร์ฟปราศจากไวรัส เชื่อว่าทุกคนที่มีแฟลชไดร์ฟเป็นของตัวเอง มักจะมีปัญหาโดนไวรัส เข้าไปเล่นงานแฟลชไดร์ฟของตัวเอง ทำให้ไฟล์งานหายบ้าง เป็นงานไม่ได้บ้าง ดังนั้นเพื่อตัดปัญหาเหล่านี้ทิ้งไป เราจึงได้นำสาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับ 5 วิธีง่ายๆ ที่จะใช้ให้ Flash Drive - - >
อ่านเพิ่ม ..
บทความกลุ่ม 5 - ความรู้เรื่องเถาเป่า อ่านเพิ่มเติม
บทความกลุ่ม 6 - ความรู้เรื่องของพรีเมี่ยม อ่านเพิ่มเติม
บทความกลุ่ม 7 - ความรู้เรื่องกระบอกน้ำ อ่านเพิ่มเติม
บทความกลุ่ม 8 - ความรู้เรื่องปากกา อ่านเพิ่มเติม
บทความกลุ่ม 9 - ความรู้เรื่องแบตสำรอง อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
ChatGPT ช่วยทำการบ้าน : พีระมิด คุณครูให้การบ้านการโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน มีโจทย์ว่า จงพิมพ์ 1 ถึง 10 ด้วยไพทอน ลองขอความช่วยเหลือจาก ChatGPT โดยส่งคำถามไปว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า How can you write a loop in Python to print numbers from 1 to 10? แล้ว ChatGPT ก็ส่งคำตอบมาเป็นโค้ดให้ 2 บรรทัด ว่าต้องเขียนอย่างไร เอาคำตอบนี้ไปส่งครูได้เลย
ร้อมอธิบายเป็นภาษาไทยประกอบโค้ดว่า นี่คือตัวอย่างของการเขียนลูปในไพทอนเพื่อพิมพ์ตัวเลข 1 ถึง 10: for i in range(1, 11): print(i) ในตัวอย่างนี้เราใช้ลูป for เพื่อวนลูปตามช่วงของตัวเลข 1 ถึง 10 (รวมทั้งตัวท้าย 10) โดยใช้ฟังก์ชัน range เพื่อสร้างลำดับของตัวเลข และลูป for จะวนลูปตามแต่ละตัวเลขในลำดับนั้น ๆ โดยเก็บค่าปัจจุบันไว้ในตัวแปร i และใช้ฟังก์ชัน print เพื่อแสดงค่าของ i ออกทางคอนโซล (console) ของโปรแกรม
มื่อนำ code ไปประมวลผลบน pycharm พบว่าใช้งานได้ปกติ ผลลัพธ์คือ 1 – 10 แสดงผลบน console ตามคำอธิบายของ ChatGPT อย่างถูกต้อง ถ้าคุณครูสั่งงานด้วยโจทย์ที่ยากขึ้น สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ก็เชื่อว่า ChatGPT จะตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง พร้อมคำอธิบายโค้ดโดยละเอียด
แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับบริการพื้นที่ฟรี
1. เนื่องจากผมเปิดบริการพื้นที่โฮมเพจฟรี เป็นกรณีศึกษา เพื่อเผยแพร่ source code ที่ให้บริการนี้ มาหลายปี และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการพื้นที่มีจดหมายเตือนว่า ระบบของผมมีสมาชิกใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์เข้าข่าย ว่า ระบบรับข้อมูลมากไปให้ควบคุมด้วย และมีการแจ้งเตือนว่าบางแฟ้มอาจถูกใช้ใน spam mail
2. ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2554 เว็บไซต์ผมถูกระงับการให้บริการ และผมต้องยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก เขาจึงเปิดให้ และบอกว่าถ้าเกิดขึ้นอีก อาจไม่ได้รับการอภัย
3. ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 10,000 คน ซึ่งผมกรองไม่ได้ว่าแฟ้มของสมาชิกท่านใดเข้าข่ายผิดกฎที่ถูกนำไปใช้ใน spam mail หรือผิดกฎที่ให้ไว้ จึงขอระงับบริการทั้งหมด และไม่มีกำหนดเปิดบริการ (ช่วงนี้งานในอาชีพ รัดตัวครับ)
4. เปิดห้องเพื่อทดสอบ
4.1 thainame.net/home
4.2 thainame.net/ntu
5. ห้องปรับข้อมูลและลิงก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
โรงเรียนเมืองยางศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
สารบัญของหนังสือ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (พต11001)
ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี
ส่วนประสมการตลาด (the marketing mix)
ปัจจุบันหยุดให้บริการ Free webhosting
ภาพพาโนรามาเชิงวัฒนธรรม และ URLFriendly นวันว่าง พบว่า กิจกรรมที่น่าออกไปทำนอกบ้าน คือ ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไปนั่งอยู่ในสถานที่ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือวิถีชุมชนที่สะท้อนเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งที่น่าไปนั่งซึมซับเรื่องราวที่งดงาม ได้ชื่นชมวิถีการต่อสู้ของผู้คนในอดีตจนได้มีสถานที่นั้นมาถึงรุ่นเรา ในวันว่างก็ไปนั่งชิลเรียนรู้เรื่องราว ปล่อยอารมณ์ความรู้สึกให้ล่องลอยย้อนเวลาไปกับเหตุการณ์ในอดีต
ส่งข้อมูลออกเป็น ส่งออก: image ส่งออก: pdf
คลิปรีล (Reels) บนเฟซบุ๊ก และไอจี
วัดพระธาตุลำปางหลวง ในมุมมองพาโนรามา หน้าวัด
ลิปรีล (Reels) คือ คลิปสั้นขนาดไม่เกิน 90 วินาที ซึ่งเฟซบุ๊กช่วยส่งต่อคลิปวิดีโอให้กับผู้สนใจกดชม (View) โดยอัตโนมัติ หากคลิปน่าสนใจ ผู้ชมก็จะกดติดตาม กดให้ดาว หรือแชร์ต่อได้ ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในเวลาที่สั้น การทำคลิปการสอนภายใน 90 วินาที เป็นทางเลือกในการนำเสนอเนื้อหาจากคุณครูสู่นักเรียนนอกห้องเรียนอีกทางหนึ่ง เป็นสิ่งที่ท้าทายว่าคลิปของคุณครู จะสนุก สร้างความสุข ความสนใจให้ผู้ชมได้คลิกติดตามหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันสนับสนุนให้ผู้สร้างสรรค์ อาจเป็น คุณครู นักเรียน หรือผู้สูงอายุได้สร้างรายได้จากคลิปรีล ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือ คลิปต้องสร้างความสุขให้กับผู้ชมจนเป็น viral ได้ ตัวอย่างเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น คนดีที่สังคมชื่นชม ขั้นตอนทางการเกษตร ชวนเที่ยววัด การออกกำลังกาย หรือ แบบทดสอบออนไลน์
รวมคลิปรีลที่น่าสนใจ (Interested Reels)
วัดพระธาตุลำปางหลวง ในมุมมองพาโนรามา หน้าวัด2023-07-11
น้ำหมักจุลินทรีย์ สังเคราะห์แสง รอบแก้ตัว2023-08-02
บ้านคุณธรรมชื่นชมคนดี ก.ค.25662023-08-01
แบบทดสอบ ความรู้ทั่วไป ประเทศไทย T12023-07-31
คลิปติ๊กต็อก (Tiktok)
สื่อในติ๊กต๊อก
ลิปติ๊กต็อก (Tiktok) คือ สื่อสังคมที่บริการคลิปวิดีโอสั้น ปัจจุบันขยายรองรับสูงสุดได้ถึง 10 นาที จากที่เคยรองรับ 15 วินาที เป็น 30 วินาที 3 นาที และ 5 นาที ซึ่งติ๊กต็อกมีนโยบายมาตรฐานชุมชนที่เข้มงวดตรวจสอบด้วย A.I. แต่จุดเด่น คือ ช่วยส่งต่อคลิปให้กับผู้สนใจกดชม (View) โดยอัตโนมัติ หากคลิปสนุก สร้างความสุขได้ ก็จะมีผู้ชม ผู้ติดตาม ผู้แบ่งปัน ผู้ให้ของขวัญ ซึ่งเป็นที่มาของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันนักเรียนมีความสนใจในเวลาที่สั้น การทำคลิปการสอนภายใน 10 นาที เป็นทางเลือกสำหรับพัฒนาการศึกษาของคุณครูในการสร้างผลงานนวัตกรรมอีกทางเลือกหนึ่ง ตัวอย่างแท็กที่น่าสนใจ เช่น #TiktokUni หรืออ่านเพิ่มใน Tiktok challenge หรือ Top tiktok hashtags
รวมคลิปติ๊กต็อกที่น่าสนใจ (Interested Tiktok)
ระบบจัดการเนื้อหาของโรงเรียน2022-12-20 / 6:27
แด่คุณครูด้วยดวงใจ2022-12-19 / 9:53
การสร้างเว็บเพจส่ง Pagespeed2022-12-14 / 9:53
ภารกิจคลิปสั้น : 1) ชวนน้องทำแบบทดสอบ 2) ชวนครูสร้างระบบ
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ F1
หลืบคาเฟ่
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ F2
ญิ๋งแจ่มบ้านกาแฟ
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ F3
ที่บ้าน
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ F4
ที่บ้าน
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ F5
Nami กาแฟสด
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ F6
ชมพู่กาแฟสด
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ F7
บ้านสมูทตี้ ณ อารมณ์ดี
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ F8
ชมพู่กาแฟสด
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ F9
pk and peak
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ F10
ข้าวมันไก่ใบเตย
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ P1
ที่บ้าน
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ P2
ที่บ้าน
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ P3
ตูบคาเฟ่
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ P4
ที่บ้าน
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ P5
Colla tea
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ P6
Colla tea
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ P7
บ้านโบว์ กาแฟสด
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ P8
ร้านเจ๊อาร์ม
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ P9
วัดศาลาไชย
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ P10
ที่บ้าน
morning coffee
ที่บ้าน
seven steps test3
หลืบคาเฟ่
ติ๊กต็อก บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
ดูแลโดย A.I:
instagram line youtube social media ครูชยุต
#รู้จากtiktok #tiktokuni #แบบทดสอบ
กูเกิลใช้ https เป็นปัจจัยสำคัญในการถูกจัดอันดับ นื่องจากกูเกิลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้นจึงใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่มีการเข้ารหัส https ที่เป็นค่าเริ่มต้นในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ผู้ใช้บริการ search, gmail หรือ drive เชื่อมต่อกูเกิลได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี http ผ่าน TSL หรือ Transport Layer Security บนเครื่องบริการ ดังนั้น https จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในอัลกอริทึมการจัดอันดับการค้นหาของกูเกิล ที่ผู้ดูแลเครื่องบริการที่หวังผลให้คำค้นและผลลัพธ์การถูกสืบค้นอยู่ในหน้าแรกควรต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
บทความเรื่อง https ที่สำคัญต่อการจัดอันดับ
ผู้สนับสนุน และเครื่องมือ
ผู้สนับสนุน
ผลิตร่ม
นำเข้าสินค้าจากจีน
เถาเป่า Taobao
เฟอร์นิเจอร์
ของพรีเมี่ยม
แฟลชไดร์ฟ
กระบอกน้ำ
ปากกา
Power bank
เลือกแหวนหมั้น
เครื่องมือประเมินเว็บไซต์
Pagespeed Insight
w3.org/css-validity
w3.org/check - HTML
w3.org/checklink
deadlinkchecker.com
ahrefs.com/broken-link-checker
drlinkcheck.com/
Chrome : Broken Link Checker
ทีมงานคนลำปาง มีเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ thaiall.com, thaiabc.com, lampang.net, จังหวัดลำปาง โทร.081-9927223
ปรับปรุง : 2566-07-11 (ปรับปรุงเนื้อหา)
Thainame.net