นักเรียนเมินจ่ายหนี้ กยศ. ชี้หัวหมอซื้อเวลาไกล่เกลี่ย

1 กรกฎาคม 2556

นายเปรมประชา ศุภสมุทร กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกรอ.ค้างชำระหนี้อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกยศ.ที่มีหนี้ค้างชำระล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 56 สูงถึง 48% หรือคิดเป็นวงเงิน 28,026 ล้านบาท จากจำนวนเงินกู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ 58,011 ล้านบาท ขณะที่กรอ.มีหนี้ค้างชำระ 66% หรือคิดเป็นวงเงิน 231 ล้านบาท โดยมีนักศึกษาต้องชำระหนี้รวม 163,407 ราย ซึ่งถือว่าเป็นยอดค้างชำระที่ค่อนข้างสูงมาก

ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะนักเรียนนักศึกษาไม่ได้ให้ความสำคัญที่จะชำระหนี้คืนทั้ง 2 กองทุน รวมถึงอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระคืน ที่สำคัญอาจเกิดจากช่องโหว่ที่ได้จัดทำโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ที่แม้ตัวเองเป็นคนริเริ่มให้เกิดโครงการนี้ก็ตามแต่ปรากฏว่ามีการใช้ช่องทางนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระหนี้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องการเรียกร้องเชิญชวนให้เด็กนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากทั้ง 2 กองทุนให้ความสำคัญกับการชำระหนี้คืนให้มากขึ้น เพราะนอกจากสร้างเครดิตให้กับตัวเอง ทดแทนคุณให้แผ่นดิน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องแล้วยังเปิดโอกาสให้รุ่นน้องมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปีการศึกษา 39-55 พบว่ามีนักเรียนนักศึกษาได้กู้ยืมเงินจากกยศ.ทั้งสิ้น 4.19 ล้านราย คิดเป็นเงินให้กู้ยืม 417,536 ล้านบาท ซึ่งมีเพียง 5% หรือ 203,273 รายที่ได้ชำระหนี้คืนเสร็จสิ้น ขณะที่ 62% หรือ 2.60 ล้านรายเป็นผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ อีก 21% หรือ 884,978 ราย เป็นผู้กู้ยืมที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 55 และอีก 12% หรือ 495,970 ราย เป็นผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้

ส่วนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกรอ.ตั้งแต่ปีการศึกษา 49-55 นั้นมีผู้กู้รวมทั้งสิ้น 345,364 ราย คิดเป็นวงเงิน 14,156.92 ล้านบาท โดยครบกำหนดเวลาชำระหนี้ตั้งแต่ปี 54 จำนวน 258,065 ราย คิดเป็นวงเงินกู้ยืมรวมทั้งสิ้น 7,777 ล้านบาทแต่วงเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้มีจำนวน 311 ล้านบาท ขณะที่ในปี 55 มีผู้ครบกำหนดชำระหนี้ 21,483 ราย วงเงินกู้ยืมรวม 2,712 ล้านบาท จำนวนที่ต้องชำระหนี้ 39 ล้านบาท

นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้เตรียมพัฒนาระบบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานคุณภาพขาดแคลนในระดับอาชีวศึกษา โดยเตรียมเซ็นสัญญากับบริษัทเอกชน เพื่อผลิตนักศึกษาระดับอาชีวะในสาขาที่ต้องการ.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=33204&Key=hotnews

facebook twitter