สพป.พล.1 จัดค่ายลูกเสืออาเซียน เร่งทำคู่มืออังกฤษ-นำร่องภาค 2/56

24 ตุลาคม 2556

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก (สพป.พล.) เขต 1 เปิดเผยว่า สพป.พล.เขต 1 เล็งเห็นความสำคัญของกิจการ ลูกเสือ จึงมีแนวคิดบูรณาการลูกเสือในเขตพื้นที่ฯ ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดทำหลักสูตรเข้าค่ายลูกเสือสู่อาเซียนขึ้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นคู่มือ โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าค่าย แบ่งเป็น หลักสูตร 1 วัน สำหรับลูกเสือสำรอง หลักสูตร 2 วัน 3 คืน สำหรับลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

“เนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าค่าย เช่น การเตรียมตัวของครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นักเรียน การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ขั้นดำเนินการ เช่น ความรู้เกี่ยวกับขบวนการ ลูกเสือ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ กิจกรรมกลางแจ้ง ระเบียบแถว เกมส์ และขั้นสุดท้าย เป็นเรื่องของการประเมิน และสรุป มีแบบสรุป แบบประเมิน แบบสำรวจว่าการเข้าค่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนในการจัดกิจกรรมค่าย และฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายลูกเสือ โดยคู่มือจะแล้วเสร็จปลายเดือนตุลาคมนี้ เมื่อคณะศึกษานิเทศก์ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนนำไปใช้จริงในภาคเรียนต่อไป” นายบุญรักษ์กล่าว

–มติชน ฉบับวันที่ 25 ต.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34555&Key=hotnews

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34555&Key=hotnews

facebook twitter