สทศ.ประกาศผล เอ็นเน็ต-บีเน็ต ทางเว็บไซต์

สทศ.ประกาศแล้วผลสอบเอ็นเน็ต-บีเน็ต ปีการศึกษา 55 ทางเว็บไซต์

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.ได้ดำเนินการประมวลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (เอ็นเน็ต) ระดับประถมศึกษา (ป.6) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2555 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (บีเน็ต) ระดับมัธยมศึกษา 3 และ 6 ปีการศึกษา 2555 และประกาศผลผ่านเว็บไซต์ สทศ.ที่ www.niets.or.thในวันนี้ (31 มี.ค.) พร้อมกันนี้ทำการวิเคราะห์ค่าสถิติของการสอบเอ็นเน็ต ในระดับประถมศึกษา พบว่า สาระทักษะการเรียนรู้ ผู้เข้าสอบ 18,278 คน เฉลี่ย 43.10 คะแนน สูงสุด 86.67 ต่ำสุด 0.00 สาระความรู้พื้นฐาน ผู้เข้าสอบ 18,322 คน เฉลี่ย 37.97 คะแนน สูงสุด 88.33 ต่ำสุด 0.00 สาระการประกอบอาชีพ ผู้เข้าสอบ 18,275 คน เฉลี่ย 48.60 คะแนน สูงสุด 83.33 ต่ำสุด1.67 สาระทักษะการดำเนินชีวิต ผู้เข้าสอบ 18,273 คน เฉลี่ย 52.60 คะแนน สูงสุด 96.67 ต่ำสุด 0.00 และสาระการพัฒนาสังคม ผู้เข้าสอบ 18,211 คน เฉลี่ย 49.46 คะแนน สูงสุด 93.33 ต่ำสุด 0.00

ส่วนระดับม.ต้น พบว่า สาระทักษะการเรียนรู้ ผู้เข้าสอบ 57,789 คน เฉลี่ย 45.16 คะแนน สูงสุด 90.00 ต่ำสุด 0.00 สาระความรู้พื้นฐาน ผู้เข้าสอบ 58,135 คน เฉลี่ย 37.26 คะแนน สูงสุด 87.08 ต่ำสุด 0.00 สาระการประกอบอาชีพ ผู้เข้าสอบ 57,775 คน เฉลี่ย 46.33 คะแนน สูงสุด 88.33 ต่ำสุด 0.00 สาระทักษะการดำเนินชีวิต ผู้เข้าสอบ 57,769 คน เฉลี่ย 47.48 คะแนน สูงสุด 90.00 ต่ำสุด 0.00 และสาระการพัฒนาสังคม ผู้เข้าสอบ 57,675 คน เฉลี่ย 37.27 คะแนน สูงสุด 80.00 ต่ำสุด 0.00 และระดับม.ปลาย มีคะแนนดังนี้ สาระทักษะการเรียนรู้ ผู้เข้าสอบ 78,956 คน เฉลี่ย 52.98 คะแนน สูงสุด 93.33 ต่ำสุด 0.00 สาระความรู้พื้นฐาน ผู้เข้าสอบ 79,368 คน เฉลี่ย 35.41 คะแนน สูงสุด 85.83 ต่ำสุด 0.00 สาระการประกอบอาชีพ ผู้เข้าสอบ 78,932 คน เฉลี่ย 39.91 คะแนน สูงสุด 76.67 ต่ำสุด 3.33 สาระทักษะการดำเนินชีวิต ผู้เข้าสอบ 78,925 คน เฉลี่ย 47.46 คะแนน สูงสุด 90.00 ต่ำสุด 0.00 และสาระการพัฒนาสังคม ผู้เข้าสอบ 78,833 คน เฉลี่ย 36.64 คะแนน สูงสุด 76.67 ต่ำสุด 3.33

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับค่าสถิติของการสอบสอบบีเน็ต ระดับม.3 พบว่า วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย ผู้เข้าสอบ 7,479 คน คะแนนเฉลี่ย 41.08 คะแนน คะแนนสูงสุด 78.57 ต่ำสุด 11.43 วิชาศาสนปฏิบัติ ผู้เข้าสอบ 7,470 คน เฉลี่ย 42.77 คะแนน สูงสุด 90.00 ต่ำสุด 0.00 วิชาภาษาบาลี ผู้เข้าสอบ 7,471 คน เฉลี่ย 35.66 คะแนน สูงสุด 94.00 ต่ำสุด 11.00 และระดับม.6 พบว่า วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย ผู้เข้าสอบ 2,799 คน คะแนนเฉลี่ย 44.31 คะแนน คะแนนสูงสุด 85.71 ต่ำสุด 8.57 วิชาศาสนปฏิบัติ ผู้เข้าสอบ 2,798 คน เฉลี่ย 33.82 คะแนน สูงสุด 73.33 ต่ำสุด 3.33 วิชาภาษาบาลี ผู้เข้าสอบ 2,793 คน เฉลี่ย 39.38 คะแนน สูงสุด 94.00 ต่ำสุด 10.00

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000038879

Leave a Reply