การนำเสนอในวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

การนำเสนอในวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

การนำเสนอในวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

การนำเสนอในวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

การนำเสนอในวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

การนำเสนอในวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

การนำเสนอในวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2559 9.00 – 16.00 นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ
ไปรวมตัวกันที่ห้อง Auditorium แต่งตัวเรียบร้อย เตรียมการนำเสนอเต็มรูปแบบ
พร้อมสำหรับวิชากิจกรรม ของ อ.ธวัชชัย แสนชมภู วิชาบริหารของ อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์
มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากข้างนอกมาเป็น commentator
อาทิ อ.สันติ เขียวอุไร
ร่วมกับ commentator ที่เป็นตัวแทนคณะวิชาต่าง ๆ
รุ่นพี่แบ่งเป็นสองทีม นำเสนอได้เข้มข้น
เหมือน Thailand Got Talent ซีซั่นเนชั่น
ผู้นำแต่ละทีม คือ นายนิกร ชมชื่น และน.ส.รมิดา เลิศธนกร สาขาวิชาการบัญชี
ช่วงบ่าย ๆ จะเป็นการนำเสนอของนักศึกษาปี 1
ในวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (LEAC 200) ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดภาคการศึกษา
อาทิ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย
เรารักม่อนพระยาแช่
http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/478782