สารสนเทศระดับอุดมศึกษา (itinlife400)

สารสนเทศอุดมศึกษา

สารสนเทศอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษาที่สอนผู้ใหญ่ในประเทศไทย ส่วนสถาบันการศึกษาที่สอนเด็กนั้นกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แม้อันดับของระบบการศึกษาไทยในเวทีโลกจะทำได้ไม่ดีนัก แต่ก็มีการขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้ว่ามีความพยายามรวบรวมข้อมูลของสกอ. ที่ได้ข้อมูลจากสถาบันการศึกษารวมร้อยกว่าแห่งทุกภาคการศึกษา แล้วจัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อช่วยให้ผู้บริหารนำไปประกอบการตัดสินใจ ในเว็บไซต์สารสนเทศอุดมศึกษา (Information) มีข้อมูลสถิติการศึกษา เกี่ยวกับนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และบุคลากรที่ถูกรวบรวมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึงปัจจุบันก็เกือบ 10 ปีแล้ว

กว่าจะมาเป็นสารสนเทศอย่างทุกวันนี้ สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจะมีหน่วยงานรับผิดชอบในการเตรียมข้อมูล (Data) อาทิ งานบุคลากร งานทะเบียน งานงบประมาณ งานผู้สำเร็จการศึกษา งานหลักสูตร โดยมีรูปแบบตาราง (Template) ที่ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษาออกแบบให้สถาบันการศึกษากรอกข้อมูลแล้วส่งเข้าระบบฐานข้อมูล โดยการอัพโหลดข้อมูล (Upload) แล้วมีการตรวจสอบความถูกต้อง (Verify) ถ้าจำนวนความถูกต้องของข้อมูลเป็นที่พึงพอใจในระดับหนึ่งก็จะยืนยันการส่งข้อมูล แล้วข้อมูลทั้งหมดจะนำไปรวมกันเป็นข้อมูลระดับประเทศ เพื่อประมวลผลเป็นกราฟ (Graph) หรือตารางที่ผ่านการประมวลผล แล้วนำเสนอในรูปของสารสนเทศ (Information) ที่หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์

ในความเป็นจริง การได้มาของข้อมูล และส่งเข้าระบบของสกอ. ยังไม่ครบถ้วนด้วยหลายสาเหตุ มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทั้งในระดับสถาบันและส่วนกลางที่ดูแลข้อมูล ความเข้าใจในการตรวจสอบความถูกต้อง การเผยแพร่สารสนเทศ และการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลร่วมกันแบบบูรณาการ ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องการข้อมูลหลักสูตรไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืม กรมแรงงานใช้ข้อมูลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา หรือสกอ.ต้องการใช้ข้อมูลวันเกิดของนักศึกษาจากกระทรวงมหาดไทย ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาทั้งระบบและกลไกกันต่อไป เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สมบูรณ์ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว และเชื่อถือได้

 

 

ช่วงสงกรานต์ = 7 วันอันตราย

ช่วงสงกรานต์ = 7 วันอันตราย

ช่วงสงกรานต์ = 7 วันอันตราย

DATA + PROCESS = INFORMATION = UTILIZATION
ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
http://service.emit.go.th/accident/acclogin.php

ความเป็นมา .. อันตรายในที่นี้นับเฉพาะอุบัติเหตุที่เป็นช่วงของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในรอบปี และหลายปีที่ผ่านมานับแต่ปี 51 ถึงปัจจุบัน สถิติอุบัติเหตุสูงสุดของ 7 วันอันตราย ก็ไม่มีปีใดที่ไม่ถึง 6000 ครั้ง และมีหลายปีที่สูงถึง 7000 ครั้ง หากเปรียบเทียบสงกรานต์ในปี 54 และ 55 พบว่ามีสถิติอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น

ความเชื่อ .. การนำเสนอข้อมูลให้ประชาชนตระหนักว่าอันตรายเกิดขึ้นบ่อยในช่วง 7 วันอันตราย และก็รู้สาเหตุที่มาจากการหลับใน และดื่มสุราเป็นส่วนใหญ่  เมื่อนำเสนอผ่านสื่อสาธารณะแล้ว ประชาชนก็จะไม่ขับเมื่อง่วง ไม่ดื่มสุรา หรือดื่มลดลง จะทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างแน่นอน

ความเป็นจริง .. สถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น เพราะไม่ตระหนักต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ความพยายาม .. ให้ข้อมูลผ่านสื่อต่อไป หวังว่าสักวันประชาชนจะตระหนัก

ชีวิตดั่งละคร หรือเอาชีวิตไปสร้างละคร

ชีวิตดั่งละคร หรือเอาชีวิตไปสร้างละคร

 

สาวลาวบนปก นิตยสารมหาชน (Mahason Magazine) ของลาว
ก็งามเพราะแต่ง

 

สาวลาวในปีใหม่ลาว 2556

http://www.facebook.com/mahasonmagazine

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151362502959149&set=a.10151362502159149.1073741831.104039739148

http://www.thailandmagazinedirectory.com/LAO-MAGAZINES-DIRECTORY/MAHASON-MAGAZINE-LAO.html

 

คนลาวก็มีวัฒนธรรมดั่งเดิมไม่ต่างกันคนไทยมากนักhttp://www.thaiall.com/blogacla/burin/2797/

ข้อมูล สถิติด้านการศึกษา

ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาฉบับย่อ เป็นข้อมูลสถิติพื้นฐานที่ได้สำรวจและจัดเก็บ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปีการศึกษา และได้จำแนกเป็นข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของการศึกษาทุกระดับและทุกสังกัด นำเสนอผ่านตารางข้อมูลพื้นฐาน และในลักษณะแผนภูมิเปรียบเทียบถึงความ สัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม/ประเภทข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการตัดสินใจและการบริหารจัดการในภารกิจต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารการศึกษาทุกระดับรวมถึงผู้สนใจและองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชนที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศ อาทิ จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกรายชั้น รายจังหวัด  จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกรายชั้น รายสังกัด  จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกรายสังกัด รายจังหวัด

data statistic

data statistic

http://www.moe.go.th/data_stat/