ส่วนประสมการตลาด (the marketing mix) ส่วนประสมการตลาด (the marketing mix) ความหมายของ "ส่วนประสมการตลาด" (the marketing mix)
ส่วนประสมการตลาดเป็นแนวความคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งทางการตลาด เพราะการบริหารการตลาดเพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า นักการตลาดจะใช้ส่วนประสมการตลาดเป็นเครื่องมือหลักสำคัญ ซึ่งจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย (target market) ที่ได้เลือกสรรไว้
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินงานการตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยที่องค์กรสามารถควบคุมได้ องค์กรธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย
* ผลิตภัณฑ์ (Product)
* ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
* การกำหนดราคา (Price)
* การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
รายการที่จะต้องนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดส่วนประสมการตลาด
1. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับลูกค้าและตลาด (customers and marketing considerations)
2. ข้อพิจารณษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (product)
3. ข้อพิจารษเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย (place)
4. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด (promotion)
5. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับราคา (price)
สรุป
ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) เป็นแนวความคิดที่สำคัญอบ่างหนึ่งทางการตลาด นักการตลาดใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้าซึ่งจะต้องพัมนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 4 อย่าง คือ ผลิตภัณฑ์ (product) การจัดจำหน่าย (place) การส่งเสริมการตลาด (promotion) และราคา (price)
http://cmuir.cmu.ac.th/bitstream/6653943832/8934/9/mba30855ts_bib.pdf
http://www.thainame.net/project/marketing_1/chapter3.html
https://web.archive.org/web/20111112180654/
Thainame.net