ประวัติโรงเรียนเมืองยางศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา รงเรียนเมืองยางศึกษาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนชุมพวงศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดเป็นสาขาโรงเรียน ตามหนังสือแจ้งจากสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ที่ศธ0838/12807 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2536 โดยได้รับแจ้งจากกรมสามัญศึกษาว่าได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้โรงเรียนมัธยมศึกษา ดังบัญชีรายชื่อตามหนังสือที่แนบให้เปิดรับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2537 โดยมีนายสหชัย สาสวน ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนช่องแมววิทยา ช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนชุมพวงศึกษา เป็นผู้ดำเนินการในฐานะหัวหน้าสาขาโรงเรียนและคณะกรรมการสภาตำบลเมืองยางได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์โนนเพชร มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ 90 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไม้ตาย ตำบลเมืองยาง กิ่งอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ตามวาระการประชุมครั้งที่ 8/2536 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2536 คณะกรรมการสภาตำบลเมืองยาง ได้ของบประมาณจากท่าน ส.ส.วิรัช รัตนเศรษฐ และท่าน ส.จ.ชัยพงษ์ วงศ์เสถียนชัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 450,000 บาท โดยให้จัดเป็นค่าวัสดุในการสร้างอาคารเรียนและค่างบค่าก่อสร้าง ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านแรงงาน
รงเรียนชุมพวงศึกษา สาขาตำบลเมืองยาง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเมืองยางศึกษาเป็นโรงเรียนที่ 30 ของประกาศนั้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯสุขวิช รังสิตพล และแต่งตั้งให้นายมงคล เดชวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเมืองยางศึกษา ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 2562/2539 สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2539 โดยคุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษาต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โดยท่านผู้อำนวยการสหชัย สาสวน ได้โอนโรงเรียนเมืองยางศึกษา มาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 กระทรวงศึกษาธิการและต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 โดยท่านผู้อำนวยการบริบูรณ์ จงปัตนา ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเมืองยางศึกษา
ตำบล : เมืองยาง
อำเภอ : เมืองยาง
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30270
เว็บไซต์ : my.ac.th
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน
ด้ายการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
พันธกิจ
1. จัดหาและพัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐานโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3. ครูมีศักยภาพ สมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีความเข้มแข็งและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
5. โรงเรียนมีบรรยากาศน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
โรงเรียนเมืองยางศึกษาเมื่อปี 2010
เครือข่ายสถานศึกษา ในโครงการ SUT LLEN
โรงเรียนเมืองยางศึกษา ใน sites.google.com
Thainame.net