บล็อกการศึกษา แบบทดสอบออนไลน์ พาโนรามา
ประวัติวัดไหล่หินหลวง วัดไหล่หินเป็นวัดเล็ก ๆ ในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ไม่ไกลจากวัดพระธาตุลำปางหลวงนัก มีตำนานเล่ากันว่าเป็นวัดเก่าแก่มาแต่สมัยพระนางจามเทวี สร้างขึ้นก่อนการสถาปนาวัดพระธาตุลำปางหลวง ด้วยเหตุนั้น จึงมีแผนผังคล้ายคลึงกัน เพียงแต่มีสัดส่วนย่อมกว่า นอกจากนั้น ภูมิสถานที่ตั้ง ก็ยังเป็นเนินใหญ่คล้ายกับวัดพระธาตุลำปางหลวง และเป็นที่มาของชื่อ ไหล่หิน (ไหล่/หล่าย คือเนิน) ด้วย
ลำปางหรือเขลางค์นคร เป็นเมืองเก่าแก่คู่กับหริภุญชัย หรือเมืองลำพูนในปัจจุบัน พรั่งพร้อมด้วยรมณียสถานทัศนา การศึกษา ถึงประวัติความเป็นมาของนครเมืองลำปางและยังมีโบราณวัตถุซึ่งควรแก่การศึกษาพร้อมกับโบราณ ที่มีความสวยงานศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปางคือ..วัดไหล่หินหลวงวัดไหล่หินหลวงหรือวัดเสลารัตนปัพพะตาราม(ไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน) ชาวบ้านมักเรียกว่าสั้นว่า วัดไหล่หินหลวง ซึ่งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง ในท้องที่หมู่ที่ 2 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปางห่างจากตัวอำเภอเกาะคาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 6 ก.ม.เศษ มีเนื้อที่ที่ธรณีสงฆ์ประมาณ 50 ไร่เศษ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พุทธศักราช 2014 นับว่าเป็นวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์การสร้างเมืองลำปางหรือเขลางค์นคร เพราะว่าวัดนี้ได้สร้างขึ้นขณะที่ พระอรหันต์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริธาตุขององค์สัมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาไว้ยังม่อนหินแห่งนึ้ จึงมีตำนานที่ สำคัญ จะได้เล่าขานโดยสังเขปดังนี้ ศาสตราจริกา อ้างสมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งยังทรงทรมานสำราญอยู่ในเขตเชตวันมหาวิหารมีคืนวันหนึ่งยามใกล้รุ่งพระองค์ทรงรำพึงว่าตั้งแต่กูตถาคตได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ มา ถึงบัดนี้ได้ 25 พรรษาแล้วต่อเมื่อกูมีพระชมมายุอยู่ได้ 80 พรรษาเมื่อไดกูตถาคตก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ควรกูจะอธิฐานธาตุให้ย่อยเพื่อให้คนทั้งหลายและพระอรหันต์ได้นำไปบรรจุไว้เป็นที่สักการะ บูชาเสมอเหมือนกูตถาคดยังวทรงมีพระชนม์ชีพอยู่พระพุทธองค์ทรงรำพึงดังนี้แล้วพอพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วได้ 218 ปี ยังมีพระยาองค์หนึ่งทรงพระนามว่า ศรีธรรมาโศกราชได้ทรงชนะข้าศึกทั้งหลายแล้วแล้วได้อาศัยเจ้านิโครธสามเณรอยู่ ได้เลิกถอยความเลื่อมใสพวกเดียรถีย์ทั้งหลายแล้ว จึงบังเกิดความเลื่อมใสอันแก่กล้าในพระพุทธศาสนาอย่าง มาก จึงดำริที่จะสร้างพระเจดีย์เป็นที่บรรจุซึ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน 84,000 องค์พระธรรมขันธ์ ต่อมาพระองค์ทรงพิจารณาหาพระบรมสารีริธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็พบที่เมืองราชคฤห์แล้ว พระองค์ก็อัญเชิญเข้าสู่เมืองนครปาตรีบุตรนคร พระองค์ทรงแบ่งพระบรมสารีริธาตุมอบให้พระเถระทั้งสองพระองค์คือพระกุมารกัสสปะและพระเมฆิยะเถระเจ้าท่านได้พระบรมสารีริธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัญเชิญขึ้นบนหลังช้าง มาจากประเทศอินเดีย เพื่อมาประดิษฐานยังวัดพระธาตุลำปางหลวง พอขบวนช้างที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาถึงยังม่อนหินแห่งนี้ขบวนช้างเชือกนั้นก็ไม่ยอมเดินทางต่อถึงเจ้าจะขับจะจะใสอย่างไรช้างก็ไม่ยอมที่จะเดินทางต่อ อันเป็นเหตุที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งนัก องค์พระอรหันต์ผู้เป็นพระประมุขของขบวนนั้น จึงพร้อมด้วยผู้คนที่ติดตามได้ปรึกษากันที่จะสมควร สร้างองค์พระเจดีย์บรรจุเอาพระบรมสารีริธาตุขององค์สัมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไว้เป็นที่กราบไว้สักการะบูชาตลาดกาลนาน และเป็นอนุสรณ์ที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมายังที่แห่งนี้ด้วย
ประวัติอย่างสั้น วัดไหล่หินหลวง หรือ วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จากคัมภีร์ใบลานที่เก่าแก่ที่สุดของวัด ระบุว่าวัดนี้อาจสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2014 ต่อมา พุทธศตวรรษที่ 23 พระมหาป่าเกสรปัญโญ หรือ ครูบาศีลธรรมเจ้า ได้ออกธุดงค์โปรดสัตว์ไปถึงเชียงตุง และได้พบกับ เจ้าฟ้าเชียงตุง ด้วยความเลื่อมใส เจ้าฟ้าเชียงตุง จึงนำกะลามะพร้าวครึ่งหนึ่งถวาย ให้แก่พระมหาป่าเกสรปัญโญ ส่วนตัวท่านก็เก็บเอาไว้อีกซีกหนึ่ง ด้วยความศรัทธาอันเปี่ยมล้น จึงได้ทำการบูรณะปฏิสงขรณ์ ครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2226 เป็นการจำลองจาก ภูมิจักรวาล โดยมี วิหารโถง ศิลปะแบบล้านนา สร้างขึ้นโดยช่างเชียงตุง เปรียบเสมือน ชมพูทวีป ด้านหลังวิหารจะเป็นที่ประดิษฐาน องค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เปรียบเสมือน เขาพระสุเมรุ ส่วน ลานทราย เปรียบเสมือน มหานทีสีทันดร วิหารโถง กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร ด้านหน้าวิหารมี ซุ้มประตูโขง ซุ้มทรงปราสาทสกุลช่างลำปาง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับที่วัดพระธาตุลำปางหลวง แต่จะแตกต่างตรงที่ซุ้มประตูของ วัดไหล่หินหลวง ประดับด้วยตุ๊กตาดินเผา ด้วยลวดลายต่าง ๆ เช่น รูปพญานาค ลายประจำยาม ลายบัวเชิงล่าง และลายดอกไม้ต่าง ๆ แล้วเป็นสถานที่เก็บรักษา คัมภีร์โบราณและโบราณวัตถุจำนวนมาก รวมไปถึง กะลามะพร้าว และ บาตร ของ พระมหาป่าเกสรปัญโญ ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของวัด
วัดไหล่หินหลวง
สไลด์ภาพอัตโนมัติ
สไลด์ภาพด้วยมือ
ทีมงานคนลำปาง มีเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ thaiall.com, thaiabc.com, lampang.net, จังหวัดลำปาง โทร.081-9927223
ปรับปรุง : 2566-05-03 (ปรับปรุงเนื้อหา)
Thainame.net