แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1
1. สมองของคอมพิวเตอร์ คืออะไร
  CPU
  Disk
  Keyboard
  HandyDrive
  Mouse
  Monitor
2. นามสกุลใด เป็นของแฟ้มที่มีภาพ และเสียง
  gif
  jpg
  mp3
  wav
  mid
  avi
3. Resolution ของจอภาพ VGA มีขนาดเท่าใด
  640*480
  300*400
  1024*800
  640*400
  800*1000
  1000*1024
4. แฟ้มนามสกุล MDB เป็นของโปรแกรมใด
  Excel
  Access
  Word
  PowerPoint
  Mail
  VB
5. การกู้แฟ้มคืนจาก Recycle Bin ต้องเลือกอะไร
  Page Up
  Insert
  Del
  Backup
  Alt+Shift
  Restore
6. Ctrl+V ใน Microsoft Word คืออะไร
  Paste
  Visible
  Copy
  Delete
  Vector
  Virtual
7. เครื่อง Hang ต้องกดปุ่มใดต่อไปนี้
  Scroll Lock
  Num Lock
  Ctrl+Break
  Delete
  Ctrl+Delete
  Ctrl+Alt+Delete
8. ปุ่ม Start อยู่บนส่วนใด
  Help
  Desktop
  Taskbar
  Title
  Icon
  Scroll Bar
9. ต้องมีอุปกรณ์ใด จึงจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันได้
  Hub
  CPU
  Monitor
  Keyboard
  Mouse
  Microphone
10. Diskette ทั่วไป ขนาด 3.5 นิ้ว เก็บข้อมูลได้เท่าใด
  1000 MB
  1000 KB
  1.44 MB
  1.44 KB
  256 MB
  128 MB
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:52:52am