แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
ภาษาอังกฤษ (F) ชุดที่ 1
คำแนะนำ: ข้อสอบชุดเอฟ วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ บุพบท (Preposition) ได้แก่ การใช้ for ช่วงเวลาหนึ่ง หรือเป็นเวลานาน, during ช่วงเหตุการณ์, at สถานที่ หรือกี่นาฬิกา หรือมุมตึก, on กับด้านไหน หรือวันที่ หรือวันพิเศษ, between ระหว่างสองสิ่ง, until เวลาที่กำหนด, in ส่วนไหนของเมือง หรือ ในเมืองไหน หรือในชุดสีอะไร, by พาหนะใด
1. We have never met him ___ five years.
  the
  for
  after
  since
  before
2. Turn left ___ the corner. My office is ___ the right side.
  "in, at"
  "at, at"
  the
  "to, on"
  "at, on"
3. Do people have to be dressed ___ red ___ Christmas Day?
  "in, at"
  "on, in"
  "in, on"
  "on, at"
  the
4. He always goes to work ___ train.
  on
  with
  by
  at
  the
5. Mr.Stocker met his wift and married her ___ the war.
  the
  since
  between
  at
  during
6. The train will arrive ___ the station ___ 6:00 a.m.
  the
  "at, at"
  "to, at"
  "in, at"
  "in, in"
7. She’s stayed ___ Yokohama ___ a long time.
  the
  "at, for"
  "in , at"
  "on ,at"
  "in, for"
8. I shall wait for her ___ 9 o’clock .
  until
  on
  for
  between
  the
9. Her new baby was born ___ July 10.
  on
  by
  in
  at
  the
10. See you ___ the Halloween’s party tonight.
  in
  on
  the
  of
  at
11. The letter “S” come ___ R and T.
  the
  among
  after
  during
  between
12. The flat is ___ the middle of the town.
  by
  on
  at
  in
  the
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:01:44am