แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Steve and Jenet ………. want to go Phuket because they think it’s too dangerous.
doesn’t
aren’t
hasn't
don’t
isn’t
2. Whose bicycle is that?.....................Tony’s bike.
His
She’s
It’s
He’s
Her
3. …………………….are usually green.
Leave
Leaf
Leafs
Leafe
Leaves
4. Danny usually…………… his homework after school .
doing
make
does
do
have
5. "On Christmas Day , which is ………………December we play a lot."
on
about
in
the
at
6. That ……………….over there is one of my students.
girl
a girl
girls
the girl
girles
7. Sally’s got a desk …………… her bed.
on
under
next to
between
in
8. "There are ……………pets in my house. A cat, a dog, and I have a rabbit too."
four
three
third
two
second
9. That boy come from the United Ststes. …………………..is American.
His
She
Her
He
They
10. Her mother …………… the children jump in the park.
looked
watches
watch not
watch
watching
11. Polar bears …………… fish and seals .
drinks
eat
drink
drinking
eats
12. When is your birthday? It’s …………..20th September.
at
in
the
on
by
13. There’s a big poster ……………………. the wall.
on
at
under
between
in
14. Nancy always……………..boots when it snows.
wear
wore
wears
wearing
weares
15. This is Mike and Carla’s car. It’s………………..car.
there
their
her
his
our
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:15:06 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::