แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
ภาษาอังกฤษ (P) ชุดที่ 1
คำแนะนำ: ข้อสอบชุดพี วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ คำศัพท์ คำถาม กริยา และบุพบท ได้แก่ การนับจำนวน, การใช้ s กับ es, do กับ does, of หลังกลัว, on วันที่ หรือ กำแพง, next to แปลว่าถัดไป, in เดือน และ he she it they their
1. There are ___ pets in my house. A cat, a dog, and I have a rabbit too.
  third
  second
  two
  three
  four
2. When is your birthday? It’s ___ 20th September.
  on
  in
  by
  at
  the
3. Sally’s got a desk ___ her bed.
  under
  between
  on
  next to
  in
4. ___ are usually green.
  Leafe
  Leafs
  Leaves
  Leave
  Leaf
5. Whose bicycle is that? ___ Tony’s bike.
  His
  It’s
  He’s
  Her
  She’s
6. There’s a big poster ___ the wall.
  between
  under
  in
  on
  at
7. Her mother ___ the children jump in the park.
  watches
  watch not
  watch
  watching
  looked
8. This is Mike and Carla’s car. It’s ___ car.
  his
  her
  there
  their
  our
9. Polar bears ___ fish and seals .
  drink
  eats
  drinking
  drinks
  eat
10. On Christmas Day, which is ___ December we play a lot.
  on
  at
  about
  in
  the
11. That boy come from the United States. ___ is American.
  Her
  His
  She
  He
  They
12. Steve and Jenet ___ want to go Phuket because they think it’s too dangerous.
  hasn't
  doesn’t
  aren’t
  don’t
  isn’t
13. Danny usually ___ his homework after school .
  doing
  make
  does
  do
  have
14. That ___ over there is one of my students.
  girles
  a girl
  the girl
  girl
  girls
15. Nancy always ___ boots when it snows.
  wore
  wears
  wear
  weares
  wearing
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:16:21am