cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

ภาษาอังกฤษ (M) ชุดที่ 1
คำแนะนำ: ข้อสอบชุดเอ็ม วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ คำศัพท์ คำถาม กริยา และบุพบท (Preposition) ได้แก่ หน่วยของสบู่, of หลังกลัว, รู้ว่าใครขายอะไร, พหูพจน์และเอกพจน์, ในฟาร์มมีอะไร, ถามความบ่อย, ถามอาชีพ
1. Please give me a ... of soap.
2. A: ... do you take a bath? B: Two time a day.
3. ... you a student?
4. The ... sell meat.
5. Are you afraid ... fox?
6. Nirund always ... the book at the terrace.
7. My mother is a teacher.
8. He ... to work by car every day.
9. There are many ... on the farm.
10. The sun ... in the west.
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 16 Apr 2024 6:04:56pm
Open source: github.com / view answer / view no answer