แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My mother Is a teacher.
where is your mother ?
How is your mother?
Is your mother a teacher?
Who is your mother ?
What is your mother?
2. Malee always…………...the book at the terrace.
to read
is read
red
read
are read
3. Please give me a………...of soap.
kilo
bar
bottle
bowl
plate
4. ………..You a student?
I
Is
You
The
Are
5. There are many ………... on the farm.
oxen
book
student
rice
books
6. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How Many
How Often
How
How long
How much
7. The sun………...in the west.
setes
sets
setting
set
seted
8. Are you afraid…………….fox?
under
at
in
of
on
9. The………….sell meat.
docter
grocer
butcher
teacher
student
10. He…………..to work by car every day.
get
goes
gone
go
went
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:53:18 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::