แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
  Home
  Num Lock
  Caps Lock
  Break
  Scroll Lock
  Pause
2. ใช้ Mouse กด Right Click บน Desktop จะไม่พบตัวเลือกใด
  Refresh
  New
  Properties
  Paste
  Arrange Icons By
  Minimize
3. ต้องการเปิดเว็บไซต์เช่น www.thaiall.com ควรใช้โปรแกรมใด
  Illustrator
  Paint
  Photoshop
  Explorer
  Notepad
  Authorware
4. แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น PDF ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด
  Microsoft Word
  Photoshop
  Acrobat Reader
  Page Document Flying
  Swish
  Illustrator
5. Screen resolution ขนาดเท่าใด ไม่มีจริง
  1024 * 768
  1152 * 864
  1280 * 960
  640 * 480
  800 * 600
  720 * 512
6. ต้องการเปลี่ยนภาพฉากหลังใน Windows ต้องเลือก Tab ชื่ออะไรใน Display Properties
  Appearance
  Themes
  Desktop
  Settings
  Screen Saver
  Help
7. "ต้องการเข้า DOS ต้องพิมพ์คำสั่งใดใน Start, Run"
  os
  execute
  dos
  go
  command
  msdos
8. ปุ่มกากบาท ที่มุมบนขวาใน Windows หมายถึงอะไร
  Print
  Open
  Minimize
  Save
  Close
  Maximize
9. จำนวนปุ่มบนแป้นพิมพ์ โดยทั่วไปมีกี่ปุ่ม
  156
  356
  128
  64
  102
  256
10. ชื่อใด ไม่เป็นชื่อ Font
  AngsanaUPC
  Panda
  Cordia New
  Arial
  microsoft sans serif
  Symbol
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:48:42am