แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. แนวคิดอุปสงค์และอุปทาน สามารถนำไปใช้ในตลาดใด
  ตลาดปัจจัยการผลิต
  ตลาดสินค้า
  ตลาดเงิน
  ทุกตลาด
  ตลาดหุ้น
2. หน่วยงานใดมีหน้าที่ควบคุมและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและประเภทอุตสาหกรรมใต้เครื่องหมาย มอก.
  อย.
  สคบ.
  มอก.
  ป.ป.ส.
  สมอ.
3. ผลตอบแทนที่เจ้าของที่ดินได้รับจากการให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจคืออะไร
  ค่าเช่า
  ค่าจ้าง
  เงินออม
  ดอกเบี้ย
  กำไร
4. ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ผู้ประกอบกอบการมีเป้าหมายสำคัญที่สุดคืออะไร
  คุณภาพของสินค้า
  การนำทรัพยากรมาผลิต
  เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค
  กำไรสูงสุดจากการประกอบการ
  กำไรปานกลางจากการประกอบการ
5. ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการผลิตทางเศรษศาสตร์
  ต้นทุนการผลิตสูง
  ความต้องการของผู้บริโภค
  ความต้องการปัจจัยการผลิต
  ต้นทุนในการผลิตต่ำ
  รูปแบบของสินค้า
6. การผลิตขั้นทุติยภูมิ คือข้อใด
  ผลิตยางรถยนต์
  ประกันภัยรถยนต์
  ขนส่งสินค้าทางบก
  ขนส่งสินค้าทางน้ำ
  การเลี้ยงปลาในกระชัง
7. จุดที่ผู้ซื้อและผู้ขายพอใจที่จะซื้อและพอใจที่จะขายในราคาและปริมาณที่เท่ากัน เรียกว่าอะไร
  ตลาดดุลยภาพ
  ราคาดุลยภาพ
  สินค้าดุลยภาพ
  ปริมาณดุลยภาพ
  ดุลยภาพ
8. ตามกลุ่มของอุปสงค์ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าในเวลาใด
  รายได้ลดลง
  รายได้มากขึ้น
  ความต้องการอยากได้
  ราคาสินค้าลดลง
  ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
9. ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อผู้ซื้อมากที่สุด
  ราคาสินค้า
  ปริมาณสินค้า
  รายได้ของผู้บริโภค
  สถานที่จำหน่ายสินค้า
  การออมของผู้บริโภค
10. องค์กรใดที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพของอาหารและยาให้ได้มาตรฐาน
  ป.ป.ส
  สคบ.
  สมอ.
  อย.
  มอก.
11. ผู้ใดที่จะได้รับผลตอบแทนที่เรียกว่า ดอกเบี้ย
  เจ้าของแรงงาน
  เจ้าของทุน
  เจ้าของที่ดิน
  ผู้ประกอบการ
  ลูกจ้าง
12. ข้อใดไม่ใช่การผลิตในทางเศรษฐศาสตร์
  การขายของในร้านชำข้างบ้าน
  การวาดจานดอกไม้บนจานกระเบื้อง
  การอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  การส่งน้ำอัดลมไปจำหน่ายต่างจังหวัด
  การปลูกข้าวในนา
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:14:16am