cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
2. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
3. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
4. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
5. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
6. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
7. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
8. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
9. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
10. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 16 Apr 2024 4:52:42pm
Open source: github.com / view answer / view no answer