แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
  ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
  แพทย์รักษาโรค
  ชาวสวนทำสวน
  นักร้อง
  ทนายความว่าความ
2. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
  เงินตรา
  เวลา
  ทรัพยากร
  มนุษย์
  ที่ดิน
3. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
  การลงทุนในประเทศ
  การลงทุนในประเทศลดลง
  ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
  การส่งออกสิ่งทอลดลง
  ราคาข้าวเปลือกต่ำ
4. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
  เศรษฐกิจครอบครัว
  เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
  เศรษฐศาสตร์ตลาด
  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
  เศรษฐกิจการเมือง
5. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
  การบริหารธุรกิจ
  เศรษฐศาสตร์
  ภูมิศาสตร์
  โภชนาการ
  ภาษาไทย
6. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
  ซาอุดิอาระเบีย
  สหราชอาณาจักร
  ปาปัวนิวกินี
  สิงค์โปร์
  เครือรัฐออสเตรเลีย
7. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
  อุปกรณ์
  แสงแดด
  วัตถุดิบ
  โรงงาน
  ที่ดิน
8. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
  ระบบการเงิน
  ระบบการค้า
  ระบบภาษี
  ระบบราคา
  ระบบตลาด
9. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
  คอมมิวนิสต์
  ทุนนิยม
  เสรีนิยม
  ทุนเสรี
  สังคมนิยม
10. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
  ครัวเรือน
  ผู้บริโภค
  รัฐบาล
  หน่วยธุรกิจ
  ธนาคาร
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:39:07am