cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. กิจกรรมใดยึดหลักความเสมอภาคของสมาชิกเป็นสำคัญ
2. เขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของประเทศใด
3. ประชาชนในชนบทของไทยมีปัญหาสำคัญด้านใด
4. ปฏิญญาอาเซียนได้ลงนามครั้งแรกที่ใด
5. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
6. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกโอเปก
7. สำนักงานใหญ่ของเอเปกอยู่ประเทศใด
8. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
9. อาเซียนเริ่มก่อตั้งกี่ประเทศ
10. กิจกรรมใดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 1 Oct 2023 9:50:04pm
Open source: github.com / view answer / view no answer