แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. เขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของประเทศใด
กัมพูชา
ลาว
เวียดนาม
ไทย
อินโดนีเซีย
2. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกโอเปก
ลาว
เวียดนาม
ไทย
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
3. กิจกรรมใดยึดหลักความเสมอภาคของสมาชิกเป็นสำคัญ
ร้านค้า
บริษัท
ธนาคาร
สหกรณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
4. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
ทุนเสรี
ทุนนิยม
คอมมิวนิสต์
แบบผสม
สังคมนิยม
5. กิจกรรมใดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
สหกรณ์
โรงรับจำนำ
ร้านค้า
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
6. ปฏิญญาอาเซียนได้ลงนามครั้งแรกที่ใด
กัมพูชา
กรุงเทพ
มะนิลา
โตเกียว
จาการ์ตา
7. ประชาชนในชนบทของไทยมีปัญหาสำคัญด้านใด
การใช้ปุ๋ย
ขาดแคลนน้ำไว้ปลูกพืช
ระดับรายได้ต่ำ
ขาดที่ดินทำกิน
ขาดแคลนเตียงนอน
8. สำนักงานใหญ่ของเอเปกอยู่ประเทศใด
แคนาดา
สิงคโปร์
ไทย
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
9. อาเซียนเริ่มก่อตั้งกี่ประเทศ
3ประเทศ
4ประเทศ
6 ประเทศ
5ประเทศ
2ประเทศ
10. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รายได้ต่อหัวต่ำ
การสะสมทุนน้อย
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
ขาดแคลนทรัพยากร
มีการโกงกัน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 3:59:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::