แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. He was ………… a hurry.
  in
  to
  at
  on
  the
2. We are very fond ………… music.
  at
  over
  the
  on
  of
3. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
  the
  on
  with
  in
  by
4. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
  from
  for
  the
  of
  off
5. I’m going to ask him …………. my money.
  with
  on
  for
  to
  the
6. He was afraid ……….. his mother.
  the
  of
  in
  at
  on
7. I will do that ………. pleasure.
  at
  with
  on
  of
  the
8. Manee has been absent ……….. working three times this week.
  the
  at
  in
  from
  off
9. There is a great difference ……….. that car and this one.
  from
  among
  between
  the
  of
10. There was something wrong ……….. the radio.
  in
  at
  with
  about
  the
11. Somsak speaks …………. Low voice.
  With
  On
  the
  At
  In
12. The bus is coming …………high speed.
  with
  by
  at
  in
  the
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:21:51am