แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. I’m going to ask him …………. my money.
to
on
the
with
for
2. Manee has been absent ……….. working three times this week.
from
off
at
the
in
3. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
off
from
for
of
the
4. He was afraid ……….. his mother.
of
on
the
in
at
5. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
in
with
by
on
the
6. He was ………… a hurry.
the
in
to
at
on
7. We are very fond ………… music.
on
of
at
the
over
8. I will do that ………. pleasure.
at
of
the
with
on
9. There was something wrong ……….. the radio.
at
with
in
the
about
10. There is a great difference ……….. that car and this one.
among
between
of
from
the
11. Somsak speaks …………. Low voice.
At
On
In
With
the
12. The bus is coming …………high speed.
in
with
by
the
at
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 5:23:11 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::