แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Happenad
Is happened
Happens
Was happened
happen
2. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
writes
written
writing
to write
write
3. Surin looked sad when he ……….. money.
Lost
Losing
Loses
Lose
Loses
4. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
To pack
Having packed
Packing
Have been packing
5. Everybody …………… hot and thirsty.
Has been
Are
Is
Were
been
6. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
to
Must doing
Should do
To do
Do
7. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Some of
Many of
much
Much of
Lots of
8. My parents told me ………… .
smoke
Not smoke
Do Not smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
9. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Got up
Gets up
get
Is getting up
Get up
10. Father told surat ……….. much money.
spend
Not to spending
Not spending
Not spend
Not to spend
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 5:45:41 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::