แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. Surin looked sad when he ……….. money.
  Loses
  Lost
  Lose
  Loses
  Losing
2. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
  writes
  written
  to write
  write
  writing
3. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
  To do
  Should do
  Do
  Must doing
  to
4. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
  happen
  Was happened
  Happenad
  Happens
  Is happened
5. My parents told me ………… .
  Don’ t smoke
  Not smoke
  Do Not smoke
  Not to smoke
  smoke
6. Father told surat ……….. much money.
  spend
  Not to spending
  Not to spend
  Not spending
  Not spend
7. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
  Having packed
  Have been packing
  To pack
  Packing
8. Everybody …………… hot and thirsty.
  Has been
  Are
  Is
  Were
  been
9. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
  Get up
  Got up
  Gets up
  Is getting up
  get
10. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
  Lots of
  Some of
  Many of
  Much of
  much
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:42:54am