แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My brother and I ……….. Our parents last week.
visit
visited
have visited
were visited
visiting
2. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
was visited
visited
visiting
has rained
visit
3. They ……….. In this office in 1998.
work
have worked
worked
was working
working
4. John built this house three years ………… .
tomorrow
before
ago
since
later
5. What …………… time did he arriive yesterday ?
the
a
the
no word is needed
an
6. He will not forget ………… next Monday.
come
coming
to came
came
to come
7. She …………. Here from 1987 to 1990.
living
lived
has lived
were living
live
8. He couldn't go out because it …………. .
was rained
has rained
rained
is raining
am rained
9. We drink when we feet ……………. .
sadly
tired
sad
hungry
thirsty
10. Let him …………… it by himself .
to did
do
doing
did
to do
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:09:24 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::