แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. They ……….. In this office in 1998.
  was working
  worked
  work
  have worked
  working
2. My brother and I ……….. Our parents last week.
  visit
  visited
  have visited
  were visited
  visiting
3. He couldn't go out because it …………. .
  was rained
  has rained
  rained
  is raining
  am rained
4. What …………… time did he arriive yesterday ?
  the
  a
  no word is needed
  an
  the
5. He will not forget ………… next Monday.
  came
  coming
  to come
  come
  to came
6. Let him …………… it by himself .
  to did
  do
  doing
  did
  to do
7. John built this house three years ………… .
  since
  before
  later
  ago
  tomorrow
8. She …………. Here from 1987 to 1990.
  were living
  has lived
  living
  lived
  live
9. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
  visiting
  was visited
  has rained
  visit
  visited
10. We drink when we feet ……………. .
  hungry
  tired
  thirsty
  sad
  sadly
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:10:53am