แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
gets
will get
get
is getting
getting
2. We haven't ………. rice left in our house now.
being
be
some
any
an
3. Susan……….. In London two years ago.
the live
lives
lived
living
live
4. Who is ………….. tallest boy in your class?
the
being
a
be
am
5. The weather………… pleasant here in the spring.
am
be
are
is
is being
6. The flight from miami …………. In New york at noon.
arrive
arrives
will arrived
arriveing
is arrive
7. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
deliver
delivers
is deliver
will deliver
is delivering
8. Look ! Someone ………… .
am jump
are jumping
jump
is jumping
jumps
9. One of my hoddies…………. Golf.
am
are
being
is
be
10. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
has graduateing
graduates
graduated
has graduated
graduate
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:34:55 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::