แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. The weather………… pleasant here in the spring.
  are
  is being
  is
  be
  am
2. One of my hoddies…………. Golf.
  are
  being
  is
  be
  am
3. Who is ………….. tallest boy in your class?
  a
  the
  be
  being
  am
4. We haven't ………. rice left in our house now.
  being
  some
  any
  an
  be
5. Look ! Someone ………… .
  is jumping
  are jumping
  jumps
  jump
  am jump
6. Susan……….. In London two years ago.
  live
  lives
  lived
  living
  the live
7. The flight from miami …………. In New york at noon.
  arriveing
  will arrived
  arrive
  arrives
  is arrive
8. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
  getting
  gets
  is getting
  will get
  get
9. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
  delivers
  will deliver
  deliver
  is deliver
  is delivering
10. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
  has graduateing
  graduates
  has graduated
  graduate
  graduated
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:35:36am