แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrive
arrived
arriving
to arrive
to arriving
2. I…… abroad next year.
am going to study
study
studying
am going study
am going studying
3. Listen! Who ……………. At the door ?
knocks
knock
is knocking
are knocking
is knocks
4. ………….. People dislike skunk.
little
few
a lot of
many
got
5. The man who is unkind will have …………. Friends.
little
a lot of
few
many
got
6. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
few
many
a lot of
some
any
7. The chidren hurt …………. When they fell.
themselves
herself
few
himself
many
8. He usually …………… in green ink.
to write
write
writes
to writes
writing
9. My glasses are broken but ………… aren't.
hers glasses
Toy ' s
Them
Toy
her
10. The thief easily …………into my room last Friday.
getting
got
get
gets
gotting
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:58:07 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::