แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. Billy can ………… a song.
  erase
  ride
  read
  swim
  sing
2. she ………… in the dining room .
  am
  are
  the
  an
  is
3. It ………… a big dog.
  am
  are
  the
  an
  is
4. They ……… in the swimming pool .
  an
  are
  is
  am
  the
5. she can ………… in the swimming pool.
  swim
  read
  sing
  ride
  erase
6. We can ………… the blackboard.
  erase
  ride
  read
  swim
  sing
7. We ………… soldiers.
  am
  are
  the
  an
  is
8. Father can ………… a newpaper.
  swim
  sing
  ride
  erase
  read
9. I can …………. A bicycle.
  ride
  read
  erase
  swim
  sing
10. I ………. at the supermarket.
  am
  an
  is
  are
  the
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:53:48am