cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. ในการทำสงครามกับพม่าคนไทยจะตั้งรับเป็นส่วนใหญ่เพราะสาเหตุใด
2. อาณาจักรใดต่อไปนี้มีความสัมพันธไมตรีที่ดีตลอดสมัยอยุธยา
3. ไทยกับพม่าทำสงครามกันครั้งแรกเพราะสาเหตุใด
4. ก่อนที่พม่าจะยกทัพมาตีไทยต้องตีเมืองใดให้ได้ก่อน
5. ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับจีนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตในสมัยใด
6. ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในสมัยใด
7. ผู้นำเขมรคนใดที่สมเด็จพระนเรศวรจับมาประหารชีวิต
8. สงครามช้างเผือกเป็นสงครามระหว่างใครกับใคร
9. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองใด
10. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสสิ้นสุดในสมัยใด
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 1 Oct 2023 11:06:58pm
Open source: github.com / view answer / view no answer