แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับจีนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตในสมัยใด
  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  สมเด็จพระรามราชาธิราช
  เจ้าชายรณฤทธิ์
  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2
  เจ้าสามพพระยา
2. ก่อนที่พม่าจะยกทัพมาตีไทยต้องตีเมืองใดให้ได้ก่อน
  เชียงใหม่- ศรีสัตนาคนหุต
  เชียงใหม่-เมาะตะมะ
  มะริด- ตะนาวศรี
  มะริด- เมาะตะมะ
  เชียงใหม่-ตะนาวศรี
3. อาณาจักรใดต่อไปนี้มีความสัมพันธไมตรีที่ดีตลอดสมัยอยุธยา
  เขมร
  พม่า
  ล้านช้าง
  ล้านนา
  ขอม
4. ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในสมัยใด
  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1
  สมเด็จพระรามาธิบดีที่1
  สมเด็จพระรามราชาธิราช
  เจ้าสามพพระยา
  เจ้าชายรณฤทธิ์
5. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองใด
  เมืองแครง
  เมืองตะมะ
  อังวะ
  เมืองมะริด
  ล้านช้าง
6. ผู้นำเขมรคนใดที่สมเด็จพระนเรศวรจับมาประหารชีวิต
  นักพระสัฏฐา
  นักองค์เอง
  นักองค์ตน
  พระเจ้าอู่ทอง
  เจ้าชายรณฤทธิ์
7. ไทยกับพม่าทำสงครามกันครั้งแรกเพราะสาเหตุใด
  ทั้งพม่าและอยุธยาต้องการเชียงใหม่เป็นประเทศราช
  อยุธยาต้องการขยายเมืองไปยังเมาะตะมะและหงสาวดี
  พม่าอยากได้อาหาร
  พม่าตามตีมอญเข้ามาเมืองเชียงกราน ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอยุธยา
  พม่าอยากได้ไทยเป็นเมืองขึ้น
8. สงครามช้างเผือกเป็นสงครามระหว่างใครกับใคร
  พระเจ้าอังวะกับพระมหาธรรมราชา
  นันทบุเรงกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน
  บุเรงนองกับพระเจ้าเอกทัศน์
  บุเรงนองกับพระมหาจักรรดิ
  สมเด็จพระเจ้าตากสินกับบุเรงนอง
9. ในการทำสงครามกับพม่าคนไทยจะตั้งรับเป็นส่วนใหญ่เพราะสาเหตุใด
  ทหารไทยไม่มีกำลังเพียงพอ
  เสบียงอาหารน้อย
  ไม่มีคนบอกให้รบ
  คนไทยรักสงบ
  ทำเลอยุธยาเหมาะแก่การตั้งรับ
10. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสสิ้นสุดในสมัยใด
  เจ้าสามพพระยา
  สมเด็จพระรามราชาธิราช
  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3
  สมเด็จพระเพทราชา
  เจ้าชายรณฤทธิ์
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:16:57am