แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. 4.2x 5.3
23.42
22.35
41.25
32.46
52.6
2. 212 - 38
320
120
620
520
174
3. 91 x 5
455
500
520
600
400
4. 198 - 80
129
210
198
200
118
5. 81x2
162
620
320
520
200
6. ( 9000 / 5 )x3 เท่ากับเท่าใด
6200
5400
3000
1200
6000
7. 820x 4.5
3210
3690
3640
5210
1250
8. 32 x 64
2048
2400
1250
2060
2530
9. ( 20 x 70 )/100 = ?
12
14
16
18
20
10. 3022 x 2 = ?
2233
5522
5100
12
6044
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 3:34:35 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::