แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. 81x2
  320
  162
  620
  520
  200
2. 4.2x 5.3
  23.42
  22.35
  41.25
  32.46
  52.6
3. 198 - 80
  129
  210
  198
  200
  118
4. 212 - 38
  520
  620
  174
  120
  320
5. ( 20 x 70 )/100 = ?
  12
  14
  16
  18
  20
6. 3022 x 2 = ?
  2233
  12
  6044
  5522
  5100
7. 32 x 64
  2048
  2400
  1250
  2060
  2530
8. 91 x 5
  400
  500
  520
  600
  455
9. 820x 4.5
  3690
  5210
  1250
  3640
  3210
10. ( 9000 / 5 )x3 เท่ากับเท่าใด
  6000
  1200
  6200
  3000
  5400
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:33:43am