แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ดินทั่วๆ ไปไม่ประกอบด้วย
  สารอินทรีย์
  มีดดาบ
  สารอนินทรีย์
  อากาศ
  น้ำ
2. ความพรุนของดิน อธิบายได้ด้วย
  ช่องว่างทั้งหมดในดิน
  ปริมาณสารอินทรีย์
  สารอนินทรีย์
  การถ่ายเทน้ำและอากาศ
  ขนาดเม็ดดิน
3. การจำแนกดินออกเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินทรายใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์สำคัญ
  เม็ดดิน
  สีของดิน
  ความพรุน
  องค์ประกอบของดิน
  ลักษณะเนื้อดิน
4. การสลายตัวของซากสิ่งมีชีวิต เกิดจาก
  สภาพดินฟ้าอากาศ
  ถูกหมดทุกข้อ
  จุลินทรีย์
  อุณหภูมิ
  น้ำ
5. การจำแนกดินออกเป็นดินชั้นบน ดินชั้นล่างใช้เกณฑ์ใดเป็นสำคัญ
  สีของเนื้อดิน
  ขนาดของเม็ดดิน
  การร้าว
  ความพรุน
  ซากพืชซากสัตว์
6. ความพรุนของดิน เกี่ยวข้องกับ
  ถูกหมดทุกข้อ
  ขนาดเม็ดดิน
  ช่องว่างในดิน
  อินทรีย์วัตถุ
  อากาศในดิน
7. ดินชั้นล่างมีสิ่งใดน้อยกว่าดินชั้นบน
  อากาศในดิน
  ความหนาแน่น
  ซากพืชซากสัตว์
  ความพรุน
  สารอนินทรีย์
8. ข้อใดบ่งบอกว่าเป็นดิน
  สารอนินทรีย์
  อินทรีย์วัตถุ
  หิน
  วัตถุธาตุที่ใช้ปลูกพืช
  ฮิวมัส
9. ขุดดินลึกลงไปจากดินชั้นล่าง จะพบสิ่งใด
  หินและแร่
  มีด
  ดินเหนียว
  วัตถุต้นกำเนิดดิน
  จอบ
10. ดินชั้นบนมีลักษณะอย่างไร
  เม็ดดินขนาดใหญ่
  ซากพืชซากสัตว์
  มีต้นหญ้าเล็กน้อย
  ถูกหมดทุกข้อ
  สีเข้ม
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:29:19am