แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ความพรุนของดิน เกี่ยวข้องกับ
ช่องว่างในดิน
อินทรีย์วัตถุ
ขนาดเม็ดดิน
ถูกหมดทุกข้อ
อากาศในดิน
2. การจำแนกดินออกเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินทรายใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์สำคัญ
เม็ดดิน
สีของดิน
ความพรุน
องค์ประกอบของดิน
ลักษณะเนื้อดิน
3. การจำแนกดินออกเป็นดินชั้นบน ดินชั้นล่างใช้เกณฑ์ใดเป็นสำคัญ
การร้าว
สีของเนื้อดิน
ความพรุน
ซากพืชซากสัตว์
ขนาดของเม็ดดิน
4. ความพรุนของดิน อธิบายได้ด้วย
ช่องว่างทั้งหมดในดิน
ปริมาณสารอินทรีย์
สารอนินทรีย์
การถ่ายเทน้ำและอากาศ
ขนาดเม็ดดิน
5. ข้อใดบ่งบอกว่าเป็นดิน
สารอนินทรีย์
อินทรีย์วัตถุ
หิน
วัตถุธาตุที่ใช้ปลูกพืช
ฮิวมัส
6. ดินชั้นล่างมีสิ่งใดน้อยกว่าดินชั้นบน
ความหนาแน่น
สารอนินทรีย์
อากาศในดิน
ซากพืชซากสัตว์
ความพรุน
7. การสลายตัวของซากสิ่งมีชีวิต เกิดจาก
น้ำ
สภาพดินฟ้าอากาศ
อุณหภูมิ
ถูกหมดทุกข้อ
จุลินทรีย์
8. ขุดดินลึกลงไปจากดินชั้นล่าง จะพบสิ่งใด
จอบ
หินและแร่
มีด
ดินเหนียว
วัตถุต้นกำเนิดดิน
9. ดินชั้นบนมีลักษณะอย่างไร
เม็ดดินขนาดใหญ่
ซากพืชซากสัตว์
มีต้นหญ้าเล็กน้อย
ถูกหมดทุกข้อ
สีเข้ม
10. ดินทั่วๆ ไปไม่ประกอบด้วย
น้ำ
สารอินทรีย์
อากาศ
มีดดาบ
สารอนินทรีย์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 5:31:28 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::