cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. ดินชั้นบนมีลักษณะอย่างไร
2. ดินชั้นล่างมีสิ่งใดน้อยกว่าดินชั้นบน
3. การจำแนกดินออกเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินทรายใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์สำคัญ
4. ดินทั่วๆ ไปไม่ประกอบด้วย
5. ความพรุนของดิน อธิบายได้ด้วย
6. การสลายตัวของซากสิ่งมีชีวิต เกิดจาก
7. ขุดดินลึกลงไปจากดินชั้นล่าง จะพบสิ่งใด
8. การจำแนกดินออกเป็นดินชั้นบน ดินชั้นล่างใช้เกณฑ์ใดเป็นสำคัญ
9. ข้อใดบ่งบอกว่าเป็นดิน
10. ความพรุนของดิน เกี่ยวข้องกับ
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 16 Apr 2024 6:42:10pm
Open source: github.com / view answer / view no answer