แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. สังคมศึกษา
2. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
  คุรุนานัก
  พระเยซู
  พระพุทธเจ้า
  นบีมุฮัมมัด
  พระสารีบุตร
3. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
  ภูฐาน
  ทิเบต
  อินเดีย
  เนปาล
  สิงคโปร
4. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
  45 ปี
  35 ปี
  16 ปี
  29 ปี
  50 ปี
5. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
  พุทธาวาส
  สังฆาวาส
  โบสถ์
  บ้าน
  วิหาร
6. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
  พระบวชไหม่
  พระที่ป่วย
  ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
  พระที่มีพรรษาสูง
  พระที่รวย
7. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันเข้าพรรษา
8. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
  คริสต์
  อิสลาม
  พุทธ
  ซิกต์
  พราหม์
9. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
  พระเทวทัตน์
  พระสารีบุตร
  พระพุทธเจ้า
  พระโมคคัลลานะ
  พระอานนท์
10. ราธะ มีความหมายว่า
  ผู้ฉลาดรอบรู้
  ว่าง่ายสอนง่าย
  ผู้กล้าหาญ
  ผู้มีความกตัญญู
  ผู้โง่เขลา
11. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
  คุรุนานัก
  พระเยซู
  พระพุทธเจ้า
  นบีมุฮัมมัด
  พระสารีบุตร
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:17:05am