แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สังคมศึกษา
2. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
บ้าน
โบสถ์
วิหาร
พุทธาวาส
สังฆาวาส
3. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
ภูฐาน
อินเดีย
เนปาล
สิงคโปร
ทิเบต
4. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันอัฏฐมีบูชา
วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชา
5. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระบวชไหม่
พระที่มีพรรษาสูง
พระที่ป่วย
พระที่รวย
6. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
พระสารีบุตร
คุรุนานัก
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
นบีมุฮัมมัด
7. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
ซิกต์
อิสลาม
พราหม์
คริสต์
พุทธ
8. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระโมคคัลลานะ
พระอานนท์
พระสารีบุตร
พระเทวทัตน์
พระพุทธเจ้า
9. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
29 ปี
35 ปี
50 ปี
45 ปี
16 ปี
10. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
พระเยซู
นบีมุฮัมมัด
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
พระสารีบุตร
11. ราธะ มีความหมายว่า
ผู้กล้าหาญ
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้มีความกตัญญู
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้โง่เขลา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:15:48 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::