แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. การพูดคุยเสียงดังในเวลาเรียนทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
จารีต
กฎหมาย
วิถีประชา
กฏศีลธรรม
ศาสนา
2. ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
กฎหมาย
วิถีประชา
จารีต
ศาสนา
กฏศีลธรรม
3. องค์กรใดทำหน้าที่บริหารประเทศ
กรุงเทพ
คณะรัฐมนตรี
กองทัพบก
กะทรวง
ก.ท.ม.
4. กระทรวงบริหารราชการส่วนใด
ส่วนปริมณฑล
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
ทั้งหมด
5. คนที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายอายุท่ไร
25
20
15
18
30
6. จารีตเป็นกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
ขนบธรรมเนียม
ศาสนา
สถานภาพ
หน้าที่
กฎหมาย
7. ข้อใดไม่ไช่วัฒณธรรมทางวัตถุ
หนังสือ
อาหาร
เสื้อผ้า
อาคาร
ภาษาพูด
8. หน้าที่ของประชาชนมีดังนี้ยกเว้นข้อใด
นับถือศาสนา
เสียภาษี
ป้องกันประเทศ
ทำงาน
ทำตามกฏหมาย
9. คนที่ไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายเรียกว่าอะไร
ยุวชน
ผู้เยาว์
วัยเยาว์
ประชาชน
เยาวชน
10. ตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากสังคมเรียกว่า
หน้าที่
เสรีภาพ
บทบาท
สถานภาพ
สิทธิ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 5:34:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::