แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากสังคมเรียกว่า
  สิทธิ
  เสรีภาพ
  บทบาท
  สถานภาพ
  หน้าที่
2. หน้าที่ของประชาชนมีดังนี้ยกเว้นข้อใด
  นับถือศาสนา
  ทำตามกฏหมาย
  เสียภาษี
  ป้องกันประเทศ
  ทำงาน
3. จารีตเป็นกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
  ศาสนา
  สถานภาพ
  กฎหมาย
  หน้าที่
  ขนบธรรมเนียม
4. คนที่ไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายเรียกว่าอะไร
  ยุวชน
  เยาวชน
  ผู้เยาว์
  วัยเยาว์
  ประชาชน
5. ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
  จารีต
  กฏศีลธรรม
  ศาสนา
  กฎหมาย
  วิถีประชา
6. การพูดคุยเสียงดังในเวลาเรียนทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
  ศาสนา
  จารีต
  กฎหมาย
  วิถีประชา
  กฏศีลธรรม
7. องค์กรใดทำหน้าที่บริหารประเทศ
  ก.ท.ม.
  กะทรวง
  กรุงเทพ
  กองทัพบก
  คณะรัฐมนตรี
8. คนที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายอายุท่ไร
  25
  20
  15
  18
  30
9. ข้อใดไม่ไช่วัฒณธรรมทางวัตถุ
  เสื้อผ้า
  ภาษาพูด
  อาคาร
  อาหาร
  หนังสือ
10. กระทรวงบริหารราชการส่วนใด
  ทั้งหมด
  ส่วนภูมิภาค
  ส่วนปริมณฑล
  ส่วนกลาง
  ส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:32:13am