แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. "Breackfast,lunch,and dinner are…………… ."
  supper
  food
  meal
  snack
  snacks
2. A:Are you from Thailand?B:…………
  It sure is.
  "Yes,of course."
  "Yes,I am."
  "Yes,why ask?"
  "No,I am"
3. The opposite of early is……………… .
  soon
  yesterday
  Late
  tomorrow
  Lase
4. A:How often do the buses run? B:……………
  Quite often.
  From tat bus stop.
  Every hour.
  Twice or three times.
  Quite hour.
5. A:Who are those people. B:………………
  They’re Ours.
  They’re Over there.
  They’re married.
  They’re Our cousins.
  They’re Over .
6. You drink water when you are …………. .
  dirty
  hugry
  thirty
  thirsty
  eat
7. A:…………….colour is the new bag? B:it’ s blue.
  Why
  Where
  When
  Who
  What
8. You go to a be for a…………….. .
  eat
  drink
  beer
  haircolt
  walk
9. A:See you tomorrow morning. B:…………………
  Bye.
  Never mind.
  That’s it.
  What is the time?
  Very good
10. A:What’s rena’s render?B:………………
  Food
  Married
  Female
  Singer
  Address
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:50:32am